Meny
Bli medlem

Styret i Telemark Senterparti: Ja til mer norskprodusert mat!

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Telemark Senterparti er svært glad for at Senterpartiet løfter opp landbrukspolitikken i Stortinget, og at partiet ved behandling av jordbruksoppgjøret vil fremme forslag som vil styrke norsk produksjon av mat. Det er blant annet et forslag som vil styrke inntektsmulighetene betydelig, og det er forslag om ei egen kraftig investeringspakke

 

Verdens behov for mat er sterkt økende, og endringer i klima kan gi store utfordringer for matproduksjonen i framtida. Et hvert land har forpliktelser når det gjelder matproduksjon og selvforsyning til egen befolkning. Stortinget har i gjeldende landbruksmelding vedtatt ambisiøse målsettinger for den landbaserte matproduksjon i Norge. Målet er at den skal øke med 20 % de neste 20 årene, noe som er en økning i takt med befolkningsøkningen. Skal vi klare denne målsettingen må vi ha noen til å gjøre jobben. Med andre ord, vi trenger de som er bønder i dag og vi trenger nye og unge bønder som kan produsere mat! For å få til dette må også denne yrkesgruppen gis en inntektsmulighet som kan bidra til ei anstendig betaling for jobben som gjøres.

Bonden er selvstendig næringsdrivende, og avhengig av egen faglig dyktighet når det gjelder inntekt. Når jordbruket forhandler med Staten forhandles det om inntektsmulighet. Jordbruket leverte i år et beskjedent krav, og Staten kvitterte med et svært ”gjerrig” tilbud. Tilbudet innebar at bonden skulle ha en økt inntektsmulighet om lag 10 000 kr. lavere enn det som ble resultatet for andre grupper det er naturlig å sammenligne seg med, ved årets lønnsoppgjør. Etter harde forhandlingsrunder inngikk Norges Bondelag og Staten en avtale som gir økt inntekstmulighet på 13 000 kr. pr. årsverk. Fortsatt er det et stort gap mellom inntekter i jordbruket og inntekter ellers i samfunnet.

Slik kan det ikke fortsette, for på sikt vil en slik avstand i inntekt føre folk ut av landbruksnæringa, med redusert norsk selvforsyning som resultat. Allerede i dag er selvforsyningsgraden på et bekymringsfullt lavt nivå. Senterpartiet vil noe annet med norsk landbruk og norsk landbrukspolitikk enn dagens flertall på Stortinget! For Senterpartiet handler landbrukspolitikk om den evne landet skal ha for å forsyne egen befolkning med mat som vi har naturgitte forutsetninger for å produsere, og mat som er trygg å spise. Etter vårt syn er dette en forpliktelse overfor egen befolkning, men og overfor befolkningen i andre land. Norge skal ikke basere sin matforsyning på andre lands areal. Det er en sårbar løsning og en uetisk handling. Telemark Senterparti er derfor svært glad for at Senterpartiet løfter opp landbrukspolitikken i Stortinget, og at partiet ved behandling av jordbruksoppgjøret vil fremme forslag som vil styrke norsk produksjon av mat. Det er blant annet et forslag som vil styrke inntektsmulighetene betydelig, og det er forslag om ei egen kraftig investeringspakke.

Det siste er et forslag utenfor ramma av jordbruksoppgjøret, men som Senterpartiet mener er helt nødvendig for at norsk matproduksjon skal kunne ha et driftsapparat som vil være i stand til å øke norsk produksjon.

Senterpartiet ønsker en brei debatt om framtidas matproduksjon. En debatt om hvordan vi kan øke matproduksjonen for å dekke et stigende behov, samtidig som vi gjør den mindre sårbar. Det skylder vi framtidige generasjoner!

 

Styret i Telemark Senterparti