Meny
Bli medlem

Uklokt og smålig å kutte i den kulturelle spaserstokken

Sist endret: 27.09.2020
? Det er uklokt og smålig av regjeringen å kutte i den kulturelle spaserstokken som har gitt eldre i 387 kommuner tilbud om kunst- og kulturopplevelser, sier nestleder i helse- og omsorgskomiteen Kjersti Toppe.

Kjersti Toppe har stilt Helse- og omsorgsminister Bent Høie spørsmål om dette i Stortinget og fikk i dag svar i Stortingets spørretime.
 
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Sporretimesporsmal/et-sporretimesporsmal/?qid=60975
 
Helseministeren begrunnet kuttet i  at regjeringen har foretatt en prioritering. Staten skal bidra til kompetansebygging i eldreomsorgen der kultur og musikk skal brukes som terapi. Kunst- og kulturtilbud som eldre har fått gjennom den kulturelle spaserstokken omtalte statsråden som underholdning som kommunene hadde mulighet til å sørge for selv.
 
Høies prioritering strider mot en rekke vedtak i Stortinget.
 
-    Stortinget har ved flere anledninger påpekt at kultur i større grad må inn i helse- og omsorgstjenestene, men har aldri sagt at dette skal gå på bekostning av eldres mulighet til å få oppleve profesjonell kunst og kultur. Formålet med den kulturelle spaserstokken er at den skal være et lavterskeltilbud for kunst- og kulturopplevelser som når eldre der eldre er, på eldresentre, dagsenter, i institusjonene og på andre møteplasser i bygd og by. Jeg reagerer på at helse – og omsorgsministeren i svaret i stortinget i dag omtaler dette som underholdning, sier Kjersti Toppe.
 
-    Det er positivt med økte midler til sang, opplæring innen miljøbehandling og til utvikling av tiltak for aktivitet og kultur i helse- og omsorgstjenestene. Men dette må skje i tillegg, og ikke på bekostning av den kulturelle spaserstokken, sier Toppe.
 
Senterpartiet frykter at dette i neste omgang kan true ordninger som den kulturelle skolesekken, som har samme formål som den kulturelle spaserstokken – å nå ut med kunst og kultur til grupper som ellers ikke vil få oppleve det. Senterpartiet vil under behandlingen av statsbudsjettet foreslå at midlene til den kulturelle spaserstokken blir gjeninført og forventer at Venstre og Kristelig Folkeparti stiller krav om det samme i budsjettforhandlingene.
 
På denne linken kan en se hva den kulturellespaserstokken er brukt til i ulike fylker og kommuner rundt omkring i landet:
 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/tema/kultur/Redaksjonell-artikkel-Den-kulturelle-spaserstokken/eksempler-pa-rapporter-fra-den-kulturell.html?id=746894
 
For spørsmål, kontakt Kjersti Toppe: 40 28 62 86