Meny
Bli medlem

Tilrettelegging for norske anleggsbedrifter

Sist endret: 27.09.2020
Sp mener samferdselspolitikken må bidra til utvikling av norske anleggsbedrifter, og Janne Sjelmo Nordås sendte i dag spørsmål til samferdselsminister Ketil Solvik Olsen, der hun ber statsråden klargjøre hvordan dette best kan skje.


Senterpartiets samferdselpolitisk talsperson Janne Sjelmo Nordås sendte i dag spørsmål til samferdselsminister Ketil Solvik Olsen, der hun ber statsråden klargjøre hvordan Statens veivesen sine kontrakter bedre kan tilpasses det norske entreprenørmarkedet og likevel sikre sammenhengende og kostnadseffektive veg- og infrastrukturprosjekter.
 
- Spørsmålet er reelt fordi prosjektene innen samferdsel blir større og mer omfattende som en følge av at en ønsker mer sammenhengende utbygginger. Senterpartiet deler dette ønsker, men vi mener også det er viktig å tilpasse prosjektstørrelsen til hva norske entreprenørbedrifter kan levere på, sier Nordås.
 
- Vi og MEF (Maskinentreprenørenes forening) er enige i at det ikke behøver å være en motsetning i sammenhengende utbygging og tilpassede kontrakter. Det er mulig å få til god balanse i kontraktstørrelsene dersom statens veivesen blir enda mer bevisst sin rolle som en av bransjens største kunder, sier Janne Sjelmo Nordås.
 
- Det er en målsetting for Senterpartiet at norske bedrifter skal bygge landet, spesielt i en tid hvor arbeidsledigheten øker. Riktig strategi er derfor viktig om samferdselssatsinga skal bidra til økt sysselsetting og reduksjon i arbeidsledigheten, sier Nordås.
 
 
Her er det skriftlege spørsmålet frå Janne Sjelmo Nordås til samfersleministeren:?

Stortinget, 18. mars 2016
 
Stortingets president
 
Eg vil be samferdsleministeren gje skriftleg svar på følgjande spørsmål:
 
Korleis vil statsråden sikre at Statens Vegvesen sine kontraktar er enda betre tilpassa den norske entreprenørmarknaden, og samstundes sikre samanhengande og kostnadseffektive veg- og infrastrukturprosjekt?
 
Grunngjeving:
Me syner til tal frå MEF (Maskinentreprenørenes forbund) om storleiken på kontraktar mellom entreprenørar og statens vegvesen.
 
Det var i 2015 (t.o.m. november) tilbodsfrist for 433 kontraktar i regi av Statens vegvesen. Fleirårige drift- og vedlikehaldskontraktar er då unnateke. Samla verdi skriv seg til om lag 15 mrd., noko som er på same nivå som i 2014.
 
Kontraktar i prissjiktet 2-9 mill. kroner utgjer den største andelen av vegvesen-kontraktane samla med 43%. Målt i verdi er det kontraktar i prissjiktet ein milliard eller høgare som utgjer den største andelen med om lag 31% av den samla verdien i SVV-marknaden.
Konkurransen har vore størst for kontraktar i prissjiktet 60-99 millionar, der ein i snitt har motteke 7,2 tilbod for kvar kontrakt i dette sjiktet. Tala er basert på lægste tilbod for kvar kontrakt.
 
Med denne bakgrunn kan ein fastslå at konkurransen er størst på kontraktar mellom 60 og 99 millionar, og ein kan konkludere med at dette er ein kontraktsstorleik som høver godt til den norske entreprenørbransjen landet over.
 
MEF peikar på at ein kontraktsstrategi der 60% av kontraktane, målt i verdi, er over 100 millionar og der 40% er under 100 millionar passar den norske entreprenørmarknaden godt. Dei meiner ein slik fordeling bidrar til å ta heile anleggsbransjen i bruk, ved at og dei mindre entreprenørane kan ta på seg oppdrag som hovedentreprenør, og at ein slik bidreg til kompetanseheving i bransjen og legger til rette for god framtidig konkurranse i bransjen. Denne vurderinga støttar Senterpartiet.
 
I dag er situasjonen (2015) 69 % over 100 millionar og 31 % under 100 millionar.
 
Til liks med regjeringa er Senterpartiet oppteken av samanhengande utbyggingar og mest veg for kvar krone. I tillegg meiner me det ligg ein meirverdi i å tilpasse byggherresida til kva norsk entreprenørbransje kan levere på for å sikre verdiskaping, arbeidsplassar og kompetanseutvikling i norske anleggsverksemder. Vidare treng det ikkje vere ein motsetnad mellom dette og betre tilpassa kontraktsnivå.
 
Janne Sjelmo Nordås