Meny
Bli medlem

Sp vil styrke statsarkivene

Sist endret: 27.09.2020
- Vi frykter en sniksentralisering av arkivverkets regionale tilbud, uten at Stortinget er informert. Dette er i strid med Stortingets vedtatte politikk, sier Kjersti Toppe.
 
 

Riksarkivaren sitt forslag om å omorganisere Arkivverket til en felles organisatorisk enhet styrt fra Oslo, har møtt stor motstand fra et bredt fagmiljø. Mange frykter at en slik sentralisering vil gå ut over de åtte regionale statsarkivene sin evne til å yte arkivfaglige tjenester. Det kan bli den største organisatoriske endringen i Statsarkivenes 166 årige historie. Stiftsarkivet i Trondheim ble opprettet som det første i 1850. Tromsø ble opprettet i 1987 som det siste. Senterpartiet frykter at denne omorganiseringen vil få konsekvenser for fagmiljø og publikum ved statsarkivet i Bergen.
 
Tidligere riksarkivarer har advart mot en slik omlegging. Historikere på universitets- og høyskolenivå har også advart mot forslaget. I Arkivmeldinga (Meld. St. 7, 2012-2013) slo et samlet Storting fast at de åtte statsarkivene skal være Arkivverkets regionale nettverk. Derfor inviterer Senterpartiet til seminar 1. mars om Arkivverkets organisering, statsarkivene og den fremtidige regionale utviklingen og oppgaveløsningen.
 
- Stortinget la vekt på at den kunnskapen som de regionale statsarkivene har, er svært viktig for brukerne lokalt. Vi i Senterpartiet mener at de regionale oppgavene skal styrkes, ikke svekkes. Vi frykter en sniksentralisering av arkivverkets regionale tilbud, uten at Stortinget er informert. Dette er i strid med Stortingets vedtatte politikk, sier stortingsrepresentant for Senterpartiet, Kjersti Toppe.
 
Riksarkivarens forslag ville innebære at statsarkivene i Oslo, Hamar, Kongsberg, Kristiansand, Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger, vil  bli lagt ned som selvstendige enheter. En sentralisering av ledelse og stillinger, vil kunne svekke de regionale statsarkivenes evne til å yte arkivfaglige tjenester.

- Jeg synes det er oppsiktsvekkende at det er fremmet forslag internt i organisasjonen om en så stor endring, som kommer til å få stor betydning for publikum og fagmiljøene, uten at Stortinget er tenkt involvert. Særlig betenkelig er dette sett i lys av at da Stortinget behandlet Arkivmeldingen i 2012 så ble det slått fast at de åtte regionale Statsarkivene burde beholdes og styrkes, avslutter Toppe.
 
Senterpartiet har i Stortinget følgende forslag til behandling:
Representantforslag om å oppretthalde og styrkje dei åtte regionale statsarkiva som eigne institusjonar, Dokument 8:16 S (2015–2016): https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/representantforslag/2015-2016/dok8-201516-016.pdf

Familie- og kulturkomiteen har besluttet å ikke holde høring i saken og er invitert til det åpne miniseminaret, sammen med partigruppene på Stortinget, de berørte fagmiljøene, og andre interesserte.