Meny
Bli medlem

Stort behov for investeringer for å produsere mer mat!

Sist endret: 27.09.2020
For å nå målene om økt matproduksjon og opprettholde selvforsyningsgraden i en situasjon der folketallet i Norge stiger, er det behov for store investeringer og moderniseringer i landbruksnæringen.

Fylkestinget i Nord-Trøndelag har satt som mål at matproduksjonen i Nord Trøndelag skal øke med 1,5 % hvert år. For å kunne nå dette målet mener Senterpartiet i Nord-Trøndelag at de økonomiske virkemidlene i landbruket må styrkes. Det er særlig grunn til å se på de behovene som finnes innenfor grovforproduksjonene, altså storfe og småfe. Her er det dokumentert at man i dag ikke har rammevilkår og produksjonsapparat som er tilpasset etterspørselen. I stedet importerer vi hvert år store mengder kjøtt mens landet gror igjen.  

Behovet for nye driftsbygninger og utbedringer av eksisterende bygninger er betydelig. I følge en nylig framlagt rapport fra Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU), er det i Nord-Trøndelag et investeringsbehov i perioden 2015-2025 på hele 4,9 mrd. kroner, derav 2 mrd. kroner alene for bruk med melkeproduksjon og 1,5 mrd. kroner for bruk med storfekjøttproduksjon. Det er også betydelige investeringsbehov for svin,- sau,- og grøntnæringa i fylket.   

Senterpartiet mener at staten nå må bidra slik at investeringslysten økes, og slik at bruk med framtidsrettede bønder finner det lønnsomt å gjøre de nødvendige investeringene som må til. For å motivere bøndene til å investere de kommende årene er det helt avgjørende at det blir økonomisk forsvarlig å bygge et moderne og framtidsrettet driftsapparat. 

Senterpartiet i Nord-Trøndelag mener at en omfattende investeringspakke på dette feltet vil styrke lønnsomheten i en presset landbruksnæring og bidra til mer aktivitet i foredlingsindustrien som på samme måten som selve landbruksnæringen er viktig for sysselsettingen. Senterpartiet mener også at staten med et slikt investeringsprogram ville kunne skape en tiltrengt optimisme i landbruket. 

Ved behandlingen av årsbudsjett og økonomiplan i fylkestinget i Nord-Trøndelag før jul foreslo Senterpartiet å legge inn en økning på 40 mill. kroner de kommende 4 årene til nybygg i landbruket gjennom en styrking av Innovasjon Norge sine rammer. Disse midlene ville kunne støttet en utbygging på 13-14 gårder i fylket hvert år, forutsatt en maksimal sats på 750.000 kroner pr. bruk. Dette forslaget fikk ikke Senterpartiet flertall for i fylkestinget.

Senterpartiet i Nord-Trøndelag krever et investeringsløft nå!