Meny
Bli medlem

For folk i hele Norge

Sist endret: 27.09.2020

Senterpartiet prioriterer i sitt alternative reviderte nasjonalbudsjett nasjonal beredskap, tjenester nær folk i hele landet og norske interesser og norske arbeidsplasser. Partiet tar et oppgjør med usosiale avgifter som rammer folk flest og norsk næringsliv, tar grep for å vri ressursbruken fra byråkrati i Oslo til tjenester i hele landet og foreslår en rekke tiltak for å sikre norske arbeidsfolk ordnede og gode arbeidsvilkår.

Last ned Senterpartiets alternative reviderte nasjonalbudsjett 2018 som pdf

Viktige satsinger

·    Reversering av økningen i sukkeravgiftene fra 2018

·    Reversering av økningen i bensin- og dieselavgiftene fra 2017

·    500 mill. kroner i økt satsing på samferdsel, bl.a. 350 mill. kroner til fylkesveier

·    Fjerning av flypassasjeravgift for fly under 20 tonn og mer til konsesjonsrutene

·    200 mill. kroner for å møte kravene i bemanningsnormen for barnehager

·    Tiltakspakke mot arbeidslivskriminalitet på 50 mill. kroner

·    Strengere regler for og økt kontroll av kabotasje

·    Tiltak som sikrer bedre konkurransevilkår for norske bedrifter

·    200 mill. kroner ekstra til flom- og skredforebygging

·    100 mill. kroner til politidistriktene, mindre til politibyråkratiet

·    Mer til Forsvaret

·    Økning av barnetrygden

 

Spørsmål og svar

Hva er Senterpartiets alternative reviderte nasjonalbudsjett 2018?
Hvert år i mai legger regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett (RNB) med forslag til endringer og justeringer av statsbudsjettet som ble vedtatt av Stortinget i desember året før. RNB innebærer altså endringer i budsjettet midt i budsjettperioden. Av den grunn er det noen begrensninger på hva som kan endres og hvor mye det er ønskelig å endre. Senterpartiets alternative reviderte nasjonalbudsjett 2018 er derfor mye mer begrenset enn vårt alternative statsbudsjett for 2018 og tar kun for seg noen utvalgte prioriteringer der vi ønsker en annen kurs enn regjeringen.

Hva er hovedsatsingene i Senterpartiets alternative reviderte statsbudsjett?
For 2018 har Senterpartiet valgt tre hovedsatsingsområder i sitt alternative RNB: nasjonal beredskap, tjenester nær folk i hele landet og norske interesser og norske arbeidsplasser.

Hvor kan jeg lese mer om Senterpartiets alternative RNB 2018?
I innstillingen fra finanskomiteen om RNB 2018 (Innst. 400 S (2017-2018)) er det gitt grundige merknader fra Senterpartiet på våre alternative prioriteringer. 

Hvor finner jeg oversikt over bevilgningsendringer for hver post i statsbudsjettet?
En slik oversikt finnes i innstillingen (Innst. 400 S (2017-2018)). Andre oversikter kan fås på forespørsel.

Når vedtar Stortinget RNB 2018?
Regjeringen og støttepartiene kommer til å stemme gjennom det såkalte «forliket» i Stortinget fredag 15. juni. Dette er i praksis regjeringens forslag til RNB med noen mindre justeringer fremforhandlet sammen med KRF.

Hvor henvender jeg meg dersom jeg har spørsmål om RNB?
Ta kontakt med finanspolitisk rådgiver Geir Indrefjord på e-post geir.indrefjord@stortinget.no eller telefon 458 86 258.


