Meny
Bli medlem

Utrygg politi-sentralisering

Sist endret: 27.09.2020 #Buskerud
Politianalyse-utvalget har lagt fram sin innstilling om grunnlaget for en langsiktig plan for utviklingen av politiet. Utvalget anbefaler en struktur-reform og en kvalitetsreform. Den første er mest vidtrekkende. Politidistriktene foreslås redusert fra i dag 27 til 6, og polititjenestestedene fra 354 til om lag 210. En dramatisk sentralisering av Politi-Norge, sier stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen.

I det politiske miljøet er det først og fremst Per Sandberg og Frp, og i noen grad H, som har åpnet opp for en klar sentralisering.
En slik sentralisering slår inn i Buskerud: Agder-fylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud blir et nytt politidistrikt Sør, der antallet tjenestesteder mer enn halveres. Buskerud har 18 nå tjenestesteder.  Utvalget foreslår at sju legges ned (Flå, Sigdal, Rollag, Flesberg, Nedre Eiker, Røyken og Lier). Tjenestestedene er ikke navngitt, men de er markert på et utydelig Norges-kart. Flere nedleggelser i Buskerud kan være foreslått.

Utredningen inneholder ikke analyser av hvordan politiet oppfatter forholdet til det omliggende samfunnet, samhandlingen med lokalsamfunn og borgerne generelt, og den kjennetegnes av fravær av systematiske data om hvordan det omliggende samfunn
oppfatter sin samhandling med politiet. Det er slående at de klare data Gjørv-kommisjonen la fram om hvordan politiet
fungerte sentralt og om de frivilliges enestående innsats, ikke har gjort et synlig inntrykk på utvalget. Heller ikke fremgår
det av analysen at det har merket seg at lederen av politiets sentrale beredskapstropp har understreket viktigheten av lokal tilstedeværelse – av å være på stedet.

Til sist: Da Stortinget behandlet regjeringens redegjørelser etter 22. juli skrev regjeringsfraksjonen i kontrollkomiteens innstilling at vi: «…vil understreke viktigheten av at ledelsen for [beredskapsorganisasjonene] ser behovet for å slippe til og ta i bruk  erfaringer og vurderinger fra sine medarbeidere.
Førstelinjen i oppdrag må gis myndighet, tillit og oppfordring til å ta i bruk sin kompetanse. Samtidig må førstelinjens folk gis  utdanning som gir trygghet i utøvelsen av krevende oppdrag, utstyr som er moderne til å løse oppgavene og sikre at den enkelte har kommunikasjon med sin arbeidsgruppe slik at oppdraget kan løses mest mulig effektivt. Det gjelder for alle disse  beredskapsorganisasjonene at de trenger en desentralisert ledelse som kan realisere det overordnede nivåets intensjon.»
For Senterpartiet er det overordnet at politiet ikke sees som atskilt fra det samfunnet det skal tjene. Politiet må aldri bli en stat i staten. Det er særlig viktig at politiet er stabilt og synlig til stede i politidistriktet. Vi vil at politifolk skal finnes på flest mulig steder. De får dermed god kunnskap om og tilhørighet i de/det lokalsamfunn de bor og tjenestegjør. Folk i disse lokalsamfunn får kjennskap til sine politifolk. Dette gir grunnlag for kunnskap, tillit og samhandling mellom politi og lokalsamfunn, mellom publikum og politi. Dette gir politiet det beste grunnlaget for forebygging og trygghetsskapende virksomhet.