Meny

Telemarksskolene 2020

Sist endret: 16.03.2017 #Telemark
Vedtaket fra fylkesråd i Telemark Senterparti.

UTTALE FRA TELEMARK SENTERPARTI

Telemark Senterparti gikk til valg på å være garantisten for en fortsatt desentralisert skolestruktur i Telemark. Vi vil at de videregående skolene skal være regionale utviklingsaktører og ha et tett samarbeid med lokalt nærings- og samfunnsliv. Dette er også nedfelt i den politiske plattformen 2011 - 2015 mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. De samme prinsippene ligger til grunn for Telemark Senterpartis arbeid med Telemarksskolene 2020.

Den rødgrønne ambisjonen om å gjøre Telemark til det fylket i landet med høyest gjennomføringsprosent, forutsetter et fullverdig og kvalitativt godt videregående skoletilbud i hele Telemark.

Dette er Telemark Senterparti sin modell for Telemarksskolene 2020:

 1. Skolestrukturen skal bidra til en god regional balanse og tilgang på kvalifisert arbeidskraft, gjennom at de ulike regionene i hovedsak gir et utdanningstilbud til sine elever.

2. Det skal ikke bli flere hybelboere i videregående opplæring i Telemark enn i dag.

3. Det skal ikke være flere tilbud enn før som kun tilbys i nedre deler av Telemark. Ungdommer i Telemark skal ha utdanningsmuligheter der de bor.

4. Det skal være tilrettelagt undervisning for grupper som har hatt tilbud som OIMG, STAR o.l. både i øvre og nedre Telemark.

5. Det bør være ressurssenter og tilstedeværende karriereveiledning i alle deler av fylket.

6.  Det skal benyttes fjernundervisning/nettbasert undervisning for å gi et bredest mulig linje- og fagtilbud på de videregående skolene i fylket. Skolene skal slik få større frihet i å tilby/organisere opplæringsløp som er individuelt tilpasset den enkelte elev.

7. Nærskoleprinsippet skal gjelde. Elever tas primært inn på den nærmeste videregående skolen som har det fagtilbudet eleven har søkt.

8. Det skal tilbys flere 4-årige studieløp der elevene får både studiekompetanse og fagbrev (etter modell fra TAF - tekniske, allmenne fag).

9. Vi tar hensyn til ny nasjonal politikk: Regjeringen har foreslått å innføre en vekslingsmodell på yrkesfag, med et mer fleksibelt løp mellom teoriopplæring og opplæring i bedrift. Praksisbrevet blir en del av den ordinære tilbudsstrukturen, og alle med bestått fagbrev gis rett til påbygningsår for å oppnå studiekompetanse. Alle disse endringene vil stille krav til oss som skoleeiere, gjennom tettere oppfølging av den enkelte elev og bedre samarbeid med næringslivet.

10. Næringslivet skal trekkes aktivt med i de utbyggingene og oppgraderingene som blir vedtatt, for å sikre lokaler og utstyr som svarer til næringslivets behov for fagkompetanse.

A. ENDRINGER FRA SKOLEÅRET 2014

- Lunde og Søve slås sammen til Nome Videregående skole. Administrasjonen legges til Søve. Avd. Søve skal tilby et bredere fagtilbud i enn i dag.

- Dalen og Seljord slås sammen til Vest-Telemark Videregående skole. Administrasjonen legges til Dalen.

- Grasmyr og Croftholmen slås sammen til Bamble videregående skole.

B. ENDRINGER FRA SENEST SKOLEÅRET 2016

Undervisningen ved Bamble VGS samles på Grasmyr.

C. ENDRINGER FRA SENEST SKOLEÅRET 2019

«Nye Skien vgs» blir opprettet i Fritidsparken senest 1. august 2019, under forutsetning av gode miljømessige og trafikale løsninger. Fra samme tidspunkt legges Skien VGS og Hjalmar Johansen VGS ned.

Fylkesrådet gir fylkestingsgruppa i oppdrag å gjennomføre ovennevnte punkt i størst mulig grad.