Meny

Ta til vettet!

Sist endret: 16 03 2017
I Norge har vi et skremmende forbruk av dyrkamark til andre formål enn å dyrke mat. Det er hodeløst!

Kommentar til artikkel i Adresseavisen 31.  mars, vedrørende nedbygging av dyrkamarka i Trondheim

 

Dagens regjering har sagt at selvforsyningsgraden skal økes, og Ap har selv sagt at jordvernet er viktig, jmfr. Matmanifestet de selv har skrevet under på sammen med Bondelaget, men samtidig sier de nå at jordvernet må vurderes opp mot andre samfunnsinteresser.

Hvilke andre samfunnsinteresser er viktigere enn produksjon av mat til innbyggerne? Det hadde vært fint å få hørt fra Ap og H hva som er viktigere enn mat?

Norge har et mål om en prosent økning i matproduksjonen hvert år. Trøndelagsfylkene har plusset på til 1,5 prosent. Men dyrkamark forsvinner. I Trondheimsregionen finnes det nå bare 360 dekar nytt, egnet areal som ligger lavere enn 50 meter over havet.

Når de kan ta så mange mål dyrka mark i Trondheim, jord som man før har sagt det ikke er påtrengende nødvendig å bygge ned, og når kommunene rundt har plass til å bygge boliger som ikke ligger på matjord, er det galskap.

Er det dette de kaller Trondheim, framtidens by?

Sp har jobbet i mot omregulering av dyrkamark og da også Rotvoll, kornarealet der er for viktig til å bo på, men flertallet i bystyret vedtok nedbygging, Fylkesmannen satte ned foten, men den gang s overprøvde Listhaug innsigelsen og tragedien er et faktum.

For å ta tak i disse utfordringene ble det for noen år siden etablert et samarbeid i Trondheimregionen, IKAP.

Gjennom IKAP er kommunene enig om en felles utbyggingspolitikk for næringsarealer og boliger. Og i dette ligger en avtale om å verne matjorda.

Det er dessverre ikke lagt opp til juridisk virkning for IKAP i seg selv. De respektive kommunene har vedtatt retningslinjene som forpliktende for kommuneplanenes arealdel og annen oppfølging, men i det her tilfelle er Trondheim seg selv nærmest.

Senterpartiet vil føre en restriktiv jordvernpolitikk med sterke begrensninger og føringer for omdisponering av dyrka mark. Vi vil grunnlovsfeste at matjorda skal disponeres langsiktig og ivaretas for kommende generasjoner. Det er avgjørende for norsk matproduksjon at de arealene vi har i dag sikres for å danne grunnlag for at norsk landbruk også i framtida kan produsere mat til egen befolkning, opprettholde levende bygder og et rikt kulturlandskap. Under tre prosent av Norges areal er dyrka mark, og dette forplikter oss til en aktiv bruk av virkemidler for å hindre at jorda går tapt i gjengroing og nedbygging.

Det er ingen tvil, vi blir flere, vi ønsker å vokse, men vi skal også øke matproduksjonen, men vi bruker matjord til boliger, næringsbygg og nye veger. Trondheim fortettingspolitikk er bra, men Senterpartiet har tatt til orde for at IKAP må være verktøyet som kan løse utfordringene med mer areal, men da må alle kunne gi slipp på å skal ha alt i egen kommune, men se på dette som en felles bo og arbeidsregion.

IKAP er under rullering. Målene om jordvern står ved lag. Det er ønske om at boligbygging nær kollektivårer for å redusere transport, og fylkeskommunens satsing på kollektivtrafikken i regionen er viktig i denne sammenheng. Kartlegginga i forbindelse med rullering av IKAP viser at det finnes mer enn nok boligareal, men om politikerne legger til rette for å bygge i sentrumsnære områder, får vi ikke fortetting i feks Heimdal og Tiller.

Når bønder gjør opsjonsavtaler med utbyggere er det et tegn på at boligbygging på dyrkamark er big business og utbyggerne tjener store penger på at jorda er flat, fri for stein og lett og arbeide i. Det er de villig til å betale mye for, enkelte bønder lar seg friste. Iallefall når de allikevel står i fare for å miste jorda si til offentlige inngrep. Vi kan ikke nekte folk å inngå private avtaler, men det er de offentlige myndigheter som bestemmer om de får selge, det er politikerne som. Må sette ned foten og ta ansvar. Arealbruk er for viktig til å overlates til den sterkeste.

Jeg mener vi må bygge ut hele bydeler med et mangfold av tilbud og lite behov for annen transport enn kollektivtransport. Bruk nabokommunene som har gode tomter til bra pris og utenfor dyrkamarka.

Det ser ut som om toget dessverre er gått for mye av den gode dyrkajorda i Trondheim, men Senterpartiet vil fortsatt håpe på at Ap og H tar til vettet. Vi må verne denne jorda fra nedbygging, slik at våre etterkommere har jord å produsere mat i.

Som Kolbjørn Frøseth i dagens Adressa sa: "det er kun grisen som tråkker i eget mafat"

Gunn Iversen Stokke

Fylkesvaraordfører Senterpartiet