En gjennomsnittlig lønnsmottaker vil med Senterpartiets skatteforslag få skattelette på ca. 1600 kroner.

Samtidig er vi opptatt av å sikre gode arbeidsplasser i hele landet. Lønns- og arbeidsvilkår for store grupper, blant annet innen håndverks- og yrkesfagene, er under stadig press som følge av ukontrollert arbeidsinnvandring og EØS-avtalens regler. Vi satser derfor 219 mill. kroner på forsterket innsats mot arbeidskriminalitet og sosial dumping, herunder økning av fagforeningsfradraget til 4235 kroner.

Arbeidslivet har et stort behov for flere fagarbeidere og det er nødvendig å øke kvaliteten i opplæringa. Senterpartiet presenterer derfor en pakke på 300 mill. kroner for en styrket satsing på yrkesfag. Senterpartiet ønsker et arbeidsliv der det er plass til alle, og der det lønner seg å jobbe. Vi setter derfor av midler til 500 nye varig tilrettelagte arbeidsplasser. Samtidig foreslår vi å oppheve en ordning som gir utenlandske arbeidstakere lavere skatt enn nordmenn for å gjøre den samme jobben.

Vi satser også 219 mill. kroner på en pakke mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Et velorganisert arbeidsliv er forutsetningen for et trygt familieliv.

Regjeringens såkalte næringsnøytrale politikk er feilslått og har ikke bidratt til å skape nye arbeidsplasser. Typiske distriktsnæringer som landbruket, transportnæringen og fiskerinæringen har i denne regjeringsperioden opplevd målrettede skatteskjerpelser. Senterpartiet ønsker å tilrettelegge for et rikt, mangfoldig og vekstkraftig næringsliv.

For å styrke norske arbeidsplasser foreslår Senterpartiet en rekke endringer i skatte- og avgiftspolitikken, som å fjerne regjeringens økning av sukkeravgiften (avgift på ikke-alkoholholdig drikke), fjerne saftavgiften, beholde toll på tekstiler, øke avskrivningssatser, redusert sats for elavgift i landbruket, fjerne totalisatoravgiften og gjeninnføre tollsatser på jordbruksområdet som har blitt fjernet. Senterpartiet går også imot regjeringens forslag om å innføre veibruksavgift på alt biodrivstoff som omsettes.

Senterpartiet er tydelig på at norsk utenrikspolitikk skal ta utgangspunkt i norske interesser og norske arbeidsplasser. Det er norske folkevalgte som skal bestemme over norske naturressurser.

Vi er imot at det stadig overføres suverenitet til overnasjonale organer – som EU. Det uthuler folkestyret og gjør det vanskeligere å bruke norske naturressurser som grunnlag for industriutvikling og verdiskaping.

Senterpartiet har kjempet imot at EU får makt over det norske finansmarkedet, at ACER får makt til å kunne gripe inn i norsk energipolitikk og at Norge må overlate til EU å bestemme hvor mye skog det skal være lov til å hogge i Norge. Aktivt skogbruk er en avgjørende del av klimaløsningen og gir grunnlag for verdiskaping i hele landet.

Senterpartiet presenterer derfor i vårt budsjettforslag en pakke for økt skogplanting og mer midler til klimatiltak i skogen. Senterpartiet mener nøkkelen til en vellykket næringspolitikk er å utnytte de rike naturressursene våre på en bærekraftig og effektiv måte.

Det krever politisk vilje og råderett over egne naturressurser. Senterpartiet fører en politikk for hele Norge; for by og bygd, for nord og sør, for rik og fattig. Vi ønsker et sterkt nasjonalt fellesskap. Derfor er tittelen på årets alternative budsjett: Hele Norge.

LØNNSOMT ARBEID TIL ALLE
• Skattelette til folk med vanlige inntekter
• 500 nye VTA-arbeidsplasser (varig tilrettelagt arbeid)
• Fjerne næringsfiendtlige avgifter

ORGANISERT ARBEIDSLIV
• Bekjempe arbeidslivskriminalitet
• Styrke fagforeningene
• Fjerne skatterabatt for utenlandske arbeidstakere

NATURRESSURSER TIL VERDISKAPING OG MILJØLØSNINGER
• Stoppe eksportkabler for strøm
• Bruke skogen som klimaløsning
• Ikke øke avgiftene på biodiesel

Her finner du hele Senterpartiets alternative statsbudsjett for 2020 "HELE NORGE"