 

1. NASJONAL BEREDSKAP
 

Som enkeltmennesker og som nasjon stilles vi noen ganger overfor utfordringer som er større enn dem vi møter i hverdagen. Beredskap representerer evnen vår til å håndtere slike situasjoner – små eller store kriser og i ytterste konsekvens krig.  Beredskap innebærer for Senterpartiet blant annet at ambulansen er på plass raskt når man trenger det, at det finnes fungerende brannvesen i hele landet og at man kan være sikker på å finne mat i butikken og å ha penger å betale med når krisen skulle være ute. Og ikke minst er det viktig at landet kan trygges i tilfelle krig eller andre former for fiendtlige angrep – ved hjelp av det norske Forsvaret. I vårt alternative reviderte nasjonalbudsjett tar vi flere grep for å sikre nasjonal beredskap på mange områder.Flom -og rassikring

Våren 2018 har for mange familier og enkeltpersoner vært preget av flom og ras. Mange typer ras- og flomskader kan ikke repareres, men de kan forebygges. De mange flom- og rasskadene de siste årene viser at det er behov for en styrking av det forebyggende arbeidet med flom og ras. Det er behov for økt satsing for å sikre lokalsamfunn, veier og verdier.  Likevel valgte regjeringen å redusere bevilgningen til NVEs arbeid med sikring mot flom og skred med 43 prosent i statsbudsjettet for 2018. Senterpartiet foreslo i sitt alternative budsjett for 2018 en betydelig satsing på flom- og skredforebygging og følger opp med å foreslå å bevilge til sammen 200 mill. kroner mer til ras- og flomsikring i revidert nasjonalbudsjett enn regjeringens forslag, hvorav halvparten over NVEs budsjett. Flom- og rassikring ikke bare handler om å sikre liv og verdier, men også om å sikre trygghet for folk i hele Norge.

 

Brannhelikopter

Det er for tiden er svært tørt i store deler av Norge etter en lengre heteperiode samtidig som myndighetene oppgir at man har brukt opp de fem millionene som var satt av til beredskapshelikopter mot skogbranner. Beredskapshelikoptertjenesten er meget viktig for å få kontroll på skogbranner raskt og hindre spredning. Senterpartiet foreslår derfor i sitt alternative reviderte budsjett å bevilge 5 mill. kroner ekstra til dette formålet og i tillegg styrke Sivilforsvaret med ytterligere 5 mill. kroner.

 

Forsvar

Forsvaret utgjør nasjonens skarpeste beredskapsressurs. Senterpartiet har gjennom flere år foreslått en betydelig styrking av Forsvaret og står last og brast ved forpliktelsen om å bruke minst to prosent av BNP på Forsvaret innen 2024. I vårt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018 bevilger vi mer penger til øving i både Hæren og Heimevernet. Samtidig setter vi av midler til å starte arbeidet med hurtiganskaffelse av helikopter og oppgradering av stridsvogner – begge to svært viktige ressurser for fremtidens norske forsvar.

 

Politi og grensekontroll

Senterpartiet er imot nedbyggingen av politiutdanningen på Kongsvinger og foreslår å opprettholde studieplassene som regjeringen foreslår å legge ned i sitt reviderte budsjett. Vi mener det fortsatt er stort behov for flere politifolk og synes det er meget uheldig at regjeringen sår tvil om videre rekruttering til politiet når det nå rapporteres om stor ressursmangel i politiet. Senterpartiet foreslår å øke bevilgningene til politidistriktene med 100 mill. kroner slik at politiet kan gjøre jobben sin i lokalmiljøene. Vi foreslår også å bevilge 10 mill. kroner til å utvide samarbeidet med Tolletaten om grensekontroll, fordi kontroll med hvem og hva som er i Norge er viktig for vår alles sikkerhet.

1RNB18

2. TJENESTER NÆR FOLK I HELE LANDET
 

Senterpartiet mener at man skal ha gode tjenester nær seg uavhengig av hvor man bor i Norge. Vi tror ikke det er en klok strategi å kutte i tjenestene i distriktene og opprette tunge og byråkratidrivende systemer sentralt, slik regjeringen gjør i sektor etter sektor. Vi mener at de gode tjenestene skapes lokalt og ikke på kontorer sentralt i Oslo.

