Meny
Bli medlem

Uttalelser fra Rogaland Senterparti sitt årsmøte!

Sist endret: 27.09.2020 #Rogaland
I helgen har Rogaland Senterparti gjennomført fylkesårsmøte, vi har vedtatt nytt fylkestingsprogram for 2015-2019. Vi vedtok følgende uttalelser:

Uttalelser vedtatt på Rogaland Senterparti sitt fylkesårsmøte 2015

1. Senterpartiet i Rogaland støtter stortingsgruppen sitt nei til tiggeforbudet.

Det har pågått en debatt i lengre tid om man skal innføre et tiggerforbud. Når forslaget fra regjeringen kom var ikke dette noe Senterpartiet kunne støtte.

Å innføre et tiggerforbud går imot våre moralske overbevisninger og menneskesyn.

I tillegg til å straffe tiggeren innebar regjeringens forslag at en også skulle forby oss å hjelpe dem som trenger det mest.

Vi må kunne be om hjelp og gi hjelp uten at det er straffbart. Et samfunn kan og bør måles etter hvordan vi behandler de svakeste.

Det finnes lover mot organisert kriminalitet, menneskehandel, tyveri, aggressiv tigging og ordensforstyrrelser. Det viser at vi har mer enn nok lover som kan beskytte oss mot utfordringene tigging medfører enkelte steder. Dette sier også departementet sin utredning.

Norge skal ikke være det landet hvor man blir fengslet for å be og hjelp eller å hjelpe andre.

Senterpartiet i Rogaland er glad for og støtter stortingsgruppen sitt vedtak i denne saken.  

3. Fremtiden til Haugesund Lufthavn Karmøy

Til og fra Haugesund Lufthamn Karmøy reiste det i 2014 hele 700 000 passasjerer. Flyplassen er dermed en veldig viktig ferdselsåre for hele Nord-Rogaland og for store deler av Sunnhordland.

Hele nordfylket, der det bor ca 100 000 innbyggere, sokner til denne flyplassen. Et blomstrende næringsliv innenfor mange sektorer hadde ikke vært det det nå er blitt uten lufthavnen. En økende turistmengde vitner om flyplassen sin betydning. De mange utenlandsrutene har vist seg å være en stor suksess. Et stort omland som strekker seg langt utover nordfylket, benytter seg av de mange spennende destinasjoner lufthavnen tilbyr.

Ved Haugesund Lufthavn er det 250 årsverk, hvor mange arbeidsplasser denne genererer i regionen er vanskelig å måle men er betydelig. Store virksomheter som Aibel, Gassco, Statoil, Hydro, Westcon, Sjøfartsdirektoratet og Kystverket er avhengig av at Haugesund Lufthavn har et godt og tilpasset flytilbud.

Samfunnet vårt er under oppbygging av kommunikasjon og ikke avvikling, derfor forventer brukerne av flyplassen at regelverket ikke er til hinder for utvikling.  

Rogaland Senterparti vil be regjeringen medvirke til å sikre en ny driftsavtale med Avinor slik at flyplassen fortsatt kan drives på bærekraftige langsiktige vilkår. Dette må skje i god tid før nåværende driftsavtale går ut i 2018. Saken handler også om de mindre flyplassers driftsvilkår og fremtid.  Haugesund Lufthavn - av i alt 42 - er nær ved å bli den 9. med overskudd. For å nå dette mål, trenger den rammevilkår som tilrettelegger for dette.  

 

4. Rogaland Senterparti vil sikre et desentraliserte helsetilbud og statlig finansiering av sykehus. 

Stortinget skal behandle Nasjonal helse- og sykehusplan høsten 2015.  I dag blir to av tre pasienter behandlet på lokalsykehusnivå. Årsmøtet i Rogaland Senterparti vil understreke viktigheten av et fortsatt desentralisert, spesialisert helsetilbud i hele landet.

Lokalsykehus som Sørlandet sykehus Flekkefjord må sikres et minimum av akuttfunksjoner som akuttkirurgi, fødeavdeling og ambulansetjenester. Distriktsmedisinske og -psykiatriske sentre (DMS og DPS) må videreutvikles til fullverdige sykehusavdelinger som inkluderer døgnplasser når avstanden til nærmeste sykehus tilsier det. Prossesen rundt Ryfylke DPS er eit godt eksempel på det.

Nytt universitetssykehus i Stavanger må finansieres gjennom statlige bevilgninger, ikke ved effektivisering av egen drift. Effektivisering av egen drift vil bl.a. innebære færre liggedøgn, lenger ventetid for å komme til spesialist og større press på de ansatte. Pasienter som skrives ut for tidlig er allerede krevende for kommunene med tanke på kompetanse og kostnader. Presset på kommunene vil bli ennå større når et mer effektivt sykehus skal bruke sitt overskudd på driften til å finansiere et nytt sykehusbygg.

100 % dekning og tilgjengelighet innen 2017

 

I flere år har Senterpartiet vært Samferdsels partiet- både innen veg/fly/tog og buss som kommunikasjon. Sistnevnte er i år 2015 viktigere enn noen gang. Kommunikasjon er nødvendig for å opprettholde tilnærmet likt mulighets nivå i distriktene som i byene. Mobil dekning/breibands tilgang vart lova til 96 % av befolkningen. Dette mener aktører som Netcom/Telenor at dem har oppnådd. Våre erfaringer tilsier noe helt annet. På web kan en lese seg opp på gråsoner fra aktørenes dekningskart. Problemet her er at dette ikke stemmer med realiteten. Det er mye større områder som slit med tilgangen, en det som er dokumentert. 

Det er slettes ikke bare steder ‘der ingen trudde nogen kunne bu’ som slit med dekninga. Det er sentralliggende områder, mellom fjell og daler, i krysninga mellom 2 sendere, flere områder på fylkesveger og europaveger mangler dekning. Vi kan fortsette i det uendelige med eksempler.

Vi mener dette vil skape et enda bredere fleksibelt arbeidsmarked. Flere muligheter for jobb/virksomhet i distrikt og grend. Ungdom i etableringsfasen setter nymotens teknologi veldig høgt, dette kan væra et virkemiddel for flere ungdommer til tilflytting, og muligens hindra fraflytting. Pleie og omsorgstjenestene kommer stadig til å gjøre seg mer bruk av teknologi via datakommunikasjon og er dermed avhengig av dette. Fra brann, overvåking og innbruddsalarmer til elektronisk avlesning av strøm målere, lista er lang av områder som baseres på datakommunikasjon. 

Vi som den klare «ener» i distriktspolitikken kan ikke se oss fornøyd med det vi har i dag. Derfor vil Rogaland Senterparti igjen ta opp kampen for dekning, kvalitet og tilgjengelighet.

Senterpartiet i Rogaland vil arbeide for at:

  1. Generell mobildekning/mobilsamtaler skal være mulig i alle husstander.
  2. Kartlegging av kvalitet og tilgjengelighet for dagens mobil/bredbåndsdekning.
  3. 3G/4G/5G dekning må utbygges mer og gjøres tilgjengelig for flere.
  4. Gratis WIFI i all offentlig transport.

Ny E-39

Rogaland Senterparti vil be samferdselsmyndighetene vurdere alternativ trase E39 til Flekkefjord. En slik vurdering må gjøres innenfor den fastlagte framdriftsplan for E39.

Til fylkesstyret ble følgende valgt
Ruth Evy Berglyd, Egersund - 1. nestleder gjenvalg.
Louise Kvitvang, Haugesund - styremedlem ny.
Vidar Nedrebø, Gjesdal - styremedlem ny.