Meny
Bli medlem

VIL BLI HUGSA FOR DEN PLANEN SOM ENDRAR TELEMARK

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Det er ein fantastisk dag for Noreg og for Telemark, den mest omfattande Nasjonale Transportplanen (NTP) nokonsinne er lagt fram !!! Vi har oppnådd meir i Telemark dei siste 8 åra enn vi har gjort dei siste 40 åra. Det er gjort med SP i samferdsledepartementet!


Århus/Gvammen og Eidangertunell var gjennombrotet. Nå kjem nye parsellar av E18, Bypakke Grenland med Skjelbredstrand-Skyggestein (Geiteryggen) og Nye Haukelitunellar.

I tillegg kjem Damåsen-Saggrenda i Buskerud og fastlandsforbindelsen til Stavanger (Rogfast).

I sum er dette den største samferdslerevolusjon som har vore i Telemark.

Det er ikkje mogleg å bygge alt på ei gong, det er det ikkje kapasitet til, då vert ting dyrt.
Oppstart i slutten av fyrste periode i staden for i byrjinga på E18 er likevel eit veldig lite tidsrom i samferdsle
Arbeidet med nye Haukelitunellar held fram med full styrke og det er godt mogeleg at ein kan starte tidlegare (Enn i 2 .periode av NTP)med alle formalitetar rundt bompengar avklart. Nye Haukelitunnelar låg heller ikkje inne i inneverande NTP, bare omtalt positivt.
E134 er nå definert som ein av dei viktigaste transportkorridorane og nemnt i same setting som E18,E6,E16 og E39.


Det blir nå teke grep slik at store prosjekt vert vedteke med ein sluttdato i Stortinget og ein slepp å vente på årlege løyvingar.
OPS er ikkje «vegen til frelse», særleg når ein har kapasitets utfordringar i høve til det som alt ligg i ny NTP.

 

 

.......

 

Pressemelding fra AP, SV og Sp i Telemark:

Et enklere, sikrere og raskere Telemark

 

De rødgrønne partiene i Telemark jubler for regjeringas forslag til Nasjonal Transportplan, og kaller den en kraftpakke til Telemark. Dette vil gi oss et enklere, raskere og sikrere Telemark!

 

Nasjonal Transportplan (NTP) tar innover seg behovet for opprusting av veinettet i Norge. Tiltakene i NTP vil ruste opp veinettet for tungtrafikk ved å redusere viktige kjørestrekninger, men også fokusere på trafikksikkerheten for privat trafikk. Siden 2005 har vi økt bevilgningene til samferdsel med 64%, det er det vi bygger videre på i dag.

 

Det ligger inne milliarder til E18 gjennom Bamble og E134 Århus-Gvammen og Haukelitunneler. Utbyggingen av RV36 Skyggestein - Skjelbredstrand startes opp i første fireårsperiode. Eidangerparsellen på Vestfoldbanen bygges ut som planlagt, og Porsgrunn / Skien er ett av 9 byområder som skal få statlige midler gjennom en bymiljøpakke.

 

Et annet viktig grep i planen er en mer forpliktende modell for å finansiere større prosjekt. Når Stortinget vedtar prosjektet, vedtar de også når prosjektet skal være ferdigstilt. Samtidig gjøres det vedtak som betyr at det kan inngås kontrakter innenfor den vedtatte kostnadsrammen. Dette er et sentralt grep for å sikre at vi får mest mulig samferdsel igjen for pengene.

 

........................

NTP om Telemark:

 

