Meny
Bli medlem

Venstres klimabløff

Sist endret: 27.09.2020 #Buskerud
Buskerud Venstre bløffer når de påstår at de arbeider for klima, jord- og skogbruket og et moderne grønt næringsliv. De har ikke en praktisk tilnærming; de har bl.a. forslått å avvikle støtteordningene til bygging av skogsbilveier, drift i vanskelig terreng og utplanting av fremmede treslag. Venstre tror altså at om en båndlegger og ikke bruker skog eller natur, så vil naturen og dens artsmangfold forbli det samme.

Venstres klimabløff
 
Buskerud Venstre bløffer når de påstår at Venstre arbeider for klima, jord- og skogbruket og et moderne grønt næringsliv. Venstre har ikke  en praktisk tilnærming til hva som skal til for å føre Norge og verden over i fra den ikke- fornybare oljeøkonomien og til den fornybare bioøkonomien.
 
22. mars i år la Venstres to stortingsrepresentanter, Trine Skei Grande og Borghild Tenden, fram forslag i Stortinget om norsk artsmangfold. Her foreslår Venstre å avvikle støtteordningene til bygging av skogsbilveier, drift i vanskelig terreng og utplanting av fremmede treslag. Venstre ber regjeringen innføre meldeplikt for hogst og sikre 10 pst. vern av den produktive skogen som reservater og nasjonalparker innen 2020, gjennom en målrettet opptrappingsplan for skogvernet fram mot 2020. Venstre ber regjeringen hindre klimatiltak som skader naturmangfold, slik som nye skogreisingsprosjekter.
 
Venstre tror altså at om en båndlegger og ikke bruker skog eller natur, så vil naturen og dens artsmangfold forbli det samme. Det norske artsmangfoldet har tvert i mot blitt til under motsatte forhold. Særpreget ved den norske levemåten er at vi har levd av de fornybare naturressursene.  Det er langsiktig forvaltning i flere generasjonsperspektiv og fornuftig skjøtsel som har skapt mye av det naturmangfoldet vi har i dag. Vi har utmark. Ikke villmark. Vi har brukt og befolket hele landet. Det er en stolt og klimavennlig historie.
 
På tross av at skogbruket ble beskrevet som en stor trussel i mot artsmangfoldet av Venstre  i mars, sa Borghild Tenden igjen i Stortinget 13. juni 2013: «For å styrke det aktive skogbruket og den industrielle kapasiteten, er det viktig å fornye strukturen på skognæringen. Om lag 70 pst. av norske skogeiendommer har i dag under 500 dekar produktivt skogareal. Venstre vil fjerne både odelsretten og delingsforbudet i jordloven for å skape mer bærekraftige enheter og mer aktive eiere. Vi kan ikke ha et landbruk der nesten halvparten av jorda er leiejord og halvparten av skogen ikke drives.»
I juni glemmer Venstre altså det de foreslo i mars og gir også sin oppskrift for en kortsiktig og mindre ansvarlig forvaltning av norske jord-og skogressurser. Lokalt erklærte Venstre i Hurum, blant annet på Buskerud Venstres nettsider i april, at de ikke ville "delta i hylekoret som vil redde cellulosefabrikken på Tofte". Varaordfører Gunn-Torill Homme Mathisen mener det er positivt at lukta blir borte og at grunnen under fabrikken kan ha større verdi for samfunnet enn den grønne treforedlingsindustrien.
 
I Senterpartiet vet vi at det er bedre lønnsomhet som skal til for at mer av norsk jord og skog skal drives. Venstre derimot vil i sitt stortingsvalgsprogram bort i fra støtte til produksjon og over til kulturlandskap, distriktsboset­ting, biologisk mangfold og økologisk drift. Venstre vil liberalisere handelen for å delta i et globalt matvaremarked, ved å bygge ned tollbeskyttelsen for norske matvarer. Langreiste matvarer, ofte produsert under langt mer industrielle forhold enn i Norge, gir altså ingen negative utslag i Venstres klimaregnskap.
             Venstre er for teoretiske til å forstå at det er frisk skog i vekst som fanger CO2, ikke vernet gammelskog. Norges skoger fanger i dag en CO2 mengde som tilsvarer 60 % av landets utslipp og hele tre ganger samlet utslipp fra veitrafikken. I tillegg kan produkter basert på skog erstatte nesten alle oljebaserte produkter mennesker trenger. Vind, bølger og sol er fornybar energi som kan omgjøres til elektrisk kraft og varme. Det fornybare karbonet fra skogen har imidlertid egenskaper langt utover dette. Ved Borregaard fabrikker omdannes tømmer til produkter som spesialcellulose, lignin, vanillin og bioetanol. Finkjemikaler til farmasøytisk industri utvikles også på Borregaard. I dag inngår produkter herifra i eksempelvis sement, gips, betong, gjødsel, batterier, røntgenkontrastmidler, vanilje og proteinerstatninger. Mulighetene i framtida er enda mange flere.
            Dersom Norge vil ta klimakrisa på alvor må vi bidra til å løse den ved å ta i bruk landets enorme skogressurser og øke matproduksjonen basert på norske arealer. Markedskreftene må korrigeres av politiske vedtak slik at vi får en lønnsom skogindustri og et jordbruk det er mulig å leve av.
 
Det motsatte er å gjøre som Venstre!
 
 
 Kari Anne Sand, Fylkesleder i Buskerud Senterpartiet/listekandidat