Meny
Bli medlem

Utsett fusjonene av universitet og høgskoler!

Sist endret: 27.09.2020
- Det er useriøst av regjeringen å vedta strukturendringer i universitet og høgskolesektoren og først i etterkant invitere Stortinget til å vedta nytt finansieringssystem og kvalitet i sektoren, sier Senterpartiets utdanningspolitiske talsperson og 2.nestleder i KUF-komiteen Anne Tingelstad Wøien.

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen har i dag har avgitt innstilling til Stortingsmelding 18 «Konsentrasjon for kvalitet» om struktur i universitet og høgskolesektoren. Senterpartiet foreslår der at regjeringen utsetter endringer i strukturen i universitets- og høgskolesektoren til stortingsmelding om kvalitet er behandlet.

-Regjeringen har siden de tok over kjørt denne prosessen bak-fram. Stortinget må få behandle sakene i riktig rekkefølge og sektoren må tas på alvor, sier Tingelstad Wøien.

Senterpartiet står alene om forslaget om å utsette behandlingene av fusjoner selv om flere partier kritiserer regjeringen for en mangelfull stortingsmelding.

Senterpartiet er svært kritisk til at kvalitetskravene som er satt opp i meldingen verken er tydelige nok eller drøftet opp i mot de ulike institusjonenes samfunnsoppdrag.

–Jeg savner en drøfting av kvalitet i utdanningen i meldingen og mener det er oppsiktsvekkende at dette ikke vil bli diskutert før i den varslede stortingsmeldingen om kvalitet som skal legges fram for Stortinget i 2017. Regjeringen har for ensidig fokus på forskning og verdensledende miljø selv om ett av sektorens viktigste oppdrag er å utdanne lærere, sykepleiere og ingeniører til arbeidslivet i hele landet, sier Tingelstad Wøien.

Senterpartiet er bekymret for at mange store fusjoner, slik meldingen legger opp til, vil gå på bekostning av institusjonenes kjerneoppgaver.

–Det er grunn til å frykte at både studiekvalitet og faglig utviklingsarbeid vil svekkes i fusjonsprosessen, sier Tingelstad Wøien og viser til at tidligere fusjonsprosesser både i Norge og i Danmark har vært svært kostands- og arbeidskrevende for institusjonene.

-I tillegg er vi bekymret for at studiesteder vi kjenner i dag vil kunne bli fratatt viktige fagområder uten at verken fylkespolitikere, Storting eller regjering vil ha noe å si, sier Tinglestad Wøien.

Senterpartiet kritiserer regjeringen for å ha satt landets høgskoler og universiteter under et meget sterkt press i halvannet år for å finne fusjonspartnere. Selv om enkelte institusjoner ønsker å inngå i en større enhet, er det flere av UH-institusjonene som underveis i prosessen har konkludert med at de vil være best tjent med å fortsette som selvstendig institusjon.

Til tross for grundige utredninger ved hver institusjon har regjeringen likevel valgt å overprøve institusjonenes faglige og strategiske vurderinger ved å pålegge dem å gå stadig nye runder.

– Regjeringen må respektere institusjonenes faglige og strategiske vurderinger, og ikke tvinge igjennom fusjoner som ikke er faglig begrunnet og godt forankret lokalt. Senterpartiet er kritisk til at regjeringen kjører fram sammenslåing av institusjoner som eneste alternativ uten å se på andre samarbeidsformer, avslutter Tingelstad Wøien.

For flere kommentarer kan Tingelstad Wøien (90284261) eller politisk rådgiver Vanja Stenslie Krakk (90986435) kontaktes.