Meny
Bli medlem

Utfordrer Sanner på kommunereformen

Sist endret: 27.09.2020
I et spørsmål til statsråd Jan Tore Sanner ber Heidi Greni (Sp) om regjeringens begrunnelse for at ekspertutvalget som skal utrede regjeringens kommunereform, er bedt om å fremme forslag som eliminerer behovet for å etablere interkommunalt samarbeid for å løse sine lovpålagte oppgaver.

Greni viser til at av dagens 850 etablerte interkommunale samarbeid, deltar kommuner med over 20.000 mennesker i gjennomsnittlig 15 og små kommuner i 10-11 samarbeid.

-Regjeringen gjør omfanget av interkommunalt samarbeid i mindre kommuner til et demokratisk problem. Det blir helt feil.  Endringer i kommunestrukturen vil ikke endre behovet for at kommuner samarbeider om løsninger når de mener det gir bedre og mer kostnadseffektive tilbud til innbyggerne, sier Heidi Greni, som er stortingsrepresentant for Senterpartiet i Sør-Trøndelag og tidligere ordfører i Holtålen kommune.

I sitt svar til Heidi Greni medgir statsråd Sanner  interkommunalt samarbeid er like utbredt i store som i små kommuner. Han vil ikke legge begrensninger i bruken av interkommunalt samarbeid og legger prinsippet om organisasjonsfrihet til grunn, sier han, men legger til at han ikke ønsker at det skal utvikle seg et interkommunalt styringsnivå med en politisk og administrativ elite som er avskjermet fra de kommunale politiske organene.

- Jeg og Senterpartiet deler bekymringene for at kommunene velger organisasjonsmodeller som svekker demokratisk innsyn og folkevalgt kontroll.  Det gjelder både når enkeltkommuner etablerer aksjeselskap eller kommunale foretak for å løse tunge oppgaver, eller når dette skjer interkommunalt gjennom selskapsorganisering av fellesoppgaver.  Høyre har større tilbøyelighet til å velge selskapsorganisering av kommunale oppgaver enn Senterpartiet og andre partier, sier Greni. 

Hun viser også til at Høyre/FrP-regjeringen har svekket den folkevalgte styringen av helseforetakene gjennom å kaste folkevalgte fra fylkestingene ut av foretaksstyrene. Dette står i skarp kontrast til Sanner uttalte vilje til å styrke den folkevalgte styringen av offentlige tjenester.

Heidi Greni mener det er uheldig at statsråd Sanner på den ene siden gir en ekspertgruppe i mandat å eliminere behov for interkommunalt samarbeid, mens han i svar på hennes spørsmål sier at han ikke vil legge begrensninger på kommunenes mulighet til å samarbeide om å løse sine oppgaver.