Meny
Bli medlem

- Tar grep for å hjelpe hvitfisknæringen

Sist endret: 27.09.2020
Regjeringa innfører nå tiltak for kystsamfunn som er i en hardt presset situasjon pga utfordringene i hvitfisknæringen. Samlet foreslår regjeringen 85 mill. kroner i 2013 og 2014. Tiltakene skal fremme økt kvalitet, bedre markedsadgang og økt forskning og innovasjon i hvitfisknæringa. - Jeg er glad for at regjeringen nå stiller opp for en presset næring. Særlig viktig syns jeg det er at vi har fått på plass 10 mill til markedsføringstiltak, sier Irene Lange Nordahl, Senterpartiet.

 

Det er ingen tvil om at situasjonen i hvitfisknæringen, og da særlig likviditeten og soliditeten i norsk hvitfiskindustri, er betydelig forverret i løpet av første halvår i 2013. Eksportstatistikken for første halvår sier sitt. Mens økningen i eksportert torskevolum er på over 40 prosent, er eksportverdien tilnærmet uendret. Dette illustrerer hvor lite alle i hvitfisknæringen får for fisken sin. Økonomisk usikkerhet og permitteringsvarsler skaper uro i de mange lokalsamfunn i Nord-Norge der både kystflåten og det lokale fiskebruket er viktige hjørnesteinsbedrifter.

 

- Spesielt viktig synes jeg det er at vi nå skal bruke 10 mill. til en ekstraordinær markedsføringsinnsats for torsk i 2013. Felles markedsføring er et effektivt virkemiddel for å øke etterspørselen etter norsk sjømat. Tilsvarende ekstraordinære kampanjer ble gjort i forbindelse med finanskrisevinteren 2009, sier Lange Nordahl. Vi foreslår og 5 mill. i 2014 til et langsiktig, strategisk markedsarbeid for hvitfisk. Sjømatnæringen er en av Norges mest internasjonale næringer og selger sine produkter til mer enn 130 land. Dette stiller store krav til markedskunnskap og evne til å tilpasse seg forbrukernes ulike preferanser, uttaler Lange Nordahl.

 

- I pakka ligger det også totalt 21 mill. til gjeninnføring av lineegnetilskuddet. Linefanget fisk har betydelig bedre kvalitet enn fisk fanget med f.eks. garn, og dette er et tiltak for å stimulere til økt linefanget fisk som vil gi bedre kvalitet og økte priser. Det er også godt nytt at vi foreslår 6 mill. til økt tilskudd til føring og mottaksstasjoner i Nord-Norge. Ordningen innebærer bl.a. transportstøtte og opprettholdelse av en desentralisert mottaksstruktur slik at den mindre mobile kystflåten har mulighet til å få levert fangsten sin nært hjemsted og fangstfelt.

 

- Regjeringen foreslår også 8 mill. til brukerstyrte FoU-midler innen teknologi i 2014. Effektiv bruk av teknologi er avgjørende for lønnsomheten i den norske sjømatindustrien framover. Bedriftene må i stor grad automatisere arbeidskrevende operasjoner for å være konkurransedyktige. I tillegg foreslår regjeringen 10 mill. til arbeidet med fangsthåndtering og levendelagring. Vi har lange tradisjoner i Norge for å frakte levende fisk til land og overføre den til merd for lagring både for å heve kvaliteten på råstoffet og for å sikre jevn leveranse. Vi trenger et krafttak som monner og som kan forsere arbeidet med disse metodene, sier SPs næringspolitiske talskvinne.

 

- Regjeringen foreslår også at Fiskeri- og kystministeren gis fullmakt til å videreføre garantiordningen for førstehåndsomsetningen av fisk i 2014. Ordningen har de siste årene vært viktig både for fiskere og fiskeindustrien langs kysten, og jeg er glad for muligheten til at den kan videreføres i 2014, avslutter Lange Nordahl.