Meny

Sp vil satse på fiskeri- og havbruksnæringen

Sist endret: 16 03 2017

- Vi vil styrke Norges allerede sterke posisjon som sjømatnasjon på det globale markedet, og på den måten ta et ansvar for å øke mattilførselen og styrke matsikkerheten i en verden med stor befolkningsvekst. Norge har særegne muligheter knyttet til vår lange kystlinje og beliggenhet i nord. Våre kyst- og havområder er viktige for å sikre mat og for å skape verdier. Ressursene i havet og langs kysten er fellesskapets eiendom og skal sikres for framtidige generasjoner gjennom bærekraftig forvaltning og nasjonal råderett. - Bærekraftig ressursforvaltning er viktig også for å sikre en lønnsom fiskerinæring. Skriver stortingsrepresentanten blant annet i sitt avklarende leserinnlegg.

Sp vil satse på fiskeri- og havbruksnæringen

Senterpartiets programkomite har lagt fram forslag til nytt stortingsvalgprogram. Programmet er nå ute til høring, og endelig vedtak skal fattes på landsmøtet i april

Programkomiteen slår fast at ambisjonen er at Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon. Vi vil styrke Norges allerede sterke posisjon som sjømatnasjon på det globale markedet, og på den måten ta et ansvar for å øke mattilførselen og styrke matsikkerheten i en verden med stor befolkningsvekst. Norge har særegne muligheter knyttet til vår lange kystlinje og beliggenhet i nord. Våre kyst- og havområder er viktige for å sikre mat og for å skape verdier. Ressursene i havet og langs kysten er fellesskapets eiendom og skal sikres for framtidige generasjoner gjennom bærekraftig forvaltning og nasjonal råderett.

Bærekraftig ressursforvaltning er viktig også for å sikre en lønnsom fiskerinæring.

Verdiskapingen fra våre felles fiskeressurser skal i størst mulig grad komme de fiskeriavhengige

kystsamfunnene til gode. Senterpartiet vil at fiskeri- og havbrukspolitikken skal utformes slik at den kan

bidra til å sikre lønnsomme bedrifter - både på hav og land - og ivareta distriktspolitiske målsettinger som arbeidsplasser og bosetting i kystsamfunn. Senterpartiet vil legge til rette for de lokalt forankrede selskapene i fiskeri- og havbruksnæringen, med mange små og mellomstore bedrifter. Disse er svært viktige i et distriktspolitisk perspektiv, i dette lys bør det også vurderes å sikre lokale ringvirkninger gjennom arealavgift.

Sp er opptatt av å styrke fiskenæringa ved å sikre en variert, lønnsom og framtidsrettet fiskeflåte som gir grunnlag for rekruttering og fornying av kystflåten. I den sammenheng vil vi at kvoter til forskningsfangst skal reduseres og at fristilt kvantum avsettes til rekrutteringsordninger for de minste flåtegruppene. Dette vil være et meget viktig grep for å styrke rekrutteringen til næringa.

Senterpartiet er skeptisk til en større strukturering i fiskeflåten, og går ikke inn for strukturering av fartøy under 11 meter. Vi har alltid ført en moderat og tilbakeholden linje på dette området, og skal fortsette med det.

Senterpartiet vil vurdere justering av kvotegrunnlaget innenfor de enkelte flåtegruppene med sikte på å styrke lønnsomheten i kystflåten. Dette for å rydde opp i de ulike ordningene vi har i næringa i dag for fartøygruppene over 11 meter, slik at vi sikrer mest mulig like forhold innad i disse flåtegruppene.

Senterpartiet vil i tillegg:

- opprettholde en differensiert og fiskereid flåte med spredt eierskap
- la kriteriene for fordeling av kvoter mellom de enkelte fartøygruppene ligge fast
- opprettholde prinsippene i råfiskloven og deltakerloven
- øke fiskerfradraget for å kompensere for økt nettolønnsordning for andre sjøfolk
- videreføre sikkerhetsopplæringen for fiskere, og utbedre fiskerihavner og farleder langs kysten
- at myndighetene skal samarbeide med fiskernes organisasjoner om når, hvor og hvordan seismisk
 aktivitet skal foregå
- styrke Kystvakta og kystberedskapen og bidra til at ansvaret for sjøsikkerhet samordnes bedre.

 

Jeg mener også at det bør innføres fylkesbindinger på minimum 5 år, slik at fartøy med kvoter ikke kan flyttes fra en landsdel til en annen. Sist men ikke minst, så må hensynet til fiskerinæringa gå foran ny petroleumsvirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja også i kommende stortingsperiode.