Meny

Tidenes samferdselsløft

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
Alle hovedveiene i Oppland blir bygget ut og rustet opp. Det kommer fram i ny Nasjonal transportplan (NTP), som ble lagt fram i dag. Her ser du NTP-planene for Oppland.

 

Veg 

E16 Eggemoen - Olum 

I første fireårsperiode prioriterer regjeringen å bygge ut E16 i ny trasé mellom Eggemoen i Ringerike kommune i Buskerud og Olum i Jevnaker kommune i Oppland. Prosjektet omfatter bygging av om lag 12 kilometer tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Prosjektet fører til at gjennomgangstrafikken blir flyttet vekk fra Jevnaker sentrum ved at den nye vegen legges i åssiden bak sentrum med ny atkomst via fylkesveg 241. Videre mot Eggemoen fortsetter vegen i ny trasé med kryssing av Randselva med lang bru på rundt 600 meter. Det er forutsatt tiltak på avlastet vegnett som får ny funksjon som lokalveg. Utbyggingen er anslått å koste om lag 2,3 milliarder kroner, som forutsettes finansiert ved en kombinasjon av statlige midler og bompenger. Det er fattet lokale prinsippvedtak om delfinansiering av prosjektet med bompenger. 

E16 over Filefjell 

Det er lagt opp til at utbyggingen av de gjenstående strekningene på E16 over Filefjell fra Øye i Oppland til Borlaug i Sogn og Fjordane videreføres i første fireårsperiode, med fullføring i siste seksårsperiode. Dette gjelder Varpe bru – Otrøosen – Smedalsosen og strekningen Øye – Eidsbru. Regjeringen legger stor vekt på å få en sammenhengende god standard på E16 mellom øst og vest, særlig på vinterstid. 

Regjeringen prioriterer å videreføre utbyggingen av E16 på strekningen Fønhus – Bagn – Bjørgo. Regjeringen legger stor vekt på at prosjektet gir økt pålitelighet og regularitet for transporter mellom Østlandet og Vestlandet, særlig på vinterstid. Utbyggingen av strekningen Fønhus – Bagn pågår, og prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2014. Strekningen Bagn – Bjørgo, som er om lag 11 kilometer, vil bli bygd ut som tofelts veg med 8,5 meter bredde. I sørenden av prosjektet legges vegen om med ny bru på 200 meter over Begna og en 4,3 km lang tunnel. 

I siste seksårsperiode settes det av statlige midler til fullføring/fullfinansiering av prosjektene som er prioritert i første fireårsperiode. I tillegg prioriteres statlige midler til å starte utbygging av E16 på strekningen Fagernes – Hande i Oppland. Det legges også vekt på å bedre trafikkforholdene i Fagernes. Prioriteringene er avhengig av at det blir tilslutning til opplegg for delvis bompengefinansiering av prosjektene. 

Videre settes det av statlige midler til skredsikring av E16 i Kvamskleiva i Vang kommune. Side 17 

E6 

Utbyggingen av E6 i Oppland fra Ringebu til Otta, som starter i 2013 med prosjektet Frya – Sjoa, prioriteres ferdigstilt i siste seksårsperiode med utbygging av strekningene Ringebu – Frya og Sjoa – Otta. Strekningene bygges ut som tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Utbyggingen vil føre til økt trafikksikkerhet på den ulykkesbelastede E6 gjennom Gudbrandsdalen. Det er også lagt vekt på at dette er en av de viktigste transportårene i landet. 

Riksveg 4 

I første fireårsperiode prioriteres statlige midler til utbygging av riksveg 4 til firefelts veg på strekningen Lunner grense – Jaren, medregnet tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt sør for Lynga. 

I siste seksårsperiode prioriteres videreføring av riksveg 4-utbyggingen gjennom statlige midler til strekningen Roa – Gran grense. Prioriteringen er avhengig av tilslutning til delfinansiering med bompenger gjennom utviding av den godkjente bompengeordningen for riksveg 4 Lunner grense – Jaren, inkludert Lygna sør. 

Riksveg 15 

I siste seksårsperiode prioriteres også skredsikring ved Knutstugugrove på riksveg 15 i Sjåk kommune. 

 

Jernbane 

Gjøvikbanen 

Gjøvikbanen har i de siste årene hatt en positiv utvikling med tanke på antall reisende. I forbindelse med konkurranseutsettingen av driften, ble tilbudet utvidet på strekningen. En ytterligere frekvensutviding er avhengig av at det gjøres tiltak i infrastrukturen. I planperioden er det særlig økt kryssingskapasitet for person- og godstog det legges opp til. 

Dovrebanen 

Tiltakene som skal gjennomføres på Dovrebanen innen utgangen av 2024, dobbeltspor mellom Eidsvoll og Hamar, vil ha stor nytte for reisende til og fra Oppland. Reisetiden med IC-tog mellom Oslo og Lillehammer vil reduseres med om lag 20 – 25 minutter. 

Regjeringen legger i utgangspunktet til grunn at videre planlegging av Intercity-strekningene til Halden, Lillehammer og Skien skal ta sikte på ferdigstilling i 2030. Endelig framdriftsplan for den videre utbyggingen vil bli sett i lys av de utredningene som regjeringen vil sette i gang om gods- og persontransport på det sentrale Østlandsområdet, blant annet om kapasiteten i jernbanesystemet inn mot og gjennom Oslo. 

Raumabanen 

Jernbaneverket har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å utrede konsekvensene av å elektrifisere de gjenværende strekningene med dieseldrevne tog, blant annet Raumabanen Dombås-Åndalsnes.