Meny
Bli medlem

Vold mot jenter og kvinner må ta slutt!

Sist endret: 27.09.2020
Den 25. november er FN sin internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Vold mot kvinner finnes i alle land og sosiale lag. Vold i nære relasjoner har et betydelig omfang og er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem, skriver Senterkvinnenes sentralstyre.

 

Av Senterkvinnenes sentralstyre

 

Den 25. november er FN sin internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Vold mot kvinner finnes i alle land og sosiale lag. Vold i nære relasjoner har et betydelig omfang og er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem.

 

Verdensbanken anslår at vold mot kvinner er en like stor global helsetrussel som hiv/aids og kreft. I tillegg til store konsekvenser for de som er utsatt for vold i nære relasjoner, og eventuelle barn som er vitne til volden, får det store samfunnsøkonomiske kostnader. All vold får kostnader for samfunnet i form av økte hjelpebehov i skolen, psykisk og fysisk hjelpetiltak, barnevernstiltak, opphold ved krisesenter, økonomisk hjelp fordi man ikke er i stand til å forsørge seg selv, økt behov for politiressurser osv.

 

Verdens toppledere har diskutert hvordan seksualisert vold i krig kan bekjempes. Voldtekt brukes som taktikk for å oppnå strategiske mål i krig. Hensikten er å ramme en etnisk gruppe eller fiende ved å påføre fysiske og psykiske skader. Verdens toppledere har erkjent at volden ikke er privat eller skal skjules, men er et sikkerhetspolitisk spørsmål. Man har erkjent at menn og kvinner har ulike roller i krig, og dermed også ulik krigserfaring.

 

Menneskehandel er en av verdens største illegale industrier, det anslås at 2,4 millioner mennesker kjøpes og selges hvert år. Kvinner og jenter utgjør 80% av ofrene. De blir lurt eller tvunget inn i situasjoner hvor de utnyttes i prostitusjon og arbeid hvor de fratas all styring og makt over eget liv. 

 

Vi må fortsatte fokuset på å bekjempe kjønnslemlestelse av jenter. Inngrepet er svært smertefullt, og mange får psykiske plager. Infeksjoner, sår som ikke gror, eller død på grunn av store blødninger er ikke uvanlig konsekvens. Inngrepet får konsekvenser for seksuell- og reproduktiv helse. Omskjæring praktiseres av folk fra ulike religioner og trossystem og er basert på tradisjon. Alle religioner har regler for praktisering av seksualitet, men ingen religion krever omskjæring av kvinner.

 

I internasjonal målestokk har Norge kommet langt i arbeidet for å bekjempe vold mot kvinner, men volden rammer likevel alt for mange. Volden kan starte i graviditeten, der far utøver vold mot mor, og denne volden preger barnas liv. Vi vet også at mødre utøver psykisk og fysisk vold mot sine barn, og at det knytter seg mye tabu til denne volden. Det er barna som må betale prisen, og den prisen er alt for høy til at vi kan leve med det.

 

Vi få mer kunnskap om hvordan vi forebygger, avdekker, og hva vi skal gjøre når vi har mistanke eller kunnskap om forhold som er skadelig. Vi må erkjenne at vold kan skje i alle samfunnslag og at det kreves ressurser i helsevesen, skole, politi og rettsvesen for å få nok og riktig hjelp til ofrene, og straffeforfølgelse av lovbryterne. Kjønnslikestilling i makt, arbeidsliv og økonomi vil gi kvinner større mulighet for å bryte ut av uverdige forhold, og bør være et mål for samfunnet.

 

God forebygging må starte allerede i barnehage og skole med kunnskap om hvordan vi snakker til hverandre og hva som er bra og hva som ikke er lov når det gjelder fysisk berøring. Det må være så kort vei til et krisesenter at det oppleves som en reel mulighet å søke hjelp der. Kommunene må ha en plan for hvordan de hjelper de innbyggerne som er utsatt for vold, til å finne veien videre til et bedre liv.

 

FN sin generalsekretær Ban Ki-moon sier at vi må sørge for at beskjeden om nulltoleranse på vold i nære relasjoner høres. For å oppnå det sier han at vi må engasjere hele samfunnet, spesielt unge mennesker. Mange unge gutter vokser opp med utdaterte mannlige rollemodeller. Ved at vi snakker med venner om vold mot jenter og kvinner – og ved å prate om hvordan vi kan få slutt på dette, kan de være med å hjelpe.

Vold mot jenter og kvinner er et samfunnsproblem, og må løses av samfunnet. Vi må derfor alle, fra landenes ledere til «nabokjærringa», si tydelig ifra at vold mot jenter og kvinner må ta slutt.