Meny
Bli medlem

Tak over hodet

Sist endret: 27.09.2020 #Nordland
- Boligprisene er på et historisk høyt nivå og spesielt har det blitt vanskelig for unge og nyetablerte å komme seg inn på boligmarkedet. Senterpartiet mener at flest mulig skal få muligheten til å eie sin egen bolig. - Senterpartiet har i denne valgperioden gjennomført flere tiltak for å bedre boligsituasjonen i Norge. Dette uttaler 2.kandidaten til Nordland senterparti i et leserinnlegg.

Boligprisene er på et historisk høyt nivå og spesielt har det blitt vanskelig for unge og nyetablerte å komme seg inn på boligmarkedet. Senterpartiet mener at flest mulig skal få muligheten til å eie sin egen bolig. En trygg og stabil bosituasjon er en nødvendig ramme rundt alle menneskers liv og en god boligsituasjon er et velferdsgode.  Det å stå uten et fast sted å bo er en fortvilet situasjon for de det gjelder, og usikkerhet knyttet til boligsituasjon har en gjennomgripende innvirkning på folks liv. Senterpartiet vil motarbeide ubalanser i boligmarkedet, blant annet gjennom en politikk som bredt motarbeider sentralisering og sikrer en mer balansert fordeling av folketallsveksten. Dette vil komme Nordland til gode.

 

Senterpartiet har i denne valgperioden gjennomført flere tiltak for å bedre boligsituasjonen i Norge, blant annet har vi økt bevilgningene til Husbanken og foreslått forenklinger i lovverket som vil gjøre at behandlingen av byggesaker går raskere. Vi ønsker å fortsette dette arbeidet i neste periode. Gjennom enda flere forenklinger i lovverket kan planprosessene gå raskere. Dermed kan de som ønsker å bygge seg bolig få komme i gang med det, i stedet for å vente lenge på et usikkert utfall av byggesaksbehandling. Senterpartiet ønsker å oppnå dette blant annet gjennom å begrense antall innsigelsesinstanser, samordne statlige innsigelser på et tidligst mulig tidspunkt etter klare frister og begrense innsigelser til tunge regionale og nasjonale interesser

 

Mange studenter sliter i dag med å finne seg et sted å bo. Særlig har vi sett dette i Bodø ved studiestart. Selv om vi har bevilget penger til mange nye studentboliger har det ikke vært nok. Senterpartiet ønsker å bedre boforholdene for studenter ytterligere gjennom å bygge minst 1500 studentboliger i året. Utbygging av studentboliger virker både direkte ved å stille flere boliger til rådighet, samt at det kan ha en prisdempende effekt i leiemarkedet.

 

En stemme til Senterpartiet er en stemme for at flere skal få eie sin egen bolig, en stemme for forenkling og raskere saksbehandling. Slik kan flest mulig få leve sine liv i en trygg og stabil bosituasjon.