Meny
Bli medlem

Unngå at småskalafordeler blir til småskalaulemper

Sist endret: 27.09.2020
Folket i øykommunene har gitt forskerne tydelige svar. De trives og ønsker fortsatt å skape verdier og bo i disse lokalsamfunnene. Et massivt flertall mener at framtida sikres best om de får fortsette som egne kommuner, skriver Heidi Greni.

 

 

Av stortingsrepresentant Heidi Greni, Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson.

Det er viktig å unngå at småskalafordeler blir til småskalaulemper ved sammenslåing av kommuner, sier forskere ved Norsk Senter for bygdeforskning i en rapport laget for ni øykommuner. Å være en øy uten landfast forbindelse eller en utkant med stor avstand til et større tettsted, er ikke noe man sjøl har valgt å være. Forskerne mener derfor sentrale myndigheter må være lydhøre for disse kommunenes egne erfaringer og ønsker for framtida om det fortsatt skal være grunnlag for bosettingen der.  Folket i øykommunene har gitt forskerne tydelige svar. De trives og ønsker fortsatt å skape verdier og bo i disse lokalsamfunnene. Et massivt flertall mener at framtida sikres best om de får fortsette som egne kommuner.

 

Stortingets kommunalkomite fikk presentert Bygdeforsknings rapport på Utsira 11. mars under sin komitereise til Rogaland. Det var interessante og nyttige funn forskerne kunne presentere fra øykommunene Hasvik i nord til Kvitsøy i Sør. Dette er kommuner med stor verdiskaping. Jevnt over er folk i øykommunene fornøyd med de kommunale tilbudene. Flertallet mener tjenestene blir dårligere med kommunesammenslåing og enda flere mener lokaldemokratiet blir svekket. Et representativt utsagn som gjengis i forskningsrapporten er: "Når man bor i en liten kommune langt til havs, er jeg redd vår stemme i en storkommune sjelden eller aldri blir hørt. De snakker om store fagmiljøer og at alt skal bli bedre bare det blir stort nok.  Det er nå bare å se seg rundt. Den vanlige mann ser mye mer enn kommunalministeren gjør».

 

Bygdeforskning gir noen avsluttende anbefalinger jeg og Senterpartiet vil merke oss:

  • Når inntektssystemet skal endres er det viktig å huske at gode tjenester koster også i samfunn med befolkningsnedgang.

  • Sentrale myndigheter bør ta initiativ til å utrede alternativ organisering av kommunal tjenesteproduksjon i områder med store avstandsulemper.Dette er relevant både for øy- og fastlandskommuner.

  • Sentrale myndigheter bør være lydhøre for lokale erfaringer med samarbeid kommuner imellom, bl.a. rett til å kjøpe tjenester fra nabokommuner eller private tjenesteprodusenter.

     

Regjeringen åpner for bruk av tvang for å oppnå sammenslåing av kommuner, men regjeringspartiene sammen med KrF og Venstre sier i sine merknader i Stortinget at dette er unntak forbeholdt tilfeller hvor enkeltkommuner ikke skal kunne stanse endringer som er hensiktsmessige ut fra regionale hensyn. Merknaden gir altså ingen begrunnelse for å tvinge fram en sammenslåing mellom øykommunene og nabokommuner på land. Øykommunene må sjøl få bestemme sin framtid, også for å imøtekomme et enstemmig  Stortings mål om å opprettholde en spredt bosettingsstruktur. Statsråd Sanner og stortingsflertallet må lytte til øybefolkningens egne vurderinger: «Innlemming av vår øy i en ny storkommune vil føre til svekket verdiskaping og fraflytting.» 

 

På vegne av Senterpartiet kan jeg love at vi vil lytte til hva kommunene og dens innbyggere sjøl mener.  Kommunesammenslåing skal baseres på lokale initiativ, frivillighet og hvor folk blir hørt gjennom folkeavstemming før kommunestyret konkluderer.