Meny
Bli medlem

Taretråling, en fare for artsmangfoldet, næring og bosetting

Sist endret: 27.09.2020
For kystkommunene i Trøndelag er både fiskeri og havbruk viktige næringer som sysselsetter mange, og det er viktig at lokalt kystfiske opprettholdes og videreutvikles.

En av utfordringene næringa står overfor idag og som oppfattes å være en stor trussel mot fiskerinæringen, er taretråling.

Taretråling drives i strandsonen, i et belte på 2-20 meter, fra og med Trøndelag ned til Rogaland.Utenfor deler av trøndelagskysten foregår en relativt omfattende høsting av tare. Høsteområdene er inndelt i felter, og hvert felt høstes hvert 5. år.

Høsting av tare fører til færre arealer med tareskog på kysten, og gjør at tareskogen ikke vil være stor nok til at den kan fungere som leveområde for de ulike artene i samme omfang som ved fullvokst tareskog. Konsekvensen blir færre fisk, krabbe og krepsdyr, som igjen vil føre til lavere fangstvolum, noe som gir negative ringvirkninger for hele fiskerinæringen.

Forskning viser markert nedgang i fiskeyngel i områder der det tråles etter tare. Videre er det også laget rapporter som synliggjør konsekvenser av taretråling opp mot fiskebestand og fugleliv.

Tang og tareskog har også betydning for CO2-regnskapet i havet. Overskudd av CO2 i havet fører til en forsuring, som vurderes som en av de største farene for livet i havet. En svært liten endring i pH kan føre til at korallrev slutter å vokse og at krepsdyr og skjell ikke greier å produsere skall med de konsekvenser det vil ha. Samtidig demper tareskogen bølger mot land. Dette betyr at høsting av tare ikke bare utgjør en trussel mot fiskerinæringen, men kan også føre til negative miljømessige konsekvenser.

Jeg er for en bærekraftig bruk av naturressurser, men vi vet imidlertid for lite om virkningene av høsting på dagens nivå og jeg mener derfor at”føre-var”- prinsippet må benyttes.Vi bør starte med at høsting av felt reduseres til hvert 10. år, eventuelt at taretråling stanses helt inntil konsekvensene for arter og miljø er kartlagt

Skal vi ta vare på artsmangfoldet i havet, fiskerinæringen og levende kystssamfunn, mener jeg at gjeldende forskrifter må endres, og det må foreligge en viss oppfølging og kontroll med hvor båtene til enhver tid befinner seg.

 

For

Senterpartiet i Sør-Trøndelag

Gunn I Stokke

Fylkesleder