Meny

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene er også et nasjonalt ansvar!

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene i Norge er formidabelt, bare i Troms er ettersle-pet på 6 ? 8 mrd. I Troms er årlig ramme for drift og vedlikehold av fylkesveien på ca. 500 mill., samt at Troms Fylkeskommune får ca. 100 mill. til å håndtere etterslepet på fylkesveiene årlig.

 Etterslepet i Troms vil da ikke være løst før om 40 – 50 år, noe som ikke vil være akseptabelt for næringsliv og innbyggere. Fylkestinget i Troms mener at dette ikke er akseptabelt.

Fylkestinget i Troms krever at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene må bli den viktigste overordnede veiprioriteringen nasjonalt, som må gjenspeiles i Nasjonal Transportplan og årlige statsbudsjett.

For Troms sin del mener Fylkestinget i Troms at et 10 års perspektiv på løsningen av vedlikeholdsetterslepet er en maksimal tidsramme. Troms Fylkesting mener videre at dette må innebære at Regjering og Storting må femdoble satsingen på å fjerne vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene, noe som for Troms sin del vil bety 500 mill. i året.

Forslagstiller Sp/vSandra Borch