Meny
Bli medlem

Vi trenger en robust matproduksjon

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Senterpartiet har sammen med Ap og Sv løftet landbruk og norsk matproduksjon. Vi er utålmodig og vi vil mer for landbruket! Dess sterkere Senterpartiet blir, dess sterkere gjennomslag får vi i regjering med Ap og Sv. Høyre og Frp har ved sine prioriteringer i Stortinget, og sine programformuleringer, vist at de vil noe helt annet og dramatisk med landbruket. Senterpartiet velger å ta disse partienes budskap på alvor.

.

Den viktigste oppgaven til norsk landbruk er produksjon av mat til en økende norsk befolkning. Alle land har gjennom FN systemet forpliktet seg til å sikre matforsyningen for sin befolkning. Stortinget har satt ambisiøse mål for den landbaserte matproduksjonen. En produksjon som skal øke med 20 prosent på 20 år, i takt med økningen i den norske befolkningen. En slik produksjonsøkning kommer ikke av seg selv, det må føres en aktiv politikk for at målet skal nås. For Senterpartiet er landbruk og matproduksjon viktig fordi det handler om helt grunnleggende samfunnsfunksjoner; stabil produksjon av mat med ernæringsmessig høy kvalitet. En robustmatproduksjon har og et sterkt beredskapsmessig element i seg, noe den norske forsvarssjefen gav utrykk for ganske nylig. Det norske landbruket danner og grunnlaget for en betydelig næringsmiddelindustri med 50 000 sysselsatte. Basis for produksjon av mat er dyrka og dyrkbar jord. I Norge er dyrka jord en svært sårbar ressurs som ofte er utsatt for hogg. Det er få områder i vårt land som er egnet for dyrking av korn til mat. Matjorda i disse områdene er ofte den mest utsatte, og det er små dyrkingsreserver i de beste jordbruksdistriktene som kan erstatte dyrka jord som går ut av produksjon. Senterpartiet vil derfor prioritere et svært sterkt vern av dyrka jord, og det må være meget tungtveiende grunner for at dyrka jord skal omdisponeres til andre formål enn matproduksjon. En annen viktig basis for produksjon av mat i Norge er et sterkt importvern. Her til lands har vi et høyt lønns- og kostnadsnivå, og vi har naturgitte forhold som ikke er sammenlignbare med slettelandet vi finner på Jylland, i sør Sverige eller i nord Tyskland. Et sterkt importvern handler ikke om å stenge smakfulle spesialoster ute fra det norske markedet. Disse har meget god adgang til norske butikkhyller gjennom rundhåndede importkvoter. Men for at slike oster skal bli tilgjengelig for norske ganer via dagligvarekjedenes butikkhyller, må faktisk importørene være villig til å ta de inn, og ikke bruke importkvotene på danske fetakopier basert på kumelk fra Jylland, Sjælland og Fyn! Det norske importvernet er rigget for å sikre avsetning på blant annet norskprodusert melk og norskproduserte kjøttvarer. Senterpartiets standpunkt i dette spørsmålet er parallellen til det standpunktet vi har om at alle lønnstakere i Norge skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår. Et tredje viktig forhold for å sikre en robust norsk matproduksjon er en fortsatt bedring av inntektspolitikken. Bonden må få bedre betalt for den maten som blir produsert og inntektsforskjellene mellom de som driver i landbruket og andre næringer må jevnes ut. Den jobben har Senterpartiet i lag med Ap og Sv startet. Et sterkt Senterparti er den beste garantisten for fortsatt god progresjon i dette arbeidet. Dette handler og om rekruttering til næringa. Et fjerde element for en robust matproduksjon er tilstanden til produksjonsapparatet. Selv om mange har investert mye i landbruket de seinere åra, er det fortsatt et stort behov for nyinvesteringer. Det gjelder både jord og bygninger. Et våtere og varmere klima aktualiserer blant annet behovet for korntørkeanlegg på den enkelte korngard for å berge kornavlinger med god kvalitet. Dette har å gjøre med norsk sjølforsyning. Senterpartiet har sammen med Ap og Sv løftet landbruk og norsk matproduksjon. Vi er utålmodig og vi vil mer for landbruket! Dess sterkere Senterpartiet blir, dess sterkere gjennomslag får vi i regjering med Ap og Sv. Høyre og Frp har ved sine prioriteringer i Stortinget, og sine programformuleringer, vist at de vil noe helt annet og dramatisk med landbruket. Senterpartiet velger å ta disse partienes budskap på alvor.