I vårt alternative RNB går vi imot regjeringens sentraliseringsreformer, kutter i byråkrati i Oslo og øker bevilgningene til tjenester nær folk i hele landet. Vi tror nærhet og tilgjengelighet fortsatt er verdier norske borgere setter pris på i sitt møte med det offentlige.

Bemanningsnorm i barnehagene

Regjeringen og KRF har vedtatt en barnehagenorm som går ut på at det maksimalt skal være tre barn under tre år per voksen og maksimalt seks barn over tre år per voksen i norske barnehager fra 1. august i år. Normen innebærer store ekstrautgifter for kommunene, og utgiftene er ikke fullt ut kompensert fra staten. Underfinansieringen innebærer at kommunene kan bli tvunget til å kutte i andre viktige tjenester for å kunne oppfylle normen. Senterpartiet bevilger 200 mill. kroner for å dekke inn underfinansieringen. KRF fikk selv kun forhandlet inn 100 mill. kroner ekstra til å finansiere reformen i sin RNB-avtale med regjeringen, noe som ikke er nok til å kompensere for underdekningen. Senterpartiets bevilgning gis som frie midler for å gi mest mulig handlingsrom til den enkelte kommune.

 

Samferdsel

I RNB satser Senterpartiet 500 mill. kroner på samferdsel, noe som er en stor sum i RNB-sammenheng. Bakgrunnen for denne satsingen er at vi opplever at nok er nok med tanke på vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Det er fint at regjeringen bevilger penger til store og kostbare veiprosjekter, men fylkesveiene er arbeidshestene i Distrikts-Norge og må ivaretas bedre enn i dag. Vedlikeholdsetterslepet vokser, og ifølge KS vil det kreves ca. 1,5 mrd. kroner årlig bare for å opprettholde dagens standard. Vi setter derfor av til sammen 350 mill. kroner til fylkesveiene, hvorav 50 mill. kroner er øremerket skredsikring. Til riksveier har vi satt av 150 mill. kroner, hvorav også 50 mill. kroner er øremerket skredsikring. Med dette samferdselsbudsjettet er Senterpartiet det klart mest offensive av alle stortingspartiene.

 

Allmennlegesatsing

Det meldes stadig om utfordringer for allmennlegetjenesten blant annet relatert til rekruttering, arbeidspress og tilgjengelighet. Senterpartiet ønsker å styrke den grunnleggende legetjenesten til innbyggerne og foreslår derfor å bevilge 76 mill. kroner i vårt alternative reviderte nasjonalbudsjett. Midlene skal blant annet brukes til nye prosjekter for å øke rekrutteringen til fastlegeyrket (bl.a. ALIS-ordningen), til å forsterke legetjenesten i kommuner med særlige utfordringer og til ulike rekrutteringsprogrammer for leger.

 

Fjerne flypassasjeravgift

Kortbanenettet er distrikt-Norges svar på Østlandets jernbane. Det binder Norge sammen, og det sørger for at folk som ikke bor der så mange andre bor får mulighet til å komme seg dit de skal, enten det er i jobbsammenheng, for å besøke familie eller kanskje motta nødvendige helsetjenester. Senterpartiet ønsker å styrke dette tilbudet, både ved å frita fly under 20 tonn fra flypassasjeravgift og gi en ekstrabevilgning på 10 mill. kroner til konsesjonsrutene.

2RNB18

3. NORSKE INTERESSER OG NORSKE ARBEIDSPLASSER
 

Senterpartiet er bekymret for at situasjonen i arbeidslivet hardner til og at rettighetene til arbeidsfolk i mange bransjer svekkes. En rapport fra Fagforbundet og EL og IT indikerer at det har vært en dobling av innleie på byggeplassene fra 2015 til 2017 og at 85 prosent av all innleie fra bemanningsselskapene nå er ulovlig. Ifølge statistikk fra blant annet Fafo, Senter for lønnsdannelse og Samfunnsøkonomisk analyse blir norske arbeidstakere fortrengt fra flere bransjer som følge av konkurranse fra billigere arbeidskraft fra blant annet EØS-området. I noen bransjer har over 50 prosent av norske arbeidstakere blitt fortrengt i en fireårsperiode, ifølge en Fafo-rapport fra 2016. De fleste av disse har fått jobb i andre bransjer, men mange har falt helt ut av arbeidslivet.

