Meny
Bli medlem

Sp vil ha luftbro fra Kirkenes

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiet la i dag frem et representantforslag om strakstiltak for å håndtere den sterkt økende asyltilstrømningen ved grenseovergangen på Storskog. Forslagsstillerne er partileder Trygve Slagsvold Vedum, parlamentarisk leder Marit Arnstad og stortingsrepresentant Heidi Greni.

-    Situasjonen i Sør-Varanger er alvorlig og ekstraordinær. Både Sør-Varanger kommune og Øst-Finnmark politidistrikt har gjentatte ganger bedt om at det raskt settes inn større statlig innsats, nå må staten tre støttende til, sier Vedum.
Av de åtte tiltakene som blir foreslått er blant annet å opprette en luftbro fra Kirkenes direkte til de viktigste avsenderlandene for ubegrunnede asylsøknader. Senterpartiet ønsker også å opprette et eget UDI-kontor på Storskog som innen 48 timer kan sende tilbake dem som ikke har rett til asyl i Norge.
 
-    Det vil sikre hurtig uttransportering av personer som ikke har rett til opphold i Norge, sier Vedum.
Senterpartiet understreker at nasjonale hensyn nå fordrer raske og konstruktive løsninger, og at staten har et uomtvistelig ansvar for situasjonen.
 
-    Staten må selv iverksette nasjonale tiltak samtidig som det ytes hjelp til kommunen i den krisen vi nå ser i Sør-Varanger. Selv om det kommunale apparatet i Sør-Varanger arbeider på spreng, er det ikke skalert til å takle utfordringer av den typen vi nå ser. Kontrollen med grensepasseringer er i siste instans norske myndigheters ansvar, og Senterpartiet regner med at regjeringen til enhver tid besørger effektiv norsk grensekontroll, avslutter Arnstad.
 
For mer informasjon og flere kommentarer kan politisk rådgiver Anne Marie Aanerud (95788336) kontaktes.
 
Her er Senterpartiets åtte forslag:
1.    Stortinget ber regjeringen styrke utlendingsmyndighetenes saksbehandlingskapasitet i Kirkenes slik at det raskt kan avklares hvem som har rett på opphold i Norge.
2.    Stortinget ber regjeringen opprette eget UDI-kontor på Storskog som innen 48 timer kan sende tilbake dem som ikke har rett til asyl i Norge, jf. utlendingslovens § 32.
3.    Stortinget ber regjeringen etablere et apparat i Kirkenes for iverksettelse av utvisningsvedtak. Det opprettes en luftbro fra Kirkenes direkte til de viktigste avsenderlandene for ubegrunnede asylsøkere, som sikrer hurtig uttransportering av personer som ikke har rett til opphold i Norge.
4.    Stortinget ber regjeringen stille ekstra midler til rådighet for Sør-Varanger kommune for å sette kommunen i stand til å håndtere den ekstraordinære situasjonen knyttet til asylsøkere.
5.    Stortinget ber regjeringen styrke dialogen og samarbeidet med Russland.
6.    Stortinget ber om at regjeringen raskest mulig og i dialog med Russland sørger for at avtalen om tilbaketaking av 08.06.2007 (trådte i kraft 08.06.2007) kommer til anvendelse for dem som ikke har rett på opphold i Norge.  
7.    Stortinget ber regjeringen styrke politibemanningen i Øst-Finnmark politidistrikt slik at politiet kan håndtere tilstrømningen av asylsøkere uten at det ordinære politiarbeidet i politidistriktet blir skadelidende.
8.    Stortinget ber regjeringen forsere arbeidet med bygging av ny grensestasjon på Storskog.