Meny
Bli medlem

Vekst og utvikling i Sauherad

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Kommunereformen er på dagsorden. Formannskapet er innstilt på å finne en løsning med kommunene rundt Lifjell. Målet er vekst og utvikling. Det som betyr mest for innbyggerne er da oppvekstsvilkår, omsorg, næringsliv og det kollektive ansvaret for miljøet. Utvikling kreves og er nødvendig. Ambisjoner er viktig, men det er også viktig å ha med at begrunnelsene for endring er flere, skriver Per Simon Slettebø, Sp sin ordførerkandidat i Sauherad

 

 

Anmodning fra regjeringspartiene

Stortingets flertall (H, Frp, V og Krf) har gitt kommunene en sterk oppfordring om å gjennomføre lokale vurderinger for en ny kommunestruktur. Det er ikke et pålegg, men dersom en kommune vil stanse endringer, som er hensiktsmessige ut fra regionale hensyn, kan Stortinget pålegge sammenslåinger. Likevel, en utredning i seg selv er frivillig og åpner for flere muligheter.

 

Ekspertutvalg til Regjeringen foreslo et minste innbyggertall på 15-20.000 innbyggere i en kommune. Regjeringen selv foreslo 10 000 innbyggere, mens Stortingsflertallet ikke har satt noe krav til en minste grense for økonomisk støtte til sammenslåing. Det er viktig å vite at reformstøtte og engangsstøtte er en kompensasjon for omstilling. Støtten er altså ingen varig økt driftsstøtte til kommunene.

Når Stortinget ikke har satt minstekrav til antall innbyggere må dette forståes slik at det fortsatt vil kunne bli løsninger ved å videreutvikle interkommunalt samarbeid.

 

Det som gjenstår, og som er helt sentralt i de videre vurderingene, er at Stortinget først i mars skal avgi sin melding om «nye oppgaver til større og mer robuste kommuner». I denne situasjonen, hvor vi ikke vet hva dette innebærer, så må en kunne undre seg over de som allerede har løsningen til ny kommunestruktur.   

 

Tilhørighet i endring

Grensene til Sauherad kommune ble fastsatt i 1837. Bells gjennombrudd med telefonen skjedde 40 år etter dette. Den første bensindrevne bilen kom ti år etter dette. Det er kanskje ikke så unaturlig at en vurderer om dagens kommunestruktur er den mest optimale. Utfordringene til Sauherad er nå at deler av befolkningen har en naturlig tilknytning også til nabokommunene. Flere i Nesherad har lenge uttalt at en kommunesammenslåing i Midt Telemark burde vært gjennomført forlengst, innbyggere i fra Hjuksebø uttaler at de naturlig tilhører en Øst-Telemark region. En deling av kommunen i en kommunereform er ikke ønskelig, men mulig. Sammenslåingsprosessen er da kalkulert til å ta ett år lengre i gjennomføringstid.

 

Vekst og utvikling

Hovedbegrunnelsen for å gå offensivt inn i en debatt om kommunereform for Sauherad må likevel være økonomien. Kommunene i Midt Telemark har lykkes med interkommunalt samarbeid. På landbruk, næringsutvikling, PPT, barnevern, brann og redning, energi og IKT. Her har vi på mange områder allerede etablert gode fagmiljøer vi er stolte av.  Likevel må vi konstatere at vi, med flere, fortsatt er på Robekk-lista. Med en uakseptabel teknisk stand på skolen, barnehagene som er privatisert, innstramminger på ressursene til drift av skole, tilsvarende på helse og næringsutvikling, så må det tas et krafttak for å snu trenden. Et krafttak vi selv må ta ansvaret for og for å etablere en sunn stabil driftsøkonomi for de tjenesteytelsene vi ønsker i nærmiljøet og som er viktig for å videreutvikle trivsel i Sauherad.

 

Slik sett er det ikke på kommunenes tjenesteytende næringer det er noe å hente. Spørsmålet er hvor mange politikere, ordførere, administrasjoner og rådmenn vi har økonomi til å fortsette med for å få økonomien på stell i samarbeid med andre. Og hvordan vi skal få optimalisert sammenslåtte kommuner, å få flere gode lokaltog til å bli et mer kostnadseffektivt ekspresstog som er mere tjenlig. Vel å merke, når vi vet omfanget av de framtidige oppgavene.

 

Når kommunestyret nå skal behandle forstudierapporten Lifjell Rundt, så kan dette bli et viktig alternativ til ny kommunestruktur. Det blir feil å avstå fra å være med på en slik prosess. Svarer alle kommunene positivt, så har vi i alle fall en mulighet til videre vurderinger. Ut fra oppslag i media er det svært spennende om alle kommunene blir med og hvordan utfallet vil bli.

 

Uavhengig av Lifjell Rundt bør kommunestyret, som i flere nabokommuner, vurdere om det er hensiktsmessig å utrede alternative løsninger. Selvsagt med basis i regionen generelt, men også for Sauherad spesielt. Det er viktig nå å ha initiativet til å løse kommunens utfordringer ut over å vurdere mulighetene som byr seg. Slik sett er det etablerte samarbeidet i Midt Telemark et godt utgangspunkt.

 

Videre bør politikerne være seg bevisst at det også er ulemper med sentralisering. Det er viktig at en allerede nå arbeider med strategier som kan begrense konsekvensene vi ikke ønsker og hvilke kriterier vi ønsker skal oppfylles for å få en god løsning på framtidig kommunestruktur.

 

Til slutt en liten oppfordring til kommunestyret. Det er viktig at alle Sauheringene kan gå samlet inn i en ny kommune med nye grenser. God og åpen informasjon danner grunnlag for gode og kloke beslutninger. Lykkes politikerne med god kunnskapsbygging kan vi gjennomføre en rådgivende folkeavstemming hvor vi får fram de omforente løsningene. Resultatet av en rådgivende folkeavstemning vil slik sett også være et måleparameter på om kommunen har lykkes med god informasjon.