Meny

Vedlikehold på Nordlandsbanen

Sist endret: 16 03 2017

Regulariteten på Nordlandsbanen har i den senere tid vært variabel. Johan Petter Røssvoll har stilt spørsmål om dette i fylkestinget.

Vedlikeholdet på Nordlandsbanen

Senterpartiets fylkestingsgruppe registrerer at Nordlandsbanen er stengt opptil flere ganger

årlig på grunn av utrasinger og problemer med banelegemet.

Nordlandsbanen er en svært viktig del av samferdselsløsningene i vårt fylke og det er

påkrevet at den fungerer for både gods og persontrafikk.

Mitt spørsmål til fylkesråden blir dermed:

Hva gjør fylkesråden for å påvirke jernbaneverket slik at vedlikehold og oppgradering av

Nordlandsbanen gis høyere prioritet.

 

Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo svarte:

Nordland fylkeskommune har i uttalelser og innspill til tidligere nasjonale transportplaner tatt

opp problemer med Nordlandsbanen. Det har vi også gjort i forbindelse med den kommende

nasjonale transportplanen:

Etter forslag fra fylkesrådet vedtok fylkestinget i juni 2012 bl.a. følgende punkt i sin

høringsuttalelse til forslaget fra transportetatene og Avinor til Nasjonal transportplan 2014-

2023:

«Fylkestinget mener at Nordlandsbanen trenger flere og lengre kryssingsspor, tilstrekkelige

tunnel-/lasteprofiler og en skinnegang med underbygning som både tåler mer vær og som

tillater jevnere og noe høyere hastigheter enn i dag. Fylkestinget viser i den anledning til at

godstiltakene/godsstrategien gir god samfunnsøkonomisk lønnsomhet.»

Problemstillingen har vært og vil bli tatt opp gjentatte ganger med både politisk ledelse i

Samferdselsdepartementet, Stortinget og i andre fora der det har vært naturlig.