Meny
Bli medlem

- Vi prioriterer vei og bane foran skattelette

Sist endret: 27.09.2020
- For Senterpartiet er det å bygge landet viktigere enn skattelette til noen få. Satsing på samferdsel er et viktig virkemiddel for å ta hele landet i bruk. Vi krymper landet med gode infrastrukturprosjekt. Norge har bosetting og verdiskaping landet rundt. Gode samferdselsløsninger betyr mye for folks hverdag, enten vi snakker om veg, jernbane, sjø, flytrafikk, sykkelveien til skolen eller den digitale motorveien, sa Janne Sjelmo Nordås.

For Senterpartiet er det viktigste grepet å følge opp de prioriteringene som Senterpartiets samferdselsminister la grunnlag for med Nasjonal Transportplan for 2014-2023. I denne sammenhengen ga Nordås samferdselsministeren «ståkarakter», men konstaterte også at han dessverre ikke leverte helt etter skjema.

- Senterpartiets alternative statsbudsjett innebærer derfor en kraftig satsing – penger som kommer på toppen av de pengene som kom i Ketil Solvik-Olsens budsjettforslag. Sp foreslo et samlet løft for infrastruktur og trafikanter på 2,675 mrd. kr.

- I dette ligger det en nettoøkning på Samferdselsbudsjettet og øremerkede midler til fylkesvegene, og dessuten en skattelette for arbeidsreiser (pendlere), presiserer Nordås.

- Vi trenger et løft for vedlikehold av infrastruktur, både på vei, bane og sjø. Og ikke minst må vi få til et kraftig løft når det gjelder rassikring, forklarer Nordås. Hun er ikke imponert over regjeringens budsjettforslag på sistnevnte felt. Jeg vil minne om at dette har med trafikksikkerhet og spørsmål om liv og død å gjøre, sier Nordås, som i det alternative budsjettet sørget for at Senterpartiet gikk inn for et løft på 270 mill. kr til rassikring. I opplegget var det også øremerket en særskilt bevilgning på 40 mill. kr. til Fv. 419 (og sikringsarbeider) på Kvam i Gudbrandsdalen.

- Vi skal huske at klimaendringene trolig gir oss en farligere rassituasjon. Det raser oftere enn før, og det raser på nye steder. Rassikring bidrar til framkommelighet og trygghet for både næringslivets transporter, for skolebarn og daglig reisende, sier Nordås. Hun minner om at det er alt for mange som kjører rundt på rasutsatte veier og er redd for at neste ras skal komme.

Senterpartiet mener også at det å fjerne «flaskehalser» som bidrar til at næringslivet får nødvendig forutsigbarhet er et viktig grep, og derfor foreslår vi økte bevilgninger til vei, både til vedlikehold, investering og til en pott for å ta unna flaskehalser for tømmertransporten.

- Vi mener også at fylkeskommunene gjør en stor innsats for å vedlikeholde og bygge nye veier. Derfor foreslår Senterpartiet økte bevilgninger til fylkesveger på 400 mill.kr og økt tapskompensasjon for endringer i inntektssystemet. Gode transportløsninger er viktig for folk og næringsliv uansett om det gjelder buss, ferjer, hurtigbåter eller bedre fylkesveger.