Meny
Bli medlem

Statsråden har oversett, trenert og argumentert imot Stortingsvedtak

Sist endret: 27.09.2020

- Det er aldri enkelt å gå på Stortingets talerstol og si at man ikke har tillit til en statsråd. Men av og til er det nødvendig. Over lang tid har statsråden oversett, trenert og argumentert imot de vedtak som Stortinget har gjort om forvaltning av ulv, sa Marit Arnstad da hun fremmet mistillitsforslag i Stortinget mot statsråd Helgesen.

Hovedinnlegget til Marit Arnstad, Senterpartiets medlem i miljø- og energikomiteen og parlamentarisk leder i Stortingets debatt om "Endringer i naturmangfoldloven (felling av ulv m.m.)" og Senterpartiets mistillitsforslag mot statsråd Helgesen.

President

På tross av at Sp har et noe annet primærstandpunkt om ulv enn partiene bak ulveforliket fra i fjor sommer, har vi valgt å være med i flertallsmerknader og forslag i dagens innstilling. Det har vi gjort fordi vi ønsker å bidra til en bredde bak de forslag som vedtas i dag og fordi vi mener det er på tide at regjeringen viser respekt for de vedtak Stortinget har gjort i denne saken. 

Det er aldri enkelt å gå på Stortingets talerstol og si at man ikke har tillit til en statsråd. Men av og til er det nødvendig. Over lang tid har statsråden oversett, trenert og argumentert imot de vedtak som Stortinget har gjort om forvaltning av ulv. Dette er tredje gang på under et år at Stortinget gjør vedtak om saken. Begge de tidligere rundene med vedtak er ikke fulgt opp av regjeringen. 

SP vektlegger særlig følgende fire punkt:

1.   Statsråden har ikke oppfylt sin opplysningsplikt overfor Stortinget.

2.   Statsråden har ikke fulgt opp Stortingets vedtak fra juni i fjor og januar i år. Det gjelder særlig om å bruke paragraf 18c i naturmangfoldloven som grunnlag for lisensfelling av ulv.

3.   Statsråden har foreslått en lovendring som ikke gir rom for økt felling av ulv.

4.   Statsråden har feilaktig gitt inntrykk av at justisdepartementets lovavdeling har vurdert hele naturmangfoldloven og at Stortingets vedtak ikke er i tråd med loven.

La meg utdype disse punktene og ta det siste først. Statsråden har sagt at Stortingets ulveforlik innebærer et brudd på naturmangfoldloven. Det er feil.

Stortingsflertallet har aldri bedt regjeringen om å bryte loven. Faktum er at regjeringens såkalte «fremste juridiske ekspertise», justisdepartementets lovavdeling, aldri har vurdert den lovbestemmelsen som stortingsflertallet nå ønsker å bruke. Lovavdelingen har aldri vurdert naturmangfoldloven 18c. Det er derfor både uriktig og uheldig at statsråden med denne type retorikk går til angrep på Stortingets vedtak. Regjeringen antyder urettmessig at Stortinget stiller seg over loven. Debatten føres med påstander som det ikke finnes dekning for. 

I dagens innstilling grunngir stortingsflertallet godt hvorfor hjemmelen i 18c kan og bør brukes. Noen av våre fremste juridiske eksperter på Bern-konvensjonen og naturmangfoldloven har i høring med komiteen gitt utrykk for at denne paragrafen åpner for en langt bredere og dynamisk interesseavveining enn regjeringen gir inntrykk av.

Dette er bakgrunnen for at stortingsflertallet i dagens innstilling fremmes et eksplisitt forslag om at departementet skal følge de merknadene som ligger i innstillingen i sin praktisering og fortolkning av ulvepolitikken. Det er et meget sterkt og uvanlig signal når Stortinget gjennom vedtak på dette punktet rett og slett instruerer regjeringen om hvordan en lov skal tolkes og forstås.

Hva statsråden sier om dette i dag blir svært viktig.

Dersom han fastholder at paragraf 18c har vært vurdert av justisdepartementets lovavdeling, så snakker han mot bedre vitende. Dersom statsråden mener departementet har fulgt opp Stortingets ønske om å bruke paragraf 18c som grunnlag for lisensfelling, så må han snakke han mot bedre vitende. Dersom statsråden gjentar sin steile holdning til dette spørsmålet, signaliserer han i realiteten at han ikke vil følge opp de vedtak Stortinget gjør i dag. Det er i så fall konstitusjonelt meget alvorlig.

I stedet for å følge opp Stortingets tidligere vedtak i denne saken har regjeringen foreslått en lovendring som de mente ville åpne for mer felling av ulv. Nær sagt alle høringsinstanser har gitt utrykk for at det ikke er tilfelle, denne endringen kommer ikke til å gi økt felling av ulv. Det er med andre ord et forslag til lovendring uten innhold.

Som et tydelig flertall stadfester i dagens innstilling; Det er ikke behov for noen lovendring for å forvalte ulv i tråd med Stortingets vedtak fra juni i fjor. Det fins allerede hjemmel i dagens lov dersom regjeringen vil ta i bruk hele loven, ikke bare deler av den.

Resultatet er at et samlet Storting i dag avviser regjeringens forslag til lovproposisjon. Stortingsflertallet instruerer i stedet regjeringen om å ta i bruk paragraf 18c og å endre rovviltforskriften slik at dette kan skje. En så klar avvisning av sitt eget forslag er det svært uvanlig at en statsråd opplever. 

Sp er også av den oppfatning at Statsråden brøt sin ubetingede opplysningsplikt overfor Stortinget, da han i fjor høst ikke umiddelbart informerte Stortinget om det han anså som vanskelig i denne saken. Med en slik opptreden greide departementet å trenere den ulvejakten som var nødvendig for å nå det bestandsmålet Stortinget har vedtatt og gjentar i dagens innstilling. Resultatet er en økende ulvebestand og et økt konfliktnivå. Dette er et ansvar regjeringen alene må bære.     

Hver gang statsråden har blitt konfrontert med dette i Stortinget har han ikke lyttet, men i stedet valgt å så tvil om Stortingsflertallet vedtak og holdninger. Det er en uklok strategi for en hver statsråd. 

I sum er det vanskelig å si noe annet enn at dette er en sjelden dårlig håndtert sak fra regjeringens side. Da skal vi ha med oss at dette i bunn og grunn ikke handler om juridiske spissfindigheter, det handler om folks hverdag og trygghet. 

Senterpartiet beklager statsrådens holdning og oppfølgning av denne saken. Dagens vedtak vil være den tredje runden med vedtak som Stortinget gjør på under et år om ulveforvaltning. Statsråden har ikke vist noen vilje til å følge opp de to første rundene med vedtak. Sp har ikke tillit til at statsråden på en god måte vil følge opp og forvalte den tredje runden med vedtak som Stortinget gjør nå i dag.

President

På denne bakgrunn  ta opp de forslag Senterpartiet har fremmet i saken.   

Relaterte personer

Marit Arnstad

Parlamentarisk leder
Stortingsrepresentant (Nord-Trøndelag)
• Medlem i Utdannings- og forskningskomiteen

Rådgiver (som parlamentarisk leder): John-Arne Hovstad Balto, [email protected], tlf.: 920 22 225

Rådgiver (utdannings- og forskningssaker): Vanja Stenslie Krakk, [email protected], tlf.: 909 86 435
Telefon: 23 31 33 98 Les mer