Meny

Større forskjeller i samfunnet?

Sist endret: 16 03 2017

Politiken som føres i landet nå er i høyeste grad egnet til å reise spørsmålet om regjeringen legger opp til å skape større forskjeller folk imellom. Skattene skal ned uten at Siv Jensen & co. peker på hvor inntektene til å finansiere velferdssamfunnet skal hentes fra. Mer privatisering er i tråd med hva de blå gikk til valg på. Formuesskatten vil utvilsomt bli et viktig moment i høstens Statsbudsjett. Betyr det større forskjeller mellom befolkningsgruppene?

                                                                                                        Bodø 7.8. 2014

 

BLIR DET STØRRE ULIKHETER?

Et velferdssamfunn som det norske må ha en sterk offentlig sektor. For å finansiere barnehager, skoler, samferdsel, forsvar, politi med mye mer må staten ha inntekter. Derfor betaler vi skatter og avgifter.

Den franske økonomen Thomas Piketty har skrevet boka «Capital in the Twenty – First Century. En hovedkonklusjon i boka er at fordelingen mellom inntekt og formue er gradvis blitt skjevere siden 1980 – årene. Forfatteren analyserer en rekke land og finner en slik trend mer eller mindre over hele den vestlige verden. Spesielt er denne utviklingen tydelig i USA, men Piketty viser at heller ikke Norge er noe unntak. Vel nok er ulikhetene mindre i Norge enn i de fleste andre land. Beregningene viser at 0,1 prosent av de rikeste i Norge hadde over 10 prosent av landets inntekt i 2006.

I en rekke media er boka til Piketty blitt diskutert og kommentert av  kjente økonomer. F. eks professorene Steinar Strøm og Viktor Normann har omtalt de problemstillingene Piketty tar for seg.I Norge har vi lagt vekt på solidaritet og at en skal betale skatt etter evne. Den nåværende regjeringen har i sin politiske plattform lagt til grunn at skattenivået skal reduseres. Spesielt vil de arbeide for å redusere formuesskatten.  I statsbudsjettet for inneværende år ble formuesskatten litt redusert. Fra NHO er det kommet uttalelser om at det forventes en halvering av formuesskatten for 2015.

Formuesskatten er en andel av de totale skatteinntektene. Men enhver reduksjon må kompenseres hvis en vil holde oppe statens inntekter. Høyre- Frp – regjeringen har allerede svekket de offentlige inntekter. Mye tyder på at denne utviklinga vil fortsette.

Hvis da tilbudene skal opprettholdes, vil det bli nødvendig med private løsninger.  Flere private skoler. Flere private sykehjem.

Dette er jo helt i tråd med nyliberale tanker. Ønsket om å bygge ned offentlig sektor har ligget i programmene til de nåværende regjeringspartiene lenge. Nå har de fått makt til å gjøre noe med det.

Konsekvensene er at ulikhetene vil øke ytterligere. Det blir dårligere kår for distriktspolitikk. F.eks. samferdsel i distriktene må vike prioritet for mer sentrale strøk.

Vi ser det i fylkespolitikken. Nordland fylkeskommune vil få 220 mill. kr mindre i rammeoverføringer for 2015. Penger til regional utvikling er allerede betydelig redusert.

Så store kutt vil dessverre føre til dårligere fergetilbud, dårligere hurtigbåttilbud, dårligere skoletilbud. Svekket næringspolitikk o.l.

Hvis jeg har forstått Professor Viktor Normann rett, advarer han mot reduksjoner i formuesskatten. Det samme synes Røe Isaksen å mene.

Det blir spennende å se om det blir Siv Jensen eller Røe Isaksen som får gjennomslag. Den norske samfunnsmodellen med solidaritet og evneprinsippet kan fort svekkes. Det må motarbeides. La Norge fortsatt være et land med stor likhet.

Jon Tørset, Gruppeleder for Sp i fylkestinget.