Meny
Bli medlem

Utvidelse og finansiering av Bergensprogrammet

Sist endret: 27.09.2020
- I Bergensregionen er det ventet sterk vekst i folketall og trafikk, samtidig som det i sentrale områder er akutte perioder med forurensingsproblemer. Når Bybanen til Flesland står ferdig, vil det gi et mye bedre tilbud for de som reiser kollektivt, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

- I Bergensregionen er det ventet sterk vekst i folketall og trafikk, samtidig som det i sentrale områder er akutte perioder med forurensingsproblemer. Det blir derfor lagt til rette for å bedre kollektivtilbudet og tilbudet for syklister og fotgjengere. Når Bybanen til Flesland står ferdig, vil det gi et mye bedre tilbud for de som reiser kollektivt.

Dette sier samferdselsminister Marit Arnstad i forbindelse med at regjeringen i dag har lagt fram et forslag til stortingsvedtak om Bergensprogrammet for perioden 2012-2025. Blant de viktigste elementene er:

  • Tredje etappe av Bybanen, som omfatter den 7 km lange strekningen Rådal-Flesland. Prosjektet er anslått til å koste 3 800 millioner kroner og vil gi et vesentlig bedre kollektivtilbud til Bergen lufthavn, Flesland.
  • Økning på 50 millioner kroner årlig til tiltak innenfor programområdene, som mindre tiltak langs eksisterende veger, miljøtiltak i sentrum, gang- og sykkelveger, mindre kollektivtransport- og trafikksikkerhetstiltak. I tillegg kommer midler til planlegging av nye prosjekt/tiltak, inkl. Bybanen. Den gjennomsnittlige årlige rammen er på 210 millioner kroner.
  • Prosjektet Skansentunnelen, en tunnel fra Bergen sentrum til området nord for Bryggen, er en del av Bergensprogrammet, men er kommet kort i planlegging. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til saken når tilstrekkelige avklaringer foreligger.

Finansiering av Bergensprogrammet 2012 – 2025 er basert på fylkeskommunale midler, belønningsmidler fra staten, midler som fylkeskommunen garanterer for og bompenger.

Den økonomiske rammen er på om lag 9 420 millioner 2013-kroner, inkludert 3 020 millioner kroner i fylkeskommunale midler og 5 800 millioner kroner i bompenger. I rammen inngår også midler fra den statlige belønningsordningen. Inkludert utbetalingen i 2013 har Bergen mottatt 388 millioner kroner fra denne ordningen. Fylkeskommunen garanterer for 210 millioner kroner i perioden 2015-2018, dersom staten ikke bevilger belønningsmidler eller tilsvarende midler.

Det er lagt opp til å øke bompengesatsene for lette kjøretøy, fra 15 kroner til 25 kroner og fra tunge kjøretøy fra 30 kroner til 50 kroner. Rabattene ved forskuddsbetaling reduseres fra 40 og 30 prosent til 20 prosent, og det månedlige passeringstaket endres fra 50 til 60.

For flere opplysninger – se:
Prop. 143 S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utviding og finansiering av Bergensprogrammet med tredje etappe av Bybanen m.m.