Meny

Vil styrke byenes utviklingskraft

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
Små og mellomstore byer er viktige for hvordan arbeidsmarkedet i området utvikler seg. Kommunal- og regionaldepartementet vil starte et utviklingsprogram for å styrke utviklingskraften til slike byer.

Statssekretær i KRD, Eli Blakstad, la i dag fram regjeringens nye stortingsmelding om dsitrikts- og regionalpolitikken. 

Under framleggelsen på Vitensenteret på Gjøvik, la hun blant annet vekt på at kommunal- og regionaldepartementet bidrar med 10 millioner kroner for å styrke grunnlaget for verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene. Kompetanse- og nettverksbygging, entreprenørskap og innovasjon blir sentralt i satsingen.

Oppland Fylkeskommune får oppdraget med å forvalte disse midlene.  Forvaltningen skal skje gjennom et aktivt samarbeid med andre fylkeskommuner i fjellområdene, fjellkommuner, fylkesmenn og andre. God dialog med næringslivet og interesseorganisasjoner blir viktig. 

- I Oppland fylkeskommune jobber de aktivt for å fremme fjellområdenes interesser. Det gjør de gjennom et bredt faglig samarbeid, også ut over fylkesgrensene. Vi mener at Oppland fylkeskommune har et godt grunnlag for å koordinere arbeidet med å fremme en helhetlig satsing på verdiskaping og samarbeid i fjellområdene, sier Blakstad.

Fjellregionen i Norge omfatter 77 kommuner. Av disse er 17 i Oppland og åtte i Hedmark.

Ivar Odnes, Eli Blakstad og Anne T. Wøien under framleggelsen av distrikts- og reginalmeldinga i dag.

Blakstad var invitert av Oppland Senterparti til å legge fram den nye distrikts- og regionalmeldinga. Der deltok også fylkesleder i Oppland Sp og fylkesvaraordfører, Ivar Odnes, stortingsrepresentant Anne T. Wøien og flere andre sentrale Sp-folk i fylket.

I meldinga legges det også vekt på at små og mellomstore byer er viktige for hvordan arbeidsmarkedet i området utvikler seg. Kommunal- og regionaldepartementet vil starte et utviklingsprogram for å styrke utviklingskraften til slike byer. Dette gjelder steder med mellom 5 000 og 50 000 innbyggere.  Stedene er ulike, både når det gjelder næringsstruktur, kompetansearbeidsplasser og innslag av utdanningsinstitusjoner. 

- Gjøvik, Hamar, Elverum og Lillehammer er viktige byer for næringsutvikling og arbeidsmarkedet i sitt omland. Kunnskapsbasert verdiskapning og velfungerende arbeidsmarkeder legger grunnlaget for velferdssamfunnet for framtidge generasjoner. Raufossmiljøet og Høgskolen på Gjøvik representerer en drivkraft som er viktig for hele regionen, sier Blakstad.