Meny

Stopp veksten i statsbyråkratiet

 

Senterpartiet vil at «Ta hele Norge i bruk» må gjelde som rettesnor også for statlig forvaltning.

Den blå-blå regjeringa bruker behov for en effektiv offentlig sektor som argument for sterk sentraliseringen og byråkratiseringen av samfunnet. Senterpartiet mener at effekten er den stikk motsatte. Når byråkratiet eser opp trekkes kompetent arbeidskraft til storbyene i konkurranse med produserende næringer utenfor storbyene. Landbruk, fiske, industri, akvakultur, skogbruk, energiproduksjon, olje og gassutvinning og naturbasert turisme er eksempler på viktige næringer som alle befinner seg utenfor storbyene og trenger kompetanse.

Landets forvaltning må ha høy tillit i hele befolkningen. Et stort og sentralisert hovedstadsbyråkrati risikere å miste kontakt og omsorg for distriktsnæringene og distriktsbefolkningen. Om avstanden mellom folk og forvaltning øker, svekkes den sterke tillitsbasen som nordmenn har til eget styrings-system.  Oslo er hele befolkningens hovedstad, men det er en feilslutning at alle statlige forvaltningsoppgaver trenger å ligge i hovedstaden. God kontakt med befolkningen er vel så viktig som god kontakt med sentrale myndigheter.

 Senterpartiet vil sette i gang et arbeid for å vurdere hvilke statlige institusjoner:

  • Som har oppgaver som kan flyttes til regionalt eller kommunalt forvaltningsnivå
  • Som har oppgaver som kan fordeles til andre offentlige, ideelle eller private institusjoner
  • Som kan re-lokaliseres til distrikts-Norge.
  • Som kan oppløses og legges ned

Hensikten er å redusere statens relative andel av sysselsettingen, øke antallet kompetansearbeidsplasser i distriktene og bedre kontakten mellom folk og forvaltning.