Meny
Bli medlem

Terje Riis-Johansen: -En eventuell kommunereform må ta høyde for variasjon, mangfold og kommuner med svært ulikt innbyggertall.

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Det er satt i gang er en regjerings-initiert prosess med sikte på å endre det norske kommunekartet. Det er spennende Mange kommunegrenser kan endres. Også i Telemark. Både i Grenland og i midt Telemark kan en slå sammen kommuner uten at avstandene internt i en ny kommune blir uforholdsmessig store. For resten av Telemark er bildet noe annerledes. Jeg mener geografi, mer enn folketall er avgjørende for om en kommunesammenslåing blir vellykket. For det er åpenbart mulig å drifte en kommune på 100.000 innbyggere, sa fylkesordfører Terje Riis-Johansen i sin tale til fylkestinget.

Jeg mener det er mange flere fallgruver på veien til å skape en god kommune når utkantene i en kommune blir for mange,

og avstanden til kommunesenteret blir for lange.

En eventuell kommunereform må derfor ta høyde for variasjon, mangfold og kommuner med svært ulikt innbyggertall.

Hvis ikke kan en kommunereform raskt bli en sentraliseringsreform.

Det ser nå ut til først å bli fokus på primærkommunekartet.

Resultatet av en slik prosess vil så avgjøre fylkeskommunens videre ferd.

For min del ser jeg tre alternativer:

1.         Dagens fylkesinndeling videreføreres med 2-3 justeringer

2.         Fylkeskommunen legges ned.

3.         Det opprettes 6-8 regioner med betydelig mer ansvar enn i dag.

For egen del mener jeg det ligger spennende perspektiver i det 3. alternativet,

gitt at reelle nye oppgaver tilføres.

Stikkordet da er sykehus. Med en slik modell ville det igjen være mulig å ha regional styring over sykehusene. Det er det gode argumenter for – men veien frem er åpenbart lang.

Hvis en ikke mener at sykehusene bør under regional folkevalgt styring – så bør en ikke sette i gang en større reform med sikte på storstilte endringer av fylkesgrensene.

Min konklusjon på dette tema er derfor at vi som fylkeskommune pr i dag ikke vet hva fremtiden vil bringe.

Mye taler imidlertid for at endringene blir mindre enn hva mange i utgangspunktet kunne tenke seg. Jeg synes derfor ikke at vi skal iverksette noe stort arbeid knyttet til fremtiden for det regionale nivå i egen regi nå. Vi bør imidlertid ta del i det arbeidet som KS går i bresjen for.