Meny
Bli medlem

Grønn eksplosjon

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold

- Det nytter ikke bare å snakke om det grønne skiftet og grønt karbon. Vi må sette i verk et nasjonalt investeringsprogram for å utvikle et solid nettverk av pilot- og demonstrasjonsanlegg innen skogbasert industri, skriver Kathrine Kleveland.

- av Kathrine Kleveland, stortingskandidat Senterpartiet i Vestfold


Hvor mange trær er det i Norge? Det har jeg lurt på mange ganger når jeg har kjørt gjennom skogrike områder, bare har ruslet i min egen skog i Hillestad, eller nok en vår opplever den grønne eksplosjonen av løvtrær som spretter våryrt. I følge treelsker og biolog Arnodd Håpnes sin nye bok ”Trær i Norge” er svaret 10 milliarder trær.

Skogen er ei framtidsnæring fordi den er fornybar, fordi alt som kan lages av olje kan lages av skog, og fordi skogen er en viktig del av løsningen i klimapolitikken. Skogen i Norge tar netto opp CO2 tilsvarende halvparten av de norske klimautslippene. Paris-avtalen er ambisiøs, og stiller store krav til norsk klimaomstilling. Senterpartiet slutter opp om målsettingen om å kutte norske utslipp med minst 40 prosent i 2030.

Aktiv skogpolitikk er en jordnær, konkret og billig måte å nå klimamålene på. Det er store muligheter for offensiv klimainnsats hvis vi legger opp til økt avvirkning og planting av skog på nye arealer.

Senterpartiet vil ha offentlig tilskudd til planting av skog og intensivere arbeidet med ungskogpleie og tynning. Dette er framtidsretta og vil i tillegg til å gi økt tilvekst på sikt gi ytterligere mulighet for økt avvirkning.

Vi må også utnytte skogavfall som topper og grener (grot) som i dag stort sett blir liggende igjen i skogen fordi lønnsomheten er for dårlig. Grot utgjør anslagsvis 20–30 prosent av biomassen i granskog.

Gjennom utbygging av infrastruktur som blant annet nye skogsbilveier kan vi ta ut mer skog og det kan økes ytterligere. Senterpartiet vil også ha prøveordning på vogntog på 74 tonn.

I motsetning til regjeringa som har kutta Treprogrammet, har Senterpartiet hatt kraftfulle investeringspakker i våre alternative budsjettforslagforslag. Senterpartiet vil opprette et statlig, grønt investeringsselskap med en startkapital på 10 milliarder kroner. Investeringsselskapet skal investere i selskaper som tar en ledende og strategisk rolle i utvikling av nye løsninger og teknologier basert på grønt karbon.

Jeg heier på nyvinningen biozin, et flytende drivstoff basert på trevirke. Det er galskap å dyrke drivstoff på matjorda , når vi har skog. Restavfall som grot må benyttes, vi må bruke mer av treet.

Biozin er et eksempel på at det forskes på nye energivarianter. Vi kommer til å se mer.  Derfor vil Senterpartiet sikre Enova rammer som bidrar til realisering av lavutslippsteknolog og ren produksjonsteknologi.

Senterpartiet vil arbeide for etablering av ny treforedlingsindustri i Norge. Vi vil styrke samarbeidet mellom treindustrien og FoU-miljøene om forskning, innovasjon og kompetanseutvikling. Og vi vil øke verdiskapingen gjennom industrialisering i byggsektoren basert på spekteret av norske treressurser.

Skogsdrift bidrar også til sysselsetting og verdiskaping. Treforedlingsindustrien må få nye økonomiske rammebetingelser ved at staten tilrettelegger med nødvendige investeringstilskudd, risikolånekapital og eierkapital i private bedrifter.

Bruk av tre som byggemateriale er viktig for karbonlagring og en lønnsom skognæring. Men først og fremst er det jo både lekkert og et utstillingsvindu for praktisk bruk av ressurser vi har nær oss, og levende materialer som gjør noe med oss. Senterpartiet vil legge til rette for at bruk av tre i bygg skal være lønnsomt og vil bruke offentlige anbud til å øke bruken av tre som byggemateriale. Senterpartiet mener at nye offentlige bygg alltid skal vurderes utført i massivtre eller reisverk av trematerialer.

Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge påpekte nylig at ingen av de syv konkurranseutkastene til nytt regjeringskvartal var i tre, og mente dette kunne blitt et utstillingsvindu der norsk teknologi, innovative og bærekraftige løsninger kunne  utvikles og leveres i samspill med nye og etablerte aktører, Det er ikke mulig å gjøre det mer klimavennlig enn å bygge i tre – et byggemateriale vi har mye av i Norge, skrev hun.

Spadestikket er nettopp satt i jorda for nye Horten Videregående skole. På fylkestinget har jeg vært med på å vedta at Vestfold fylkeskommune skal bygge denne skolen som Miljøsertifisert plusshus-skole med blant annet med trematerialer i konstruksjoner, vegger og tak.

Det nytter ikke bare å snakke om det grønne skiftet og grønt karbon. Vi må sette i verk et nasjonalt investeringsprogram for å utvikle et solid nettverk av pilot- og demonstrasjonsanlegg innen skogbasert industri. Det er et sentralt mål å etablere lange verdikjeder innenlands knyttet til våre skogressurser.

Da må vi også ta ut mer skog, ikke mindre. Da kan vi ikke fortsette med 10 prosent vernemål for all skog, slik det bare var Senterpartiet som stemte i mot. Senterpartiet vil forvalte gjennom bruk - ikke vern.

Styreleder i Viken Skog, Olav Breivik skrev i sin leder i siste nummer av SKOG at "Skogbruket går mot en lysere framtid". Han hadde med forbeholdet: Om alle trekker i samme retning går skogbruket mot en lysere framtid. Senterpartiet tar ansvar for skogen og vi vil bidra til det!