Meny

Svar fra Sp til Human-Etisk Forbund

Enebakk Senterparti takker for spørsmålene fra Human-Etisk Forbund, Enebakk lokallag. Enebakk får stadig flere innbyggere og med det stadig flere innbyggere med livssyn utenfor Den norske kirke. I midlertid så er det ikke så mange livssyn som har egne lokale avdelinger i Enebakk som de politiske partiene kan dialog med. Vi er derfor glade for at vi har et aktivt lokallag av Human-Etisk forbund i kommunen.

Når det gjelder saker innenfor dette feltet så ønsker vi legge vekt på hva de forskjellige livssyn mener før vi som politisk parti tar stilling til hvordan en i praksis skal løse slike spørsmål. Vi vil anta at samme holdning finnes innenfor de fleste partier. For å få til det så er vi helt avhengige av å få innspill fra livssynssamfunn utover Den norske kirke. Vi er derfor glade for at vi har et aktivt lokallag av Human-Etisk Forbund i kommunen.

Generelt sett så mener vi at politisk ledelse i kommunen har et ansvar for å legge til rette for de forskjellige livssyn så langt det er praktisk mulig. For å kunne få til dette så er vi som sagt helt avhengig av innspill fra livssynssamfunnene.

LIVSSYNSÅPNE SEREMONIROM

I Enebakk er det pr. i dag Herredstyresalen som fungerer som et livsynsåpent seremonirom.

Her skal det kunne være ulike seremonier med ulikt verdigrunnlag. Herredstyresalen er livssynsnøytralt utformet, men har begrensninger i forhold til størrelse. Det kan også være noen begrensninger i forhold til hvilke type seremonier rommet er egnet for (et eksempel er gravferd).

Hvilke tanker har deres parti om behov for seremonirom i Enebakk?

På kort sikt så ønsker vi å legge til rette for å bygge flerbruksbygning for ulike livssyn i forbindelse med gravplassen på Flateby. Når det gjelder Ytre Enebakk så mener vi at en må se på løsninger i forbindelse med nye store utbyggingsområder, og utvikling av fremtidige sentrumsfunksjoner. Her er politisk ledelse avhengig av innspill fra livssyn utenfor Den norske kirke.

FLATEBYTUNET

Planene for ny kirke på Flateby har vært skrinlagt i noen år. Planene er endret til Flatebytunet, hvor et forslag er å bygge en flerbruksbygning med mobile symboler. Bygningen er da tenkt å skulle kunne brukes til ulike seremoni for ulike religioner og livssyn.

Hvilke tanker har dere om disse planene?

Behovet for ny gravplass på Flateby er stort, og vi mener at i forbindelse med dette er det viktig å få i stand en flerbruksbygning som også ivaretar livssyn utenfor Den norske kirke.Vi vil ha dette satt ut i live i så fort som mulig. Vi har ikke tid til å vente på at planene fra Flateby Sentrumsutvikling skal bli ferdigstilt.

GRAVFERD

Gravferdsloven § 1 Grunnleggende bestemmelser: «Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn»

I dag er ordningen slik at det er Dnk (Den norske kirke) selv som bestemmer hvorvidt en kommune skal ha sin egen kommunale forvaltning - eller om Dnk selv skal ha ansvaret for den gjennom Kirkelige fellesråd.

Hvilke tanker har deres parti angående dette?

Dette er noe, som så vidt vi vet, ikke er diskutert politisk i Enebakk. Hvis det skal organiseres på en annen måte, så vil vi gjerne ha innspill på hvordan dette kan løses praktisk før vi kan ta stilling til om dette bør løses på en annen måte enn i dag.

«DEN SISTE SAMTALEN» ELLER SAMTALEPARTNER VED KATASTROFER ELLER ULYKKER

Det er opprettet et kriseteam i kommunen som skal ivareta involverte i krise i forbindelse med katastrofer eller ulykker. Teamet består blant annet av personell fra helse, politi og Dnk.

I forbindelse med samtaler på dødsleiet, er det som oftest representant fra Dnk som tar denne.

Hvordan tenker deres parti at tilbud om slike vanskelige samtaler bør være?

Når det gjelder sammensetningen av kriseteam i kommunen så er vel Dnk tatt inn her for å ha en ressurs som har bedre kompetanse på livssyn enn politi og forskjellig helsepersonale, og fordi Dnk har stedlig representasjon, som en kan få tak i på kort varsel ved akutte kriser.

Når det gjelder samtaler på dødsleie så er det jo selvfølgelig ønskelig at dette blir gitt av personer fra samme livssynssamfunn som den som er rammet. I akutte krisesituasjoner, som ulykker, så vil vi tro at det er praktiske utfordringer med å få til dette på grunn av tidsaspektet.

Senterpartiet er interessert i hvordan dette kan utformes på en enda bedre måte enn i dag, og ønsker gjerne innspill fra dere om hvordan dette kan løses på en best mulig måte.