Meny
Bli medlem

Styrk eierskapet i Ruter!

Sist endret: 16.03.2017 #Akershus
Akershus må styrke eierskapet i RUTER, skriver Morten Vollset og Eline Oserud i dette innlegget.

Akershus Senterparti vil jobbe for å styrke fylkeskommunens eierskap i Ruter for å sikre et mer helthetlig og likeverdig kollektivtilbud mellom fylkene Akershus og Oslo.

I en tid hvor det snakkes godt om behovet for økt kollektivtransport, har 1000-vis av Akershusinger fått redusert sitt kollektivtilbud med Ruter. Holdeplassene for regionbusser mellom Carl Berner og Oslo bussterminal er fjernet fra kart og rutenett. Rutetilbudet bygges ikke ut til tross for stor befolkningsvekst i enkelte områder. Mange opplever en lite fornuftig sonestruktur, spesielt i Follo-distriktet, der enkelte har sin nærmeste stasjon i Østfold. Skolebusser korresponderer ikke fornuftig, noe som gir skoleelever alt for lange dager. At busstilbudene innad i enkelte kommuner og mellom kommuner i Akershus ikke er effektivt nok, bidrar til det samme.

Ruter drifter kollektivtransporten for Oslo kommune, med 60 % eierandel, og Akershus fylkeskommune, med 40 % eierandel. Det er ingen enkel oppgave å ta vare på over 100 000 kollektiv-pendlere til Oslo hver eneste dag, i tillegg til alle som allerede befinner seg i Oslo og skal benytte kollektivtilbudet enten i eller ut av byen.

Siden 2011 har Ruter hatt som mål å gjøre det enklere for kollektivreisende i Oslo-området, med ny sonestruktur og billettsystem. Men det kan virke som dagens struktur og organisering hindrer Akershusinger i å kunne benytte et kollektivtilbud som er så effektivt, sømløst og brukervennlig som det må være. Daglig har folk utenfor Oslo behov for å komme seg så raskt som mulig inn til byen eller rundt i fylket. At Bymiljøetaten i Oslo ønsker mindre biltrafikk er bra, men det er ikke folk som først og fremst bor i Oslo som benytter bil. Det er i stor grad tilreisende fra Akershus som gjør dette, fordi Ruters tilbud ikke er godt nok. Å redusere og forringe kollektivtilbudet for reisende i Akershus og inn til Oslo, vil øke biltrafikken.

Kollektivtransporten må få en sterkere rolle slik at personbiltrafikken reduseres. For å klare det mener vi det må en mer helhetlig tanke og en større tilrettelegging for at pendlere fra områder utenfor Oslo kan komme seg raskere på plass i byen og i fylket.

Morten Vollset (førstekandidat) og Eline Oserud (2.kandidat), Akershus Sp