Meny
Bli medlem

Uføretrygd til de som ikke kan jobbe

Sist endret: 27.09.2020 #Buskerud
Det skal ikke være noen, verken over eller under 40 år, som får uførepensjon uten at det foreligger ?åpenbare grunner?, sier Else Marie Rødby i sitt innlegg på landsmøtet. Men alder må aldri være begrunnelse for avslag.

Innlegg av Else Marie Rødby under programdiskusjon, 6.4.2013

 

Gode landsmøte,

 

Jeg vil rette oppmerksomheten om kapittel 5 om velferdsytelser.

 

”at permanent uføretrygd ikke skal innvilges til personer under 40 år, unntatt i tilfeller der det er åpenbart at vedkommende ikke vil kunne komme i arbeid”

 

Buskerud SP har foreslått å stryke linjene.

Det er ikke fordi vi ønsker oss flere uførepensjonister under 40 år, men fordi vi mener at punktet ikke treffer hensikten så godt.

 

For det første indikerer formuleringen ”permanent uføretrygd” at det finnes en uføreytelse som ikke er permanent. Det er litt misvisende. Blir man tilstått uførepensjon etter folketrygdlovens kapittel 12 i dag, så er dette alltid en livsvarig ytelse.

 

Videre i punktet står det at ingen under 40 år skal tilstås uførepensjon med mindre det er ”åpenbare grunner” for at vedkommende ikke kan arbeide.

 

Ja, det er det lett å være enig i – og det er nokså nøyaktig det som allerede står i lovverket i dag. Det skal ikke være noen, verken over eller under 40 år, som får uførepensjon uten at det foreligger slike ”åpenbare grunner”. Det ER dagens regelverk. Formuleringen i punktet antyder at vi vil stramme inn regelverket, fordi en del mennesker under 40 år, i dag mottar uførepensjon uten at det foreligger ”åpenbare grunner” for at de ikke kan jobbe. NAV kan være uoversiktlig som system, og det stiller krav til fagkunnskapen vår på området - vi må vite hva vi snakker om når vi mener noe om disse tingene.

 

Det som burde være mer interessant i denne sammenheng er hva som gjør at mennesker under 40 år søker og fyller vilkårene for uførepensjon,

og hvordan vi kan forebygge det.

 

Når det gjelder tilståelse av uførepensjon, så må det ligge et klart medisinsk vilkår om varig sykdom til grunn – og det er det ikke er NAV eller politikerne som regulerer. Det er fortsatt leger og spesialister som diagnostiserer.

 

Nå er det er selvfølgelig sånn at man kan være kronisk syk OG ha betydelige funksjonsnedsettelser OG fortsatt stå i arbeid. og DET skal vi legge til rette for – Senterpartiet kan jo for eksempel være med å sette makt bak kravet om at arbeidslivet skal være for alle – med rom for at vi er forskjellige. Jeg mener det er DET et saken om unge uførepensjonister burde problematisere.

 

- At alle kan jobbe noe! Flest mulig i arbeid er selvsagt viktig for driften av velferdssamfunnet, men det er også viktig for enkeltmennesket. Verdien i det å bidra er undervurdert. Har vi et arbeidsliv som trekker sammen med oss i den retningen egentlig?

 

Det er et strengt dokumentasjonskrav ved tilståelse av uførestønad. Uttømmende medisinsk behandling og tilstrekkelig avklaring mot arbeid gjennom tiltak og utprøving skal være gjennomført. Alder er i dag et vektig moment i vurderingen – og mange får avslag på uførekrav på grunn av alder; Jo yngre du er, jo større er kravet til medisinsk og arbeidsrettet avklaring. Og jo mer ”åpenbare” må årsaken til arbeidsuførheten være.

 

Liv Signe snakket i går om å se mennesket, og ikke systemet.

 

Formuleringer som den vi finner i programmet på linje 23-24, bidrar til å stigmatisere de menneskene som mottar uførepensjon, noe vi ser jevnlig også i nyhetsbildet -  i stedet for å fokusere på systemet og etablere gode og konkrete tiltak som faktisk bidrar til at flere står i arbeid – også mennesker med helseutfordringer under 40 år.

 

Jeg ber om at landsmøtet støtter strykningsforslaget fra Buskerud Senterparti, og at Senterpartiet heller jobber aktivt for et arbeidsliv for alle.