Meny
Bli medlem

Spredt bosetning og lang værutsatt kystlinje krever et godt transporttilbud.

Sist endret: 27.09.2020 #Nordland
Spredt bosetning og lang værutsatt kystlinje krever et godt transporttilbud. Hurtigbåt og ferje er viktig for å sikre næringsliv og innbyggere effektive transportløsninger. Kystfylker som Nordland har høye kostnader til samferdsel målt mot befolkningsgrunnlaget sa Willfred Nordlund i debatten om økonomiplan og budsjett for Nordland fylke.

9.12.15 Fylkesråd for samferdsel, WIllfred Nordlunds innlegg i økonomiplan og budsjettdebatt  *sjekkes mot fremføring

Se innlegget og replikkordskiftet her:Innlegg Fylkesråd for samferdsel, WIllfred Nordlund, Sak 164/15 Budsjett og økonomiplan

Fylkesordfører. Rådet legger frem et budsjett som på tross av de alvorlige nedtrekkene fra regjering og stortingets flertall, klarer i stort, å ta vare på Nordlandsamfunnet. Det er likevel mange uløste oppgaver og ønsker i hele fylket. Den store utviklingen vi gjerne ønsker oss hemmes av de alvorlige nedtrekkene denne regjeringen gjennomfører mot Nordland.

Spredt bosetning og lang værutsatt kystlinje krever et godt transporttilbud. Hurtigbåt og ferje er viktig for å sikre næringsliv og innbyggere effektive transportløsninger. Kystfylker som Nordland har høye kostnader til samferdsel målt mot befolkningsgrunnlaget.

Bosettingen og de naturgitte forholdene for produksjonene har ført til en bosetting som er spredt, men som per innbygger ofte bidrar til et meget høyt bidrag til nasjonalregnskapet.

Fylkesordfører. Satsingen på riksveg vil få en større samfunnsøkonomisk betydning dersom man ikke demmet opp fylkesvegnettet. Dette fører til at den mulige strømmen av gods langs vei, sjø og bane ikke når det potensialet som ligger der. Klimaregnskapet blir dårligere, kostnadene øker og bidraget til BNP hemmes.

Det er ikke mulig å opprettholde dagens rutetilbud på fylkesveinettet med høyere kostnader og et vesentlig lavere inntektsnivå. Dette vil svekke konkurranseevnen og reduserer bidraget til finansiering av fellesgoder, i hele landet.

Selv om vi skal foreta tilpasninger, spiser kostnadsvekst og behov for nye båter opp slike besparelser. Jeg er uenig i det nedtrekket regjeringen legger opp til. Skal Nordland ha mulighet til å finansiere velferdsgoder, også på Østlandet, ja da må vi settes i stand til det. Veksten er stor i næringslivet, men potensialet er større. Vi har bare ikke rammer for å møte alle gode ønsker. Festtaler hjelper ikke uten rammer for å møte denne veksten.

Fylkesordfører. Fylkestinget og rådet har ikke annen mulighet enn å legge til grunn de lavere rammene vi har til rådighet. Noe annet ville vært uansvarlig og tidvis sågar ulovlig.

Fylkesrådet har blant annet satt i gang et omfattende arbeid med å utvikle et nytt ferje- og hurtigbåtkart for Nordland. Målsettingen er at det nye kartet skal gi reduserte utgifter men samtidig stå seg over tid. Noen vil kunne føle at det blir et dårligere tilbud, men i stort er målsettingen et bedre tilbud for Nordlands innbyggere som står seg over tid.

Fylkesordfører, for meg og rådet er den viktigste samferdselsprioriteringen barna i Nordland. Det er også grunnen til at vi i denne økonomiplanperioden velger å prioritere de myke trafikantene. Gjennom utbedring og bygging av gang- og sykkelveg sikrer vi at våre barn får en tryggere skoleveg. Et tydelig eksempel på det er utbygging av gang og sykkelveg på delstrekningen mellom Holmen og Maurnes langs fylkeveg 82.

Likevel fylkesordfører, det skal jeg si, det var tøffe tak fordi det er mange gode prosjekter i fylket som dessverre ikke fikk plass når de nye rammene og kostnadsøkninger må hensyn tas. Det er jeg lite fornøyd med, men mindre rammer krever harde politiske prioriteringer.  Å finansiere med luftpenger, kan jeg ikke foreslå for fylkestinget.

Et viktig politisk fokus i denne økonomiplanperioden er å utvikle kollektivsatsningen i Nordland. Et helt sentralt grep er lave takster på blant annet buss og månedskort. Regjeringens forslag og Venstres aksept for momsøkning på kollektivreiser vil ikke gi lavere priser for innbyggerne. Jeg har her ikke tenkt å gå inn på hva reduksjonen i pendlerfradrag fra regjeringens side gjør for mulighetene for å bo og arbeide i hele fylket.

Omleggingen som ble gjort i Bodø i 2012 på buss, og som i flere omganger har vært styrket grunnet passasjervekst, er et resultat av satsingen på kollektivtransport. Jeg trodde Frp var opptatt av å få effektiv bruk av offentlige midler. Når besparelsen på litt justering av skoletiden utløser 2 millioner som kan gi flere busser så burde det jo vært appludert av Frp, det gjør det ikke.

Fylkesordfører. Å skape bolyst og utvikling i hele fylket er blitt tøffere på grunn av omfordelingen fra nord til sør. Vi skal forsøke så godt som mulig å ta vare på hele fylket med reelle penger. Til og med opposisjonen har tidligere innrømt at omleggingen var uheldig. Jeg regner derfor med at vi i felleskap skal jobbe på for mer penger til Nordlandssamfunnet.