Meny
Bli medlem

Togpendling Vikersund-Hokksund-Oslo

Sist endret: 27.09.2020 #Buskerud
-Tog er en effektiv og miljøvennlig måte å reise til og fra arbeid på. Midt-Buskerud trenger lengre togstrekninger, flere togstopp og flere togavganger, sier Kari Ask i spørretimen i Fylkestinget. Hun spør derfor om fylkesordføreren vil ta initiativ overfor jernbaneverket for å få til en effektiv togpendling i mellom Vikersund ? Hokksund - Oslo, i første omgang som en prøveordning?

Spørsmål til Åpen spørretime i Fylkestinget 24.04.2013

 

Togtilbud i Midt-Buskerud

 

Fylkeskommunen skal legge til rette for utvikling og vekst i alle fylkets regioner. Midt-Buskeruds beliggenhet gjør det  sannsynlig at Midt-Buskerud de kommende tiårene vil ta del i den store befolkningsveksten i Oslo-regionen. En lokal togforbindelse for arbeidsreisende i Midt-Buskerud vil svare på et allerede eksisterende behov og samtidig gjøre regionen mer attraktiv for nye innbyggere. Tog er en effektiv og miljøvennlig måte å reise til og fra arbeid på. Midt-Buskerud trenger lengre togstrekninger, flere togstopp og flere togavganger.

 

Midt-Buskerud er koblet til Oslo-området med tog fra Hokksund etter at lokaltrafikken på Randfjordbanen ble lagt ned i 2001.

Regionrådet i Buskerud har uttalt (i forbindelse med planprosessen rundt Buskerudbyen):

For Midt-Buskerud er det avgjørende å få opp igjen lokaltrafikken på Randsfjordbanen til Vikersund for å fange opp en del av veksten i Osloregionen og for å være en del av avlastingsstrategien for Oslo.

 

En effektiv togpendling mellom Midt-Buskerud og Hokksund vil muliggjøre dagpendling fra Midt-Buskerud til Drammen / Oslo. Med lokal togpendling Hokksund – Vikersund, vil også Skotselv igjen bli direkte knyttet til jernbanen. Dersom toget skal bli et reelt reisealternativ fra Midt-Buskerud, må det stoppe på lokalstasjonene Skotselv, Åmot og Vikersund, kanskje også på Geithus. Det er behov for halvtimesavganger til Oslo fra Hokksund. En prøveordning med fire tog på morgenen og fire tog på ettermiddagen kunne vært en start.

 

Tidligere har krav om lengre strekning, flere togstopp og flere togavganger blitt avvist på grunn av manglende kapasitet i Oslo-tunnelen. I dag finnes denne kapasiteten. Det er tog som snur på Skøyen, Asker og Drammen, og i Drammen er det to tog i timen til Dal. Det er også flere alternativ for arbeidsreisende i fra Hokksund til Dal om morgenen, med retur i fra Oslo om kvelden. Alle disse togene går igjennom Oslo-tunnelen og burde kunne forlenges til Vikersund uten å være til hinder for øvrig togtrafikk. Også lokalt ligger det til rette for en slik kapasitetsøkning.  På strekningen Vikersund – Drammen er det lange krysningsspor. Og det er store parkeringsarealer ved stasjonen i Åmot og Skotselv. 

 

Vil fylkesordføreren ta initiativ overfor jernbaneverket for å få til en effektiv togpendling i mellom Vikersund – Hokksund - Oslo, i første omgang som en prøveordning?   

 

Fylkesordføreren svarte at han delte forståelse av at Modum og Sigdal må tas med i utviklingsstrategien for folketallsveksten i Osloområdet.
Det innebærer tilrettelegging for utbygging og utvikling i Midt-Buskerud regionen.
Jernbanen ligger der allerede og vil på ny kunne ha stor betydning for arbeidsreidende mellom Vikersund og Drammen / Oslo.
Fylkesordføreren vil følge opp og be om et møte med Jernbaneverket.
I forkant av dette vil han møte ordførerne i Midt-Buskerud og Øvre Eiker, siden de øvre deler av denne kommunen også vil ha nytte av togtilbudet på Strekningen Hokksund -Vikersund.