Meny
Bli medlem

Støtter helseministeren svekket akuttilbud i Nord-Norge?

Sist endret: 27.09.2020 #Nordland
Nestlederen i Helse- og omsorgskomiteen, Kjersti Toppe har stilt spørsmål til Helse- og omsorgsminister Bent Høie om akuttberedskapen i Nord Norge. Bakgrunnen er innsparingstiltakene i ambulansetjenesten, senest vedtatt av Nordlandssykehuset 24. mars.

–    Nord-Norge har allerede store nok utfordringer med lange avstander og mye vær. At akuttberedskapen svekkes her er uforståelig. Denne burde heller vært styrket, sier Kjersti Toppe.

Kjersti Toppe spør derfor Høie om statsråden mener at svekkelsen av akuttberedskapen i Nord-Norge oppfyller helseforetakslovens formål om likeverdige helsetjenester til alle når de trenger det og om denne svekkelsen er forenlig med statsrådens varslede økede satsing på prehospitale tjenester?

–    Akuttberedskapen i Nord-Norge er Helse- og omsorgsminister Bent Høie og regjeringens ansvar. Dersom regjeringen mener innsparingstiltakene ikke er forenlig med å gi befolkningen i Nord-Norge den helsehjelpen de etter loven har krav på, kan de stoppe innsparingene i et foretaksmøte, slår Toppe fast.

Nordlandssykehuset behandlet i styremøte 24.mars innsparingstiltak i ambulansetjenesten og vedtok i følge media å sette ambulanser i ro ved fravær som krever overtidsinnleie. I saksfremlegget fremgår det at lignende tiltak ved Universitetssykehuset Nord Norge har ført til lengre  repsonstid, særlig ved akutte hendelser.

I saksfremlegget til styret i Nordlanssykehuset 24. mars 2015 heter det:

«Som strakstiltak for å redusere kostnadsnivået i 2015 foreslås at ambulanser tas ut av beredskap i tilfeller hvor overtidsinnleie er eneste alternativ. For at beredskapsreduksjon skal kunne gjennomføres med lavest mulig risiko, skal risiko utjevnes ved at kun midlertidig kortvarig beredskapsreduksjon aksepteres.»

Det fremgår av saksframlegget at Nordlandssykehuset ser for seg konflikter mellom befolkningens krav på trygghet og den nye ambulansepolitikken. I styrefremlegget heter det: «Personell ved AMK vil kunne føle det ubekvemt å vite at det finnes en ambulanse som ikke kan benyttes i akutte tilfeller og samtidig sitte i en situasjon hvor de må forsvare dette overfor pårørende/pasienter.»

–    Jeg mener dette er helt uakseptabelt. Vi kan ikke legge opp til en helsepolitikk som går så på tvers av befolkningens mening om hva som gir  trygghet for seg og sin familie slik at helseforetakene må forberede sine ansatte på å møte fortvilte pårørende. Helsepersonell er der for å bruke sin fagkompetanse til det beste for pasientene, ikke for å forsvare sparetiltak, sier Toppe.

–    Senterpartiet mener at Høie i for stor grad har sagt at det skal satses på prehospitale tjenester, samtidig som  lokalsykehusene bygges ned over hele landet. At regjeringen svekker både lokalsykehusene og ambulansetjenesten samtidig blir ekstra alvorlig,  sier Toppe

–    Alt som kan gjøres på et sykehus kan ikke gjøres i en ambulanse, det er Senterpartiets utgangspunkt når Nasjonal helse- og sykehusplan skal behandles av Stortinget høsten 2015. I dag blir to av tre pasienter behandlet på lokalsykehusnivå. Senterpartiet understreker viktigheten av et fortsatt desentralisert, spesialisert helsetilbud i hele landet. Lokalsykehusene er grunnmuren i den lokale helseberedskapen, sier Kjersti Toppe.

–    Senterpartiet mener at:
Lokalsykehusene må ha breddekompetanse og basisfunksjoner som sikrer døgnberedskap innen både kirurgi, medisin og anestesi, inkludert røntgen- og laboratorietjenester. Fødeavdelinger skal og må være desentraliserte. Ambulansetjenestene for akuttsituasjoner utenfor sykehus, må bygges opp - ikke reduseres. Økonomiske utfordringer i helseforetakene fører til at ambulansetjenesten nå svekkes. Sparetiltakene går ut på å kutte ut overtidsinnleie. Dette innebærer at ambulansebiler tas ut av beredskap. Ved alvorlig skade og sykdom står det om minutter.

Undersøkelser viser at nærhet til sykehustilbud er svært viktig for innbyggerne. Flere ulykker og krisesituasjoner siste årene viser også viktigheten av lokalsykehus med akuttberedskap. Større avstander vil gjøre at reise til sykehus kan ta svært lang tid, eller i verste fall umuliggjøres. I vinter har flere kraftige uvær herjet landet og stengt alle kommunikasjoner ut og inn av regioner. Ved flere tilfeller var da akuttfunksjonen ved lokalsykehusene avgjørende for pasienters videre helbred.

–––

For kontakt: Kjersti Toppe 40286286