Meny
Bli medlem

Stor fylkesveisatsing fra Senterpartiet

Sist endret: 27.09.2020 #Nordland

- Senterpartiet foreslår storsatsing på fylkesveiene i revidert nasjonalbudsjett, kommuneproposisjonen for 2018 og i Nasjonal Transportplan (NTP), sier sier Heidi Greni og Janne Sjelmo Nordås.

Senterpartiet foreslår storsatsing på fylkesveiene i revidert nasjonalbudsjett, kommuneproposisjonen for 2018 og i Nasjonal Transportplan (NTP). For 2017 fremmer Senterpartiet forslag om en tilleggsbevilgning på 600 millioner kroner, inklusive økt bevilgning til rassikring, og for 2018 1,5 til 2 milliarder kroner. Dessuten mener Senterpartiet det må settes av 2,3 milliarder kroner til tunellsikring og 2 milliarder kroner i økt ramme til rassikring i NTP.

- Vi er svært bekymret over fylkeskommunenes manglende økonomiske mulighet til å løse utfordringene med vedlikehold og forbedring av fylkesveinettet. Det er et stort vedlikeholdsetterslep og Kommunenes Sentralforbund (KS) mener det er behov for 1,5 til 2 milliarder kroner årlig for å opprettholde standarden, sier Heidi Greni og Janne Sjelmo Nordås, som er partiets kommunalpolitiske og samferdselspolitiske talspersoner i Senterpartiets stortingsgruppe.

Senterpartiet vil ved Stortingets behandling av Kommuneproposisjonen 2018 neste uke, fremme forslag om at det i statsbudsjettet for 2018 etableres et tiårig nasjonalt vedlikeholdsprogram for fylkesveiene.

- Med dette følger vi opp forslag fra fylkene gjennom KS.  De mener de årlige bevilgningsrammene til fylkeskommunene ikke gir mulighet for å dekke opp vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Jeg mener derfor det er helt nødvendig med et eget øremerket program over mange år for å stoppe forfallet, sier Heidi Greni.

Fylkesveiene er ikke omfattet av bevilgningsrammene under NTP, men Senterpartiet har i innstillingen som transportkomiteen snart avgir, satt av 2,3 millioner kroner i økte bevilgninger til tunellsikring på fylkesveiene for perioden 2019 – 2024. Regjeringen vil stanse tilskuddet til tunellsikring i 2019, men Senterpartiet forlenger det til 2024.  I tillegg har partiet plusset på rassikringspotten med 2 milliarder kroner, der halvparten går til fylkesveier.

- Stortinget ambisjon om en styrket samferdselssatsing må også innbefatte at vi satser på fylkesveinettet, som dekker størsteparten av landets veinett. Ved siden av vedtak om et tiårig nasjonalt vedlikeholdsprogram, ser vi det som helt nødvendig å sikre tunellene på fylkesveiene. Dette gjør vi gjennom egen avsetning i NTP. I tillegg løfter vi rassikring med to milliarder kroner i NTP, noe som er svært viktig for mange som bruker rasutsatte veier, sier Janne Sjelmo Nordås

Relaterte personer

Heidi Greni

Stortingsrepresentant (Sør-Trøndelag)
• Medlem i Kommunal- og forvaltningskomiteen

Rådgiver: Karen Følgesvold
Tlf.: 907 96 396
E-post: [email protected]
Telefon: 23 31 33 98 Les mer