Senterpartiet mener det er behov for en forpliktende statlig satsing i distriktskommunene. Det er flere områder i Norge som har stort potensial dersom man lykkes med en målrettet næringspolitikk.

For å legge til rette for næringsutvikling og levende lokalsamfunn i hele landet, prioriterer vi 500 mill. kroner til bygdevekstavtaler etter modell av byvekstavtalene. Senterpartiet foreslår også en betydelig satsing på utbygging av bredbånd i de delene av landet hvor det ikke er kommersielt lønnsomt.

For å motvirke regjeringens sentraliserende politikk foreslår Senterpartiet blant annet en kraftig økning i midlene til kommunene.

Senterpartiet vil fjerne regjeringens økonomiske straff av kommuner som har valgt å bestå som selvstendige kommuner, selv om de er små. Vi foreslår også å øke de regionale utviklingsmidlene med 300 mill. kroner og gjør flere grep for å sikre en desentralisert høyere utdanning. Fastlegeordningen er grunnmuren i kommunehelsetjenesten. Til tross for at krisen i fastlegeordningen bare har blitt verre, gjør ikke regjeringen nødvendige grep. Både små og store kommuner sliter med å rekruttere nok fastleger. Derfor legger Senterpartiet inn midler til å ansette 400 flere allmennleger til neste år.

Senterpartiet mener folkevalgte som kjenner forholdene i sin egen kommune er best egnet til å ta beslutninger som angår egne innbyggere. Derfor foreslår vi å avvikle ordningen med statlig finansiering av eldreomsorgen og heller gi pengene til kommunene.

Senterpartiet mener velferdsstaten ikke skal være et gode forbeholdt de som bor i byområder, men at også de som bor utenfor bysentre har rett til god tilgang på helsetjenester, et tilstedeværende politi, sykehjem, barnehager, høyere utdanning og offentlige kontorer i rimelig nærhet til sitt bosted. I byene skal man finne tjenester i sitt nærmiljø. Senterpartiets alternative budsjett har derfor en klar distriktsprofil og tiltak for desentralisering innenfor en rekke områder som transport, helse, næring og justis.

KOMMUNER SOM ER DER FOR FOLK
+ 2,5 mrd. kroner mer til kommunene og 1,9 mrd. kroner mer til fylkene
• Avvikle forsøksordning med statlig finansiering av eldreomsorgen
• 400 flere fastlegestillinger

NÆRINGSUTVIKLING OG VEKST
• Etablere bygdevekstavtaler
• Øke regionale utviklingsmidler
• Mer desentralisert utdanning og satsing på fagskoler og yrkesfag

KNYTTE NORGE TETTERE SAMMEN
• Sikre bredbånd til alle
• Økt satsing på fylkesvei
• Øke pendlerfradraget

Her finner du hele Senterpartiets alternative statsbudsjett for 2020 "HELE NORGE"