Meny
Bli medlem

Vil utvikle flersenterdemokrati

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
I prosessen knyttet til sammenslåing av Holmestrand, Re, Hof og Sande er det etablert en tanke om en flersenter-kommune, skrive de fire ordførerkanidatene her.

 

I prosessen knyttet til sammenslåing av Holmestrand, Re, Hof og Sande er det etablert en tanke om en flersenter-kommune. Begrepet gir en desentralisert løsning som er i tråd med Sp grunnholdning og en slik kommune vil være ganske unik i Norge.

Vi som stiller som 1. kandidater for Senterpartiet ønsker at begrepet skal få et konkret innhold. Vi vil derfor gjøre rede for hvilke prinsipper som bør legges til grunn i den videre prosessen mot en flersenterkommune:

  1. Befolkningen skal ha samme nærhet til skoler, barnehager og helse- og omsorgstjenester som i dag. De tilbudene som finnes i dag, skal bestå i den nye kommunen.
  2. I hvert av de fire sentrene skal det finnes et kommunalt servicesenter/ servicetorg, som skal være kommunens ansikt utad. Her skal befolkningen få den hjelp og veiledning som er nødvendig for å finne fram i kommunens systemer, også på nett.  Vi vil jobbe for at kommunale og statlige etater, som innbyggerne jevnlig har behov for å snakke med, er fysisk til stede på faste dager i alle de fire sentrene. Dette kan være NAV, politi, skatteetat osv.
  3. Folkebiblioteket skal være en viktig institusjon i alle de fire sentra. Befolkningen må ha trygghet for at bibliotekene består.
  4. Vi ønsker å utnytte eksisterende bygningsmasse i dagens fire kommuner, i stedet for å bygge nytt. Vi mener at den økonomiske gevinsten den nye kommunen oppnår, må brukes til et bedre tjenestetilbud – ikke til økt eiendomsmasse.
  5. Vi ønsker en desentralisert sektor-organisering. De kommunale sektorene fordeles på de ulike sentra. Her må eksisterende kommunal bygningsmasse tas i bruk.
  6. Vi ønsker at alle de ulike handelssentra skal utvikle seg videre, og disse ikke skal utkonkurrere hverandre. Vi jobbe for dette ved å jobbe for bedre kollektivtilbud og ladestasjoner for el-bil.
  7. Vi vil utvikle et flersenterdemokrati, der befolkningen i hele kommunen skal bli hørt. For å oppnå dette ønsker vi å utnytte de eksisterende vel-foreninger og andre frivillige organisasjoner. Disse bør bli aktivt involvert i høringsprosesser i saker som angår lokalsamfunnet. Vi mener dessuten at det jevnlig – flere ganger i året -  bør arrangeres folkemøter i de ulike delene av den nye kommunen.
  8. Ingen ansatte skal sies opp ved sammenslåingen
  9. Ansatte, politikere og befolkning skal trekkes aktivt inn i den videre prosess.

 

Thorvald Hillestad, Re
Tove Ødeskaug, Sande
Per Harald Agerup, Holmestrand
Anne Nordby Skarstad, Hof