Telemark
Veg
• E18
Regjeringen prioriterer å videreføre utbyggingen av E18 til møtefri veg mellom Oslo og Kristiansand.
I første fireårsperiode prioriterer regjeringen oppstart av prosjektet E18 Rugtvedt-Dørdal i Bamble kommune. Prosjektet omfatter bygging av 16,8 km ny firefelts veg med bredde 20 meter og 1,2 km tofelts veg med midtdeler som overgang til eksisterende veg vest for Dørdal, der det planlegges etablering av midtrekkverk videre vestover. Utbyggingen omfatter flere store bruer, døgnhvileplass for tungtransporten, serviceanlegg og rasteplass. Prosjektet fører til en innkorting av E18 med 1,6 km. Den nye vegen vil føre til vesentlig bedre trafikksikkerhet og kortere reisetid på strekningen. Prosjektet er anslått til å koste om lag 3,3 milliarder kroner, og det foreligger lokale prinsippvedtak om delfinansiering med bompenger.
• E134
Utbyggingen av E134 Gvammen – Århus vil bli fullført i første fireårsperiode. Prosjektet som omfatter en tunnel på om lag 9,5 km, fører til at E134 kortes inn med om lag 11 km mellom Hjartdal og Seljord.
I siste seksårsperiode er det prioritert midler til å starte bygging av nye tunneler på E134 over Haukelifjell mellom Vågslid i Telemark og Seljestad i Hordaland. Prioriteringen er avhengig av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av utbyggingen. Regjeringen mener det er viktig å bygge ut E134 som en god forbindelse over fjellet mellom Østlandet og Vestlandet. Regjeringen legger særlig vekt på at prosjektet gir vesentlig bedre framkommelighet vinterstid. Avhengig av hvilken planløsning som velges, kan prosjektet korte inn E134 med 10-11 kilometer, og stigningene vil bli sterkt redusert. Det er beregnet av kjøretiden for tungtrafikken kan reduseres med inntil 40 minutter.
• Riksveg 36
Regjeringen prioriterer å starte utbygging av strekningen Skyggestein – Skjelbredstrand i Skien kommune i første fireårsperiode.
Jernbane
• Vestfoldbanen
Regjeringen prioriterer å bygge ut InterCity-strekningen Oslo-Skien trinnvis.

På Vestfoldbanen (Drammen-Skien) pågår det et omfattende utbyggingsarbeid. Bygging av dobbeltspor på de to strekningene Holm-Holmestrand-Nykirke og Farriseidet-Porsgrunn er i gang. Det er satt av henholdsvis om lag 3 og 5,6 milliarder kroner til fullføring av disse to prosjektene. Regjeringen prioriterer å bygge ut sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg innen utgangen av 2024. Nord for Tønsberg kommer strekningen Nykirke-Barkåker til å være den eneste med enkeltspor i Vestfold når prosjektet Holm-Holmestrand-Nykirke er fullført ved årsskiftet 2015/2016. I tillegg er det enkeltspor på strekningen Drammen-Kobbervikdalen i Buskerud fylke.
Regjeringen setter av om lag 8 milliarder kroner til bygging av dobbeltspor på strekningene Nykirke-Barkåker og Drammen-Kobbervikdalen i planperioden. Kostnaden for å bygge dobbeltspor på strekningen Nykirke-Barkåker er anslått til 4,5 milliarder kroner. Når det sammenhengende dobbeltsporet mellom Oslo og Tønsberg er ferdigstilt, vil det gi redusert reisetid, mulighet for halvtimesfrekvens mellom avgangene, og en vesentlig mer driftssikker og robust jernbane. Reisetidsgevinsten mellom Oslo og Tønsberg blir om lag 20 minutter. Lagt sammen med gevinsten på om lag 15 minutter som oppnås når dobbeltsporet mellom Farriseidet-Porsgrunn åpner i 2018, vil dette gi en reisetidsbesparelse på om lag 35 minutter på strekningen Oslo - Grenland. Reisetidsgevinstene tar utgangspunkt i at IC-togene stopper ved alle stasjoner. Ved ekspressavganger med færre stopp blir gevinstene enda større. Etter at det sammenhengende dobbeltsporet mellom Oslo og Tønsberg er ferdig innen utgangen av 2024, er neste trinn å bygge tilstrekkelig kapasitet sør for Tønsberg til at det kan tilbys halvtimesfrekvens gjennom hele driftsdøgnet til/fra Skien. For å få til dette, må det bygges nye strekninger med dobbeltspor eller kryssingsspor mellom Tønsberg og Larvik. Dette skal stå ferdig i 2026. De allerede påbegynte prosjektet Farriseidet-Porsgrunn, som skal stå ferdig i 2018, er en viktig forutsetning for en slik forbedring av tilbudet.
Regjeringen legger i utgangspunktet til grunn at videre planlegging av Intercity-strekningene til Halden, Lillehammer og Skien skal ta sikte på ferdigstilling i 2030. Endelig framdriftsplan for den videre utbyggingen vil bli sett i lys av de utredningene som regjeringen vil sette i gang om gods- og persontransport på det sentrale Østlandsområdeet, blant annet om kapasiteten i jernbanesystemet inn mot og gjennom Oslo.
Helhetlige bymiljøavtaler og belønningsordning for byområder
Porsgrunn/Skien er, sammen med åtte andre byområder, omfattet av den kommende ordningen ”Helhetlige bymiljøavtaler” og ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene”.