Meny

Vedtatte resolusjoner på fylkesårsmøte 2016

Sist endret: 16.03.2017
Disse resolusjonene ble vedtatt på fylkesårsmøtet til Aust-Agder Senterparti 13.02.2016

Nytt inntektssystem straffer de effektive kommunene

Regjeringens forslag til nytt inntektssystem forsøker ikke en gang å skjule at hensikten er å presse kommuner til sammenslåing. Småkommunene blir fratatt betydelige inntekter om ikke avstandene er store nok. Men ikke bare det, regjeringen straffer også de mest effektive kommunene vi har!

Trodde du storbyene drev mest effektivt? Nei, det er feil. Det er tungvint å være for stor. De mest effektive kommunene vi har er middelsstore med 5000 til 20000 innbyggere. Disse kommunene taper også betydelige summer på inntektssystemet.

I stedet er det godord og jubel å høre for mulige mastodontkommuner som Kristiansands K5 og en kommune i Østre Agder. Effektive vil slike kommuner ikke bli.

Aust-Agder senterparti mener at forslaget til nytt inntektssystem tvinger småkommuner til sammenslåing og straffer de mest effektive kommunene vi har. Det er hverken mening eller fornuft i slikt.

 

 

Nei til dobling av bompenger på E18!

Aust Agder Senterparti er sterkt skeptisk til opplegget om å nesten doble bompengekostnadene for bilistene som farter mellom østre deler av Aust Agder og inn til Arendal.

Mange av innbyggerne i Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli og Tvedestrand pendler daglig til sine arbeidsplasser i Arendal/Grimstad område.  En så stor kostnad for å komme til å fra jobb for våre innbyggere som nytter bil til er Senterpartiet sterk motstander av.

Senterpartiet har selvfølgelig vært klar over at en hvis form for bompengefinansiering er nødvendig får å få til en ny E-18, men med slike kostnader det nå legges opp til er dette et angrep på bosettingen i våre distrikter.

Senterpartiets årsmøte i Aust Agder henstiller til statlige myndigheter om å opprettholde det tidligere forslaget til bomavgifter.

 

TISA-frie soner

Norge sitter rundt forhandlingsbordet for handelsavtalen TISA (Trade in Services Agreement). Dette er en avtale som forhandles fram av EU, USA og vel 20 andre land.

Avtalen vil kreve konkurranseutsetting av tjenestesektoren og vil derfor føre til en storprivatisering av Norge.

TISA-avtalen opererer med negativ listing - tjenester som ikke er på lista ved avtalens inngang er tilgjengelige for konkurranseutsetting. Her finner vi også klausuler som hindrer at privatiserte tjenester kan gå tilbake til det offentlige.

Forhandlingene er hemmelige. Folk får ikke innblikk i forhandlingene, heller ikke folkevalgte politikere. Avtalen kommer ovenfra og ned. Den kommer fra store multinasjonale tjenesteselskaper, og er udemokratisk.

Aust-Agder Senterparti kan ikke støtte dette.

Flere områder i Europa har allerede erklært seg som TISA-frie soner, blant annet byene Zurich, Lausanne og Genève i Sveits. Bern, hovedstaden i Sveits, vurderer også å erklære seg som TISA-fri sone. Dette legger stort press på Sveits mot å melde seg ut av forhandlingene.

Uruguay trakk seg i høst fra TISA-forhandlingene etter liknende aksjoner og vedtak rundt om i landet. 

Aust-Agder Senterparti vil:

  • At Norge trekker seg ut av TISA-forhandlingene.
  • Jobbe for TISA-frie soner gjennom vedtak i kommunestyrene i Aust-Agder.
  • At Norge ikke deltar i avtaler som svekker demokratiet.

 

 

Bevar forsvaret på Sørlandet

Aust Agder Senterparti er sterkt kritisk til at forsvarsledelsen vil fjerne den siste store forsvarsinstitusjonen på Sørlandet ved å legge ned luftforsvarets skolesenter på Kjevik. Forsvaret har systematisk blitt bygd ned i vår landsdel, og forsvarssjefens fagmilitære råd forsterker dette. Å fjerneskolesenteret på Kjevik flytter et viktig kompetansesenter ut av landsdelen, gir et uheldig signal for statlig satsing på kompetanse på Sørlandet og fører til at det norske forsvaret forlater en hel landsdel.

Aust Agder Senterparti er sterkt kritisk til at forsvarsledelsen på nytt ønsker å bygge ned Heimevernet. Vi er sterkt uenig i de prioriteringer som gjøres av forsvarsledelsen. En nedbygging av den ”rimelige” delen av forsvaret - som HV utgjør - oppfattes som merkelig når verdenssituasjonen er uforutsigbar og usikker. Vi hevder at det blir stadig viktigere at forsvaret er til stede i alle deler av landet. HV er en rasjonell og effektiv måte å skape lokal tilstedeværelse, med mannskaper som har stor lokalkunnskap og et omfattende lokalt kontaktnett.

HV er en kjerneressurs for å bistå under de aller mest krevende situasjoner. Aust-Agder Senterparti mener det er helt uforsvarlig å bygge ned HV. 

 

 

Stå fast på asylforliket!

Aust Agder Senterparti meiner regjeringa har forkludre asylforliket som partia blei enige om før jul. FRP  har gått til omkamp mot dei som  er mest sårbare og treng at vi syner solidaritet. I den situasjonen vi er nå, treng vi ei regjering som viser handlekraft og ikkje splitter og nører opp under frykt.

Forutsetninga for forliket var at innstrammingane ikkje skulle bryte med internasjonale avtalar.  I staden har vi fått eit forslag som tøyer grensene. Spesielt gjeld dette:

-    Endringa av utlendingsloven  paragraf 9 om visumfridom

-     Auka beviskrav om behov behov for beskyttelse

-     Midlertidig opphaldstillatelse til einslege mindreårige

-     Innstramming i retten til familiegjenforening 

Norge skal vere eit anstendig land som følgjer internasjonal e avtalar og viser solidaritet med dei som treng vern. Aust Agder Senterparti vil ta sterk avstand til denne måten å utfordre flyktningkonvensjonen, barnekonvensjon og andre internasjonale avtalar på.