Meny
Bli medlem

Sps forslag til statsbudsjett for 2020: HELE NORGE

Sist endret: 27.09.2020

Hardt arbeid, klokskap og den tilliten vi har til hverandre, har brakt Norge dit vi er i dag. Fra fiskeværene i Lofoten, sykehuset i Odda, smelteverket i Mo i Rana og til gårdsbruket i Ås, blir det hver dag gjort arbeid som holder Norge i gang. Alle de små tannhjulene fra nord til sør, fra vest til øst, utgjør tilsammen den helheten som gjør Norge til Norge.

Norge er et langstrakt land. Som nasjon har vi håndtert både opp- og nedturer og sammen har vi skapt det Norge vi er så glade i. Nasjonens styrke er at vi har stått samlet – bygd og by, lek og lærd, rik og fattig. Utviklingen av Norge har vært et felleskapsprosjekt. Gjennom en inkluderende nasjonalstat har vi klart å løfte hverandre.


Fra konsesjonslovene ble vedtatt i 1906 og fram til i dag, har vi sikret nasjonalt eierskap til jorda, skogen og vannkraften. Dette har lagt til rette for en verdensledende industri og et aktivt jordbruk over hele landet.

Sammen greide vi å gjenreise Finnmark etter krigen. Da oljen ble funnet i Nordsjøen på slutten av 1960-tallet, ble forslagene om å selge verdiene ut av landet stanset. Kloke hoder forstod at dette var verdier vi måtte forvalte sammen – til nytte og glede for hele Norge.

Senterpartiet tilhører hverken høyre eller venstresiden i norsk politikk, men representerer et alternativ som legger vekt på fellesskap på tvers av geografi og sosiale klasser.

Senterpartiet ønsker et samfunn med små forskjeller, tjenester nær folk og verdiskaping i hele landet. Vi ønsker levende lokalsamfunn og trygge arbeidsplasser i hele Norge. Vårt alternative statsbudsjett for 2020 inneholder viktige tiltak for å sikre et samfunn i tråd med norske verdier.

Ta hele Norge i bruk
Gjennom seks år har regjeringen sentralisert arbeidsplasser, tjenestetilbud, økonomiske ressurser, makt og innflytelse til en liten del av Norge. Innen offentlig sektor har regjeringen foreslått, og til dels fått gjennomslag for, sentraliserende reformer i kommunesektoren, sykehussektoren, høyskole- og universitetssektoren, politiet, Skatteetaten og fengselsvesenet.

Regjeringen har gjort skattegrep og lovendringer som har åpnet opp for mer privatisering og stordrift. 50 prosent av lettelsene i formueskatten har tilfalt innbyggere i Oslo, Asker, Bærum, Bergen og Trondheim. Senterpartiet er motstander av denne utviklingen som over tid vil skape store sosiale forskjeller. De sosiale forskjellene vil få et klart geografisk preg, der ressurser flyttes til de beste strøkene i de store byområdene, mens distriktene blir tappet for arbeidsplasser, velferdstjenester og innbyggere. Dette er en politikk som skaper problemer i både by og bygd; i byene fordi sentraliseringen fører til høye boligpriser og trengselsproblematikk, i bygdene fordi redusert tjenestetilbud og fraflytting truer samfunnet og reduserer livskvaliteten.

Også innad i lokalsamfunn øker de sosiale forskjellene. Et samfunn med små forskjeller er bedre å leve i for alle. Forskning viser at inntektslikhet gir lavere kriminalitet, høyere tillit, høyere tilfredshet, høyere produktivitet og mer innovasjon på arbeidsplassen.

Regjeringen har foretatt en omlegging av skattepolitikken siden den tiltrådte. Ved å kombinere skattekutt til de aller rikeste med nye avgifter som rammer vanlige folk, har regjeringen bidratt til at vi i Norge nå opplever en økning i forskjeller og sentralisering av velstand og formue.

Vårt alternativ
Senterpartiets alternative budsjettforslag peker ut en annen retning for landet. Blant de viktigste satsingene i dette budsjettet er prioritering av: 
(1) beredskap gjennom økt satsing på bl.a. forsvar, politi og flom- og skredsikring, 
(2) tjenester nær folk gjennom blant annet bedre økonomi i kommunene og fylkeskommunene og 
(3) sikring av norske interesser og arbeidsplasser gjennom blant annet målrettet næringspolitikk for å skape arbeidsplasser i hele landet.

Senterpartiets forslaget til alternativt statsbudsjett for 2020 har en sosial profil. Vi mener at folk som tjener lite skal få beholde en større del av lønna si enn de gjør i dag, samtidig som de med høy inntekt kan bidra noe mer til å finansiere fellesskapet.

Senterpartiets forslag vil gi redusert skatt for de som tjener under 750 000 kroner i året. Vi foreslår også å øke en rekke fradrag som kommer vanlige folk til gode, blant annet pendlerfradraget, fiskerfradraget og sjømannsfradraget.

I tillegg foreslår vi en rekke avgiftslettelser som samlet utgjør en avgiftsreduksjon på 3,7 mrd. kroner sammenlignet med regjeringens budsjettforslag. Avgifter rammer de som tjener minst hardest, uten å ta hensyn til lønnsnivå eller formue. Derfor foreslår vi å redusere elavgiften med 560 mill. kroner, sette ned avgiften på bensin og diesel, fjerne flypassasjeravgiften for fly under 20 tonn, samt en rekke avgiftslettelser som kan bidra til økt verdiskaping og å skape nye arbeidsplasser i hele Norge. Senterpartiet mener du ikke skal straffes med høyere avgifter bare fordi du bor utenfor de største byene.

Videre i vårt alternative statsbudsjett for 2020 vil du finne en gjennomgang av Senterpartiets budsjettprioriteringer på alle samfunnsområder. Statsbudsjettet er bare ett av flere styringsinstrumenter. Det er summen av mange politiske beslutninger, i tillegg til de økonomiske prioriteringene, som påvirker innhold, organisering og struktur.

Til grunn for Senterpartiets budsjettforslag for 2020 ligger en politikk for tjenester nært folk, utvikling i hele Norge og utjevning av både sosiale og geografiske forskjeller.

Her finner du hele Senterpartiets alternative statsbudsjett for 2020 "HELE NORGE"