Meny
Bli medlem

Regjeringen svikter kommunene

Sist endret: 27.09.2020

- Kommunesektoren er sviktet av regjeringen. Regjeringens har kastet bort tid og penger på å diskutere grenser og kommunevåpen, mens vi burde diskutert hvordan vi skal få bedre barnehage, skole og eldreomsorg lokalt. Flere eldre krever styrking av den lokale eldreomsorgen, ikke en sentralisering slik regjeringen legger opp til, sier Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson, Heidi Greni, om regjeringens framlagte proposisjoner om kommune-, region- og oppgavereform.

-  Løftene om oppgaveoverføring fra stat til kommunesektor følges ikke opp.  Regjeringen får gjennomslag for sentraliseringen som følger av sammenslåing av kommuner og fylker, men følger ikke opp løftet om oppgavereform. Senterpartiet vil gjenta sine over 20 forslag om konkrete oppgaveoverføringer fra stat til kommuner og fylkeskommuner når Stortingets skal behandle regjeringens forslag, fortsetter Greni. 

Regjeringen ber i proposisjonen om kommunereformen og regionreformen Stortinget om å bruke tvang for å slå sammen 31 kommuner til 9 nye kommuner og for å redusere antallet fylker fra 19 til 12.  Resultatet av kommunereformen blir en del større kommuner, men ulikhetene i kommunestørrelse vil i sum være like stor som før.  Fylkene vil, om regjeringen får viljen sin, variere i størrelse fra 1,2 millioner til 75.000.

- Målet var at fylkene skulle få om lag samme størrelse for å være rustet til å ta nye oppgaver.  Resultatet er et gigantfylke mellom svenskegrensa og Vestlandet. Samtidig får Oslo ligge som en øy midt inne i det nye Viken.  Det eneste stedet det var stort behov for å se fylker i sammenheng, i hovedstadsregionen, blir det ikke gjort noe.  Det vel bare Sanner og hans nærmeste som forstår hvorfor inndelingen er gjort slik.  Det vi alle ser er at der Høyres lokalpolitikere har protestert blir alt som det er, men der Høyres røst er svak brukes det tvang, sier Greni. 

Regjeringens forslag til oppgaveendringer følger stort sett opp Oppgavemeldingen fra 2015. Overføring av tannhelsetjenesten fra fylkeskommunene til kommunene og at de største byene får overta ansvaret fra kollektivtrafikken, er de største endringene. Mange av de andre overføringene gjelder småoppgaver hvor kommunestørrelse ikke har noen betydning for muligheten til å løse oppgaven.

- Etter de sterke reaksjonene fra både kommuner og fylkeskommuner mot å overføre tannhelsetjenesten fra fylke til kommune, hadde jeg håpet regjeringen la bort dette forslaget.  Dette gjelder 3.400 årsverk og et budsjett på 3 mrd. kroner hvor fylkeskommunene over langt tid  har bygd opp en godt fungerende tjeneste. Resultatet nå vil bli at kommuner må inngå interkommunale samarbeid for å kunne videreføre en god tjeneste.  Begrunnelsen for kommunereformen var jo å fjerne interkommunale samarbeid, sier en oppgitt Heidi Greni.

Heidi Greni sier at Senterpartiet vil stemme mot tvangssammenslåing av kommuner og fylkeskommuner. Hun viser til vedtak på partiets landsmøte om at en regjering etter stortingsvalget hvor Senterpartiet er med, skal tilby omgjøring av vedtak om tvangssammenslåinger. De tvangsvedtakene som Høyre, FrP og Venstre har inngått avtale om og som vil bli behandlet av Stortinget i juni denne perioden, kan altså bli omgjort allerede etter 3-4 måneder av en Senterpartiet-/Arbeiderpartiet- basert regjering.