Meny

Valgets kval

Sist endret: 16 03 2017
Senterpartiet! Det beste for kyst og distrikt! 3. kandidatens leserinnlegg om de viktigeste punktene som kan brukes for å oppnå vekst på alle områder.

Til høsten skal vi gå til urnene for å fortelle hvem vi vil ha inn i Stortingssalen, og valget er ikke lett for folk flest. Det er mange parti å velge mellom, og programmene skiller seg ikke så mye fra hverandre. Man kan kanskje konkludere med at alle politikerne vil vårt beste, uansett ståsted, men vi går ikke alle den samme veien for å komme til målet.

Jeg er heller ikke overbevist om at resultatet vil være det samme uansett hvem som får flertall på Stortinget, og da vil få mulighet for å komme i regjering.

Personlig er jeg av den mening at det beste for kysten og distriktene vil være om Senterpartiet får flest mulig representanter inn på Stortinget, for derigjennom å jobbe for å få gjennomslag for sin politikk, som er bygget på selvbestemmelse for innbyggerne i Norge.

Etter nøye vurderinger kom jeg frem til at Senterpartiet var den rette plattformen for meg, og derigjennom kunne jobbe for å bygge opp kysten og distriktene, og være med på å legge til rette for utvikling av næringsliv og befolkning i alle områder av landet.

Jeg vil gjerne redegjøre for hva jeg anser for å være noen viktige punkter som kan brukes for å oppnå en vekst på alle områder.

-Senterpartiet vil jobbe for at leveringsforpliktelsene skal videreføres når det gjelder trålere med leveringsplikt.

-Senterpartiet vil også jobbe for at det i kystflåten legges til rette for like konkurransebetingelser i de gruppene der strukturering er innført.

-Senterpartiet vil ikke gå inn for strukturering i gruppa under 11 meter.

-Senterpartiet vil jobbe for å legge til rette for at man skal kunne høste av havets ressurser, og produsere dette slik at man kan få større samfunnsmessig utbytte av disse ressursene langs en kyst som i realiteten har uante muligheter.

-Senterpartiet vil legge til rette for en større satsing på forskning på naturressurser, og utnyttelse av disse til beste for lokalsamfunnene omkring disse ressursene.

-Senterpartiet vil legge til rette for at det satses på kunnskapsutvikling innen marine næringer, med fokus på maritim utdannelse langs kysten, ikke sentraliserte utdanningsinstitusjoner.

-Senterpartiet vil jobbe for at en større del av transporten går over fra bil til sjø, mulighetene er absolutt der, og teknologien har vi allerede for å kunne gjøre slike grep. En slik løsning på transportutnyttelse vil gi gevinster, både økonomisk, trafikksikkerhetsmessig og med tanke på miljø.

-Senterpartiet er også opptatt av at man skal se på også andre alternativer for å produsere energi.

-Senterpartiet vil jobbe for at det settes et større fokus på markedsføring av villfanget norsk fisk, både innenlands og utenlands.

-Senterpartiet innser at Norge er avhengig av kyst og distrikter med de naturressurser som finnes der for fortsatt å kunne gi norske innbyggere den velferden de har krav på også i fremtiden, og vil være en garantist for at det fortsatt skal være mulighet for folk å fortsatt bo, og bosette seg i disse områdene uten å frykte en rasering av disse tilbudene.

-Senterpartiet vil være en garantist for at Norge fortsatt skal stå utenfor EU.

-Senterpartiet vil jobbe for at EØS-avtalen skal sies opp, og erstattes med en handelsavtale som IKKE griper inn i vår rett til å styre vårt eget land som en selvstendig nasjon.

-Senterpartiet vil, som et kriminalitetsforebyggene tiltak, si opp Schengen-avtalen.

-Senterpartiet vil IKKE jobbe for en tvangssammenslåing av kommuner, dette er en sak av så viktig prinsipiell betydning at det skal være opp til kommunenes egne innbyggere om de vil slå seg sammen med andre kommuner.

Personlig vil jeg jobbe for blant annet å få innført nettolønnsordning også for fiskeflåten, for slik å utjevne den konkurransefordelingen som myndighetene innførte da nettolønnsordningen for sjøfolk ble innført. Dette er en ordning som setter rekrutteringen til fiskeflåten langt bak andre maritime næringer.

Jeg vil også jobbe ellers i henhold til Senterpartiets program, da det er et program som setter HELE landets behov i fokus, ikke bare deler av det.

Jeg vil derfor be om at dere gir Senterpartiet i Nordland deres stemmer i årets Stortingsvalg, for det er en selvfølge at dess flere representanter Senterpartiet får inn på Stortinget, jo lettere er det å få gjennomslag for våre saker, og vår politikk.

Det er heller ikke nedfelt i norsk lov at «de røde» skal være størst i en rødgrønn regjering, vi tar gjerne på oss ansvaret hvis vi får mer å si, også i regjering.

Per-Roger Vikten
3.kandidat for Nordland Senterparti ved årets Stortingsvalg.