Meny
Bli medlem

Telemark i statsbudsjettet

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Godt nytt for Telemark: I budsjettforslaget er det satt av midler til å dekke kostnadene ved flygeinformasjonstjenesten (AFIS) ved Skien og Notodden lufthavner. Dekningen skjer innenfor en foreslått en samlet bevilgning på 21 millioner kroner til slik tjeneste ved de tre lufthavnene Stord, Skien og Notodden. Dårlig nytt for Telemark: Regjeringen foreslår å avvikle statens kjøp av persontransport på Bratsbergbanen fra og med januar 2015.

Telemark

Veg

  • E18

I budsjettforslaget for 2015 er det lagt til grunn statlige midler og forskutterte midler fra bompengeselskapet til forberedende arbeider på prosjektet E18 Rugtvedt – Dørdal, med sikte på anleggsstart i 2016. Det er også satt av midler til planlegging av prosjektet E18 Langangen – Rugtvedt.

Det er prioritert midler til å starte etablering av midtrekkverk på E18-strekningen Tangen Vest – Aust-Agder grense.

  • E134

250 millioner kroner er satt av til bygging av ny E134 på strekningen Gvammen -  Århus i kommunene Hjartdal og  Seljord. Prosjektet omfatter bygging av 11,6 kilometer ny veg. 9,4 kilometer av vegen skal gå i tunnel. Den nye vegen vil bety at E134 mellom Hjartdal og Seljord blir innkortet med om lag 11 kilometer. Vegen skal bygges ut med en bredde på 10 meter og med forsterket midtoppmerking. Prosjektet har en kostnadsramme på 2,3 milliarder 2015-kroner. Anleggsarbeidene starter i desember i år, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2019, mot tidligere forutsatt 2018. 

I budsjettforslaget er det også prioritert midler til å utbedre fire delstrekninger på E134 mellom Seljord og Åmot. Det legges opp til anleggsstart i april 2015, og hele prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2019. I tillegg videreføres utbedringen av E134 Grungdal – Grunge kirke med forskutterte midler fra Telemark fylkeskommune og Vinje kommune.

I budsjettforslaget er det også satt av midler til planlegging av prosjektet E134 Haukelifjell.

  • Riksveg 354

Det er foreslått å sette av midler til å videreføre arbeidet med å utbedre Brevikbrua og Trosvikbrua på riksveg 354.

  • Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene: Utvidet låneramme

Regjeringen foreslår at ordningen med rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene utvides. For 2015 foreslås en låneramme på tre milliarder kroner, mot to milliarder kroner i 2014. Investeringsrammen for Telemark i 2015 blir etter dette 113 millioner kroner, mot 83 millioner kroner i 2014.

  • Fylkesvegene: Kompensasjon for merutgifter til å oppfylle tunnelforskrift

Over budsjettet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet er det for 2015 forseslått å bevilge 272 millioner kroner som kompensasjon til fylkeskommunene for merutgifter til å oppfylle kravene i en forskrift om sikkerhetstiltak i tunneler på fylkesvegnettet. Til Telemark  er det satt av 2 millioner kroner til slik kompensasjon.    

Jernbane

  • Vestfoldbanen

1 478 millioner kroner er satt av til å videreføre arbeidet med nytt dobbeltspor mellom Farriseidet og Porsgrunn (Telemark). Strekningen er 22,8 kilometer lang, og traséen går langs eksisterende E18. Prosjektet omfatter sju tunneler på til sammen 14,5 km. Reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn vil bli redusert fra 34 minutter til 12-16 minutter, avhengig av den framtidige ruteplanen for Vestfoldbanen. Prosjektet startet i 2012 og er planlagt ferdig sommeren 2018.

85 millioner kroner foreslås til nye omformerstasjoner, blant annet på Solum i Porsgrunn. Den skal sikre tilstrekkelig strømforsyning for Intercity-trafikken på vestre del av Vestfoldbanen og til nytt dobbeltspor Farriseidet – Porsgrunn. Prosjektet gjør det mulig å øke togtrafikken og redusere reisetiden. Prosjektet er beregnet å koste 265 millioner kroner og vil bli bygget i perioden 2015-2017, slik at det kan stå ferdig når det nye dobbeltsporet mellom Farriseidet og Porsgrunn åpnes i 2018. 

  • Grenlandsbanen

Det er satt av 150 millioner kroner til diverse utrednings- og planleggingsoppgaver i regi av Jernbaneverket. Midlene skal blant annet brukes til konseptvalgutredning for Grenlandsbanen, en jernbanestrekning for å koble sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen.

  • Bratsbergbanen

Regjeringen foreslår å avvikle statens kjøp av persontransport på Bratsbergbanen fra og med januar 2015. Fra 2011 overtok Staten ansvaret for kjøp av persontransport på strekningen fra Telemark fylkeskommune.  Dette var en prøveordning som var tidsbegrenset til fire år.  Vilkåret for å videreføre ordningen satte Samferdselsdepartementet, etter avtale med Telemark fylkeskommune,  til 100 000 årlige reisende per april 2014. I 2012 reiste 43 000 med Bratsbergbanen, i 2013 var det 48 000 reisende. På denne bakgrunn mener regjeringen at premissene for fortsatt statlig kjøp av persontransport på Bratsbergbanen ikke er til stede.

Togtilbudet på Sørlandsbanen vil bli økt i 2015 slik at det oppnås 2-timers frekvens mellom Oslo og Stavanger. Dette betyr en økning fra fire til sju gjennomgående togavganger i hver retning mellom Oslo og Stavanger.

  • InterCity-utbygging

Innenfor foreslåtte midler til planlegging er det satt av 540 millioner kroner til planleggingen av InterCity-utbyggingen på Østlandet.

Belønningsordning og bymiljøavtale

Regjeringen foreslår i alt 975,6 millioner kroner til Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Grenland (Telemark fylkeskommune og kommunene Skien, Porsgrunn og Siljan) har inngått en fireårig avtale med staten om arbeid og mål som er i samsvar med formålet med ordningen. Avtalen, som gjelder for 2013-2016, har en økonomisk ramme på til sammen 215 millioner kroner for tildeling av statlige belønningsmidler. For 2015 er det i budsjettforslaget lagt til grunn en tildeling av 60 millioner kroner til Grenland.

Samferdselsdepartementet har i år fastsatt et endelig rammeverk for bymiljøavtaler. På sikt vil Grenlandsområdet være en aktuell kandidat for en bymiljøavtale.

Belønningsordningen og bymiljøavtalene har felles mål og omfatter i stor grad bruk av like virkemidler. Belønningsordningen skal derfor innlemmes i bymiljøavtalene så raskt som praktisk mulig. I praksis betyr dette at for byområder som har belønningsavtale ut 2016 vil det ikke inngås nye belønningsavtaler dersom det er aktuelt å inngå bymiljøavtale for 2017 eller tidligere.

Luftfart

I budsjettforslaget er det satt av midler til å dekke kostnadene ved flygeinformasjonstjenesten (AFIS) ved Skien og Notodden lufthavner. Dekningen skjer innenfor en foreslått en samlet bevilgning på 21 millioner kroner til slik tjeneste ved de tre lufthavnene Stord, Skien og Notodden.  

Kystforvaltning

I 2015 er det aktuelt å bruke planleggingsmidler til prosjektet ”Innseiling Grenland (Kalvenløpet)”.