Meny
Bli medlem
Møtefunksjonærer og forretningsorden

Møtefunksjonærer og forretningsorden

Publisert: 01.06.2021

Landsstyrets forslag til:  

1. Valg av møtefunksjonærer 

Landsstyrets innstilling:   

 1. Dirigenter:  

Ivar B. Prestbakmo  

Emilie Enger Mehl 

Wilfred Nordlund 

 1. Signering av møteprotokoll: 

Brita Skallerud og Jostein Ljones 

 1. Møtesekretærer:  

Generalsekretæren får fullmakt til å utpeke møtesekretærer.  

2. Forretningsorden for landsmøtet 

Landsstyrets innstilling:  

Landsmøtet slutter seg til landsstyrets forslag til forretningsorden: 

 

A) Behandling av sak 3 (prinsipp- og handlingsprogram 2021-2025)  

 1. Fristen for innsending av endringsforslag utløp 12. april.  

 1. Sentralstyret fastsatte i møte 18. mai følgende frister for den videre behandlingen av endringsforslagene:  

Torsdag 27. mai kl. 24.00: 

 • Frist for forslagsstillerne til å trekke forslag.  

 • Frist for landsmøtedelegasjoner (fylkeslag og fylkesdelslag, Senterungdommen, Senterkvinnene og Samepolitisk Råd) til å kreve votering over forslag som er innstilt til avstemning i BLOKK (B) eller REDAKSJONELT (R).  

Sendes til [email protected] 

 1. Det åpnes for at sentralstyret kan legge fram ytterligere endringsforslag dersom landsmøtets debatt skulle tilsi et behov for det.  

Disse forslagene må i så fall foreligge senest fredag 4. juni kl. 22.00. 

 1. Det åpnes ikke for å fremme ytterligere endringsforslag på landsmøtet.  

 1. Sentralstyrets innstilling legges til grunn for voteringen.  

 

B) Behandling av sak 4 (resolusjoner)  

Redaksjonskomiteen ble oppnevnt av sentralstyret 29. januar. Som følge av at landsmøtet ble utsatt til juni, ble også fristen for innsending av resolusjonsforslag utsatt til 12. april.  

 1. Fristen for innsending av forslag til resolusjoner utløp 12. april.  

 1. Sentralstyret fastsatt i møte 29. april følgende frister for den videre behandlingen av resolusjoner.  

20. mai:  

Redaksjonskomiteen legger fram sin innstilling og sentralstyrets forslag til resolusjon om regjeringssamarbeid gjøres også kjent.  

1.juni:  

Frist for innsending av endringsforslag til redaksjonskomiteens og sentralstyrets resolusjonsforslag. Forslagene må registreres i GoPlenum. 

Frist for å fremme forslag om behandling av andre innsendte resolusjonsforslag, utover de som er fremmet av redaksjonskomiteen og sentralstyret.  

Forslagene må registreres i GoPlenum. 

3.juni 

Redaksjonskomiteen og sentralstyret (regjeringsresolusjon) legger fram sin endelige innstilling, herunder forslag til endringer basert på innsendte endringsforslag, samt innstilling til landsmøtet om behandling av innsendte endringsforslag.  

 1. Det åpnes for at partileder og/eller parlamentarisk leder kan fremme ytterligere endringsforslag underveis i landsmøtet.  

 1. Det åpnes ikke for å fremme ytterligere endringsforslag på landsmøtet.  

 1. Redaksjonskomiteens og sentralstyrets innstilling legges til grunn for landsmøtets behandling av resolusjoner.   

 

C) Behandling av sak 5 (vedtektsendringer)

 1. Fristen for å sende forslag til vedtektsendringer til sentralstyret utløp 4. mars 2021, jfr. partiets vedtekter.   

 1. Sentralstyrets innstilling legges til grunn for voteringen.

 

 

D) Fremming av forslag

Alle forslag som fremmes under landsmøtet skal registreres i GoPlenum.  

Ved personvalg må alternative kandidater settes opp mot en av de foreslåtte personene i valgkomiteens innstilling.  

 

E) Avstemningsregler 

For at landsmøtet skal kunne gjøre vedtak, må minst 2/3 av landsmøtedelegatene være til stede, jfr. partiets vedtekter.  

Vedtak fattes ved alminnelig flertall, dvs. at et forslag får halvparten av de avgitte stemmene. For vedtektsendringer kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.  

Ved stemmelikhet skal det holdes ny avstemning. Ved fortsatt stemmelikhet gjør leders stemme utslaget.  

Personvalg 

Dersom det er to eller flere kandidater til et verv skal det avholdes elektronisk avstemning.  

Det skal også avholdes elektronisk avstemning ved personvalg dersom minst en av landsmøtets delegater krever det.   

Ved stemmelikhet ved personvalg skal det foretas ny avstemning. Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres personvalget ved loddtrekking.  

 

F) Taletid 

Innlegg 

Taletiden settes i utgangspunktet til to minutter, men dirigentene kan foreslå å redusere taletiden dersom det anses nødvendig for å avvikle debatten innenfor fastsatt tidsramme.  

Replikker 

Det gis ikke anledning til replikker.  

Programdebatt 

 1. All tegning til programdebatten gjøres på forhånd, senest 3. juni kl. 12.00  

 1. Fylkeslagene/fylkesdelslagene, Senterungdommen, Senterkvinnene og Samepolitisk Råd får tre innlegg hver.  

 1. Sentralstyrets medlemmer gis anledning til å ha ett innlegg hver. (Lederne av Senterungdommen og Senterkvinnene inngår i sine respektive delegasjoner, og tildeles ikke taletid på sentralstyrets ”kvote”.) 

 1. Lederne for Senterungdommen, Senterkvinnene og Samepolitisk råd gis fire minutters taletid.  

 1. Resterende taletid fordeles etter delegasjonsstørrelse. 

Øvrige debatter 

Ingen forhåndstegning.  

Tegning gjøres i GoPlenum. 

 

 

 

Denne artikkelen ble først publisert 27.05.2021