Senterpartiet ønsker at det skal være ordnede former i norsk arbeidsliv, og at det skal være mulig å ha et godt yrkesliv også innen ikke-akademiske yrker. Vi vil derfor føre en restriktiv innvandrings- og europapolitikk, styrke yrkesfagene, ta opp kampen mot arbeidslivskriminaliteten og sørge for at norske bedrifter får rettferdige rammebetingelser.

 

Arbeidskriminalitetspakke

Arbeidskriminalitet er i ferd med å bli et omfattende problem i Norge. Senterpartiet mener at et samarbeid mellom fagforeningene, næringslivsorganisasjonene og ulike statlige etater må til og at det trengs et krafttak for å få ryddet opp i mange sektorer. I årets alternative RNB lanserer vi en pakke på 50 mill. kroner øremerket bekjempelse av arbeidskriminalitet fordelt på bl.a. Arbeidstilsynet, NAV, Petroleumstilsynet, Politiet, Skatteetaten og UDI.

 

Ikke innføre ny skatterabatt for utenlandske arbeidstakere

Utenlandske arbeidstakere nyter allerede godt av standardfradraget, som innebærer en skatterabatt på anslagsvis 145 mill. kroner i 2018. Nå foreslår regjeringen å innføre enda en skatterabattordning for utenlandske arbeidstakere, som vil gi en ytterligere rabatt på anslagsvis 50 mill. kroner. Dette vil innebære at konkurranseutsatt norsk arbeidskraft vil få det enda tøffere fremover. Senterpartiet mener regjeringen handler i strid med norske interesser når den går inn for en ordning som gir utenlandske arbeidstakere lavere skatt enn norske arbeidstakere.

 

Kabotasje

Én av tre lastebiler som kjører i Norge, er nå utenlandskregistrert, ifølge Lastebileierforbundet. Norske sjåfører og selskaper opplever stadig sterkere konkurranse fra utenlandske foretak som i prinsippet skal drive midlertidig kabotasje, men som i realiteten driver virksomhet rettet mot det norske innenlandsmarkedet. Senterpartiet foreslår i sitt alternative reviderte nasjonalbudsjett strengere regler for kabotasje og økte bevilgninger til kontroll. Vi foreslår blant annet å redusere antall mulige kabotasjeoppdrag fra tre til to, at obligatoriske bombrikker knyttes til bankkonto/bankgaranti og at også bøter/forelegg skal kreves inn på stedet

 

Rettferdige vilkår for norsk næringsliv

Senterpartiet mener at når norske bedrifter skal konkurrere med utenlandske virksomheter, så må de gjøre det på vilkår som ikke gjør at den norske bedriften stiller svakere enn den utenlandske. I dag er det fritak for merverdiavgift ved fjernsalg av varer fra utenlandske selskaper med verdi under 350 kr. Et tilsvarende fritak finnes ikke for norske virksomheter.  Senterpartiet ønsker å oppheve dette fritaket slik at norske bedrifter kan konkurrere på like vilkår. Hovedsammenslutningen Virke mener dette grepet kan skape 6000 arbeidsplasser i Norge – arbeidsplasser som i det vesentlige vil være av en type som passer for mange av dem som i dag faller utenfor arbeidslivet. I tillegg ønsker Senterpartiet at valg av anbudskriterier skal skje på en slik måte at norske bedrifter blir konkurransedyktige. Det har blant annet vært et problem at anbudene har blitt så store at norske virksomheter ikke er i stand til å være med.

3RNB18

ANDRE SATSINGER
 

4